Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως σήμα της ΕΕ

Από τον ορισμό του σήματος προκύπτουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας προτού δημιουργήσετε και καταθέσετε το σήμα σας.

Το πρώτο ζήτημα είναι σχετικά απλό: εάν μπορείτε να αναπαραστήσετε το σήμα σας γραφικά, τότε είναι επιλέξιμο προς εξέταση και καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Αυτή είναι μια από τις πρώτες αρχές της νομοθεσίας περί σημάτων: τα σήματα πρέπει να μπορούν να αποτυπώνονται με «γραφική παράσταση». Δεν είναι δυνατή η καταχώριση αφηρημένων εννοιών, όπως για παράδειγμα του συναισθήματος που νιώθει κάποιος όταν γυρίζει το κλειδί στη μίζα του αυτοκινήτου του.

Ο τροποποιητικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  2015/2424 καταργεί την απαίτηση της γραφικής παράστασης. Αυτό σημαίνει ότι, από τις 01.10.2017, τα διακριτικά σημεία μπορούν να αναπαρίστανται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή με τη χρήση γενικώς διαθέσιμης τεχνολογίας, εφόσον η αναπαράσταση είναι σαφής, ακριβής, αυτοτελής, εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή, διαρκής και αντικειμενική.

Το δεύτερο ζήