Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

SME Fund


Ideas Powered for Business SME Fund on Euroopa Komisjoni algatus, mida viib ellu Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Algatuse eesmärk on toetada rahaliselt Euroopa väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid) intellektuaalomandi vautšeritega, et aidata neil kaitsta oma intellektuaalomandiõigusi, täpsemalt kaubamärke ja disainilahendusi. Algatusega eraldatakse toetusteks 20 miljonit eurot, mis jagatakse välja viiel taotlusperioodil 2021. aasta jaanuarist detsembrini.
 
Õiguste kasutajatele hüvitatakse osaliselt intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuste (IP Scan) ning kaubamärgi ja disainilahenduse taotlemise kulud.
 
Teenus 1: 75% soodustus intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustelt (IP Scan), mida pakuvad algatuses osalevad riiklikud intellektuaalomandi ametid. 

Teenus 2: 50% soodustus riiklike, piirkondlike ja ELi kaubamärkide ja disainilahenduste taotlemise põhilõivudelt. 

Igal VKE-l on õigus saada hüvitist kuni 1500 eurot.

Ei. VKE peab kõigepealt taotlema toetust (intellektuaalomandi vautšer) ja ootama ära toetusotsuse. Pärast toetusotsuse saamist võib VKE taotleda toetuse taotluse vormil (eForm1) märgitud teenuseid (kaubamärgi ja/või disainilahenduse ja/või intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan)  või nende kombinatsiooni). Viimase etapina võib VKE taotleda vastavat hüvitamist.

Algatusest Ideas Powered for Business SME Fund toetuse saamiseks võib taotluse esitada nii ELi VKE volitatud töötaja kui ka tegevjuht.
 
Intellektuaalomandi vautšeri kujul olevat toetust võivad taotleda kõik ELis asutatud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd). VKEd, mis soovivad taotleda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan), peavad olema asutatud riigis, kus on kättesaadav nõuetele vastav intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse osutaja, nagu on avaldatud osalemiskutses.
 
Oma ettevõtte toetuse taotlemise tingimustele vastavust saate kontrollida ELi ametlikust VKE määratlusest.

Jah, aga kui taotlus rahuldatakse, võib toetust saada ainult VKE.

VKE peab olema asutatud Euroopa Liidus.
 
Allpool on esitatud tegurid, mille alusel tehakse kindlaks, kas ettevõte on VKE vastavalt ELi soovituses 2003/361 esitatud määratlusele.


Esimene viiest taotlusperioodist algab 11. jaanuaril 2021 vastavalt järgmisele ajakavale:VKE saab intellektuaalomandi vautšeri kujul toetust taotleda avatud taotlusperioodi ajal ja ainult selleks ettenähtud veebivormil. Taotlusi, mis on esitatud muul ajal kui viiel määratud ajavahemikul, arvesse ei võeta.

 

Jah. Kui VKE taotleb üht teenust ühel taotlusperioodil, võib see taotleda teist teenust mõnel järgneval taotlusperioodil.

Igale VKE-le hüvitatakse teenuse 1 või teenuse 2 või mõlema teenuse kombinatsiooni eest maksimaalselt 1500 eurot järgmiselt.
 
Teenus 1: 75% soodustus intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustelt (IP Scan), mida pakuvad algatuses osalevad riiklikud intellektuaalomandi ametid.
Teenus 2: 50% soodustus riiklike, piirkondlike ja ELi kaubamärkide ja disainilahenduste taotlemise põhilõivudelt. 

1. näide. Teenus 1: VKE peab esmalt tasuma intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) kogumaksumuse. Kui see maksab 1000 eurot, oleks 75% suurune hüvitis 750 eurot. Sellisel juhul hüvitatakse VKE-le 750 eurot.2. näide. Teenus 2: VKE peab kõigepealt tasuma kaubamärkide ja disainilahenduste taotlemise põhilõivude kogumaksumuse. Kui VKE soovib registreerida kaks riiklikku disainilahendust, mis maksavad kumbki 250 eurot, ja soovib samal ajal registreerida kaks ELi kaubamärki, mis mõlemad maksavad 850 eurot, on kõigi taotluste kogumaksumus 2200 eurot. 50% hüvitise suurus oleks sel juhul 1100 eurot. Sellisel juhul maksab VKE 2200 eurot ja talle hüvitatakse 1100 eurot.3. näide. Teenuse 1 ja teenuse 2 kombinatsioon: kui VKE soovib nii näites 1 kui ka näites 2 nimetatud teenuseid, oleks teenuse 1 maksumus 1000 eurot ja teenuse 2 maksumus 2200 eurot ning kogumaksumus 3200 eurot. Sellisel juhul hüvitatakse VKE-le toetuse maksimaalne summa, milleks on 1500 eurot.
 

Kui taotlejad vastavad toetuse saamise tingimustele, kohaldatakse igal taotlusperioodil esitamisjärjekorras väljastamise põhimõtet, võttes aluseks taotluse esitamise kuupäeva ja kellaaega.

Vajalike dokumentide ettevalmistamiseks peaks taotleja enne taotluse esitamist hoolikalt läbi lugema alltoodud kontroll-loendi.
 
KONTROLL-LOEND
 

Veebipõhises taotlusvormis käibemaksuvälja (sealhulgas riigikoodi) täitmisel vaadake palun seda dokumenti ja järgige oma riigi näidisstruktuuri.
Taotlejatel, kellele pädev riiklik asutus kohaldab maksuvabastust ja kellel on samaväärne maksukohustuslasena registreerimise number, palutakse esitada riigi pädeva asutuse tõend nende äriühingu õigusliku olemasolu kohta.
Kui maksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur erineb käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri omast, kasutage teabe kodeerimisel järgmisi juhiseid.
  • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbril on sama arv numbreid, kuid puudub riigikood, tuleb riigikood lisada numbri ette.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on 12345678. Sisestada tuleb EU12345678.
  • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbris on riigikood, kuid numbrite arv ei ole sama, tuleb puuduvate numbrite asemel sisestada X.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on EU123456. Sisestada tuleb EU123456XX.
  • Kui maksukohustuslasena registreerimise numbris ei ole riigikoodi ja ka numbrite arv ei ole sama, tuleb numbri ette lisada riigikood ja puuduvate numbrite asemel sisestada X.Näide: käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri struktuur on EU12345678 ja maksukohustuslasena registreerimise number on 123456. Sisestada tuleb EU123456XX.

Pangatõendil peavad olema ettevõtte pangaandmed koos ettevõtte kui konto omaniku nime, IBAN-koodi ja BIC/SWIFT-koodiga. Seda ei pea allkirjastama ega tõlkima (pangatõendi näidis ja IBAN-koodinäidis).

NB! See protsess võib kesta kuni 60 minutit.
Kontrollige, kas olete märkinud õige e-posti aadressi. Soovitatav on esitada mitu e-posti aadressi.
Kontrollige rämpspostis olevaid e-kirju.
Kui te siiski ei ole kinnitust saanud, võtke ühendust information@euipo.europa.eu

Seda e-kirja ei saa käsitada taotluse vastuvõetavuse, vaid üksnes selle esitamise teatena. Taotlejat teavitatakse individuaalselt eraldi e-kirjaga hindamisprotsessi tulemuste kohta, nagu on märgitud osalemiskutse punktis 4.5.

Toetuse taotlemiseks peavad VKEd läbima järgmised etapid.
 
1. Kui olete meie toetuste veebilehel osalemiskutse läbi lugenud, täitke toetuse taotluse veebivorm (eForm1) ja esitage see koos nõutavate dokumentidega. Enne taotluse esitamist lugege hoolikalt meie kontroll-loendit, mille leiate üheksanda küsimuse juurest. Kui teie taotlus rahuldatakse, saate EUIPO allkirjaga toetuse andmise otsuse. Hoidke see alles, sest vajate seda hiljem! Taotlejaid, kelle taotlus tagasi lükatakse, teavitatakse eitava otsuse põhjustest.
 
2. Seejärel esitage oma kaubamärgi ja/või disainilahenduse ja/või intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) taotlus ning tasuge selle eest. Seda tuleb teha 30 päeva jooksul toetuse andmise otsuse saamisest. 

Kaubamärke ja disainilahendusi saab taotleda ükskõik millisest ELi riiklikust intellektuaalomandi ametist (riiklik tasand), Beneluxi Intellektuaalomandi Ametist (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi; piirkondlik tasand) või EUIPOst (hõlmab kõiki ELi liikmesriike).
 
Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust (IP Scan) saab tellida seda teenust pakkuvates riiklikes ametites (loetelu on allpool).
  
3. Kui olete teenuste eest tasunud, esitage maksetaotlus (eForm2) enne 31. detsembrit 2021, kasutades toetuse andmise otsuses sisalduvat linki. Kui esitatud teave ja dokumendid heaks kiidetakse, tehakse makse ühe kuu jooksul.

Jah. Teil on toetuse andmise otsuse saamisest 30 päeva, et taotluses nimetatud teenuseid taotleda. Vastasel juhul ei ole teil õigust vastavat hüvitist taotleda.

 
Kui otsustate pärast taotluse esitamist MITTE jätkata, saatke e-kiri aadressil information@euipo.europa.eu, lisades taotluse kättesaamise kinnituse ja teate „Soovin tagasi võtta VKEde fondist toetuse saamise taotluse“.
 
Kui võtate oma taotluse tagasi, ei saa te praegusel taotlusperioodil osaleda. Võite siiski järgmistel taotlusperioodidel taotluse uuesti esitada.

Ei, v.a kui nad tegelevad majandustegevusega. Vt VKEde määratlus, mille on koostanud Euroopa Komisjon.

VKE saab kinnitava e-kirja, et tema taotlus on kätte saadud.
 
Edukas VKE saab EUIPO allkirjaga toetuse andmise otsuse. Taotlejaid, kelle taotlus tagasi lükatakse, teavitatakse eitava otsuse põhjustest.

