Uus ELi kaubamärgi määrus Muudatusi kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2017

23. märtsil 2016 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2015/2424 (muutmismäärus), millega muudetakse ühenduse kaubamärgi määrust.

Muu hulgas muudeti muutmismäärusega järgmist: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti nimetus; ameti hallatava kaubamärgi nimetuseks sai Euroopa Liidu kaubamärk; ja kaubamärkide lõivusüsteem. Muudeti ka läbivaatamismenetlust, absoluutseid keeldumispõhjuseid, vastulauset ja tühistamist, suhtelisi keeldumispõhjuseid ja kaebusi. Muudatuste ülevaade on siin.

Muutmismääruses on mitu sätet, mida kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2017, sest nende kohta tuli vastu võtta teisesed õigusaktid.

Teisesed õigusaktid on rakendusmäärus ja delegeeritud määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 2868/95 ja (EÜ) nr 216/96.

Teisestes õigusaktides on üksikasjalikud üleminekusätted, mis sätestavad uute menetluseeskirjade kohaldamise aja (üleminekusätete tabel).

Õigusloome reformi protsess tunnistab Euroopa Liidu kaubamärgi süsteemi edu ja kinnitab, et selle põhimõtted on aja jooksul säilinud ja vastavad jätkuvalt tegevuse vajadustele ning ootustele. Edu suurendamiseks aga muudetakse protsessi kui tervikut veelgi tõhusamaks ja ühtsemaks ning kohandatakse seda internetiajastuga.

Muutmismääruse eesmärk on eelkõige ühtlustada menetlusi ja suurendada õiguskindlust, samuti määratleda selgelt kõik ameti ülesanded, sealhulgas ameti ning liikmesriikide intellektuaalomandiametite koostöö ja tavade ühtlustamise raamistik.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Selle jaotise eesmärk on anda üldteavet ELi kaubamärgi määruse kohta ja seda kasutajatele tutvustada. Teave ei ole õiguslikult siduv.
Soovitame tungivalt, et kasutajad või võimalikud kasutajad tutvuksid määrusega (EL) 2015/2424, mis on olemas kõigis Euroopa Liidu keeltes.
Ameti suunised on peamine teabeallikas ühenduse kaubamärgisüsteemi kasutajatele ja kutselistele nõustajatele, kes vajavad EUIPO kontrollimismenetluste kohta värskeimat teavet.

23. märtsil 2016 jõustunud muudatuste teave on siin.