Teenus 1: intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan)

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenused (IP Scan) on VKE intellektuaalomandi strateegia väljatöötamisel võtmetähtsusega. Intellektuaalomandi eeldiagnostika eksperdid uurivad VKE ärimudelit, tooteid ja/või teenuseid ja kasvukavasid, et koostada ettevõttele intellektuaalomandi strateegia.
 
See teenus aitab VKE-l otsustada, mis intellektuaalomandiõigusi taotleda, kuidas oma intellektuaalomandiportfelli arendada, kui sellel on juba registreeritud õigusi, ning kuidas oma tulevikustrateegiat kavandada.

Kõik intellektuaalomandiõigused (patendid, kaubamärgid, disainilahendused, kasulikud mudelid, taimesordid, geograafilised tähised) on hõlmatud intellektuaalomandi eeldiagnostikateenusega (IP scan), sealhulgas registreerimata/registreerimatud õigused (nt ärisaladused, autoriõigus, registreerimata disainilahendused) ja ärinimed, domeeninimed jne.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid osutavad osalevate intellektuaalomandiametite töötajad või nende ametite valitud tunnustatud väliseksperdid. NB! Mõni riiklik intellektuaalomandiamet võib pakkuda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuseid (IP Scan) väljaspool VKEde fondi kohaldamisala. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma riigi intellektuaalomandiametiga.

Kõik VKEd, kes on huvitatud intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) taotlemisest oma riigis, peavad kõigepealt kontrollima, kas see teenus on nende riikliku intellektuaalomandi ameti kaudu Ideas Powered for Business SME Fund kava raames saadaval.
 
Kui teenus on saadaval, võib VKE pöörduda teenuse taotlemiseks riikliku intellektuaalomandi ameti poole. Teenust osutab intellektuaalomandi eeldiagnostika ekspert (eksperdi määrab riiklik amet), kes korraldab VKEga vestlused, et saada ettevõtte kohta lisateavet nii äritegevuse kui ka intellektuaalomandi seisukohast.
 
Lõpuks koostab intellektuaalomandi eeldiagnostika ekspert aruande, milles esitab oma VKE intellektuaalomandiõigusi käsitlevad järeldused ja soovitused nende õiguste haldamiseks tulevikus.
 
Teenuse osutamiseks kuluv aeg sõltub VKEst ja võib kesta mitmest nädalast mitme kuuni.

Teenus 2: kaubamärkide ja disainilahenduste taotlusedVKE võib taotleda, et talle hüvitataks 50% ulatuses (riikliku, piirkondliku ja/või ELi) kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise põhilõivud.
 
Kaubamärke ja disainilahendusi saab taotleda ükskõik millisest ELi riiklikust intellektuaalomandi ametist (riiklik tasand), Beneluxi Intellektuaalomandi Ametist (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi; piirkondlik tasand) või EUIPOst (hõlmab kõiki ELi liikmesriike).
 
Valitud territoriaalne kaitsetase oleneb VKE äristrateegiast ja kasvukavadest. Kui VKE ei ole kindel, mida ja kus taotleda, võib intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan) aidata otsust langetada.

VKE või tema nimel tegutsev esindaja

  • Kaubamärgitaotlused: põhilõiv tasutakse taotluse esitamisel; see ei sisalda kaupade ja teenuste lisaklasse.
  • Disainilahenduste taotlused: põhilõiv tasutakse taotluse esitamisel; see ei sisalda täiendavad avaldamis- või edasilükkamislõive.

VKE taotletavate intellektuaalomandiõiguste (kaubamärgid ja/või disainilahendused) arv ei ole piiratud. VKE-le hüvitatakse 50% taotlemise põhilõivudest (kuni 1500 euro ulatuses).

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Edukaid ja edutuid kaubamärgi taotlusi ei vaadelda eraldi. Kui toetuse taotlus (intellektuaalomandi vautšer) rahuldatakse, siis võib VKE pärast taotlemist ja kaubamärgi eest tasumist taotleda 50% hüvitamist kaubamärgi taotlemise põhilõivust.

Reimbursement process

  • Teile saadetakse e-posti teel kinnitus toetusotsuse heakskiitmise kohta.
  • Pärast selle teatise kuupäeva on teil teenuste taotlemiseks ja nende eest tasumiseks 30 päeva.
  • Maksetaotluse esitamiseks kasutage toetusotsuses olevat linki.
  • Saate e-kirja, milles kinnitatakse teie maksetaotluse kättesaamist. NB! See võib kesta kuni 60 minutit.
  • Kui esitatud teave ja dokumendid on heaks kiidetud, tehakse makse ühe kuu jooksul teie pangakontole.
Teid teavitatakse e-posti teel.

VKE võib taotleda hüvitist toetusesaajana ning tema esindaja võib seda teha tema nimel. Hüvitis makstakse siiski alati välja VKE pangakontole.

Kõik maksetaotluse vormid (eForm2) tuleb esitada 31. detsembriks 2021. Pärast seda kuupäeva esitatud maksetaotlusi vastu ei võeta ega hüvitata.

Toetus makstakse ettevõtte pangakontole, mis on märgitud taotluse vormile (eForm1).

Uuendamiskuupäev 26-01-2021
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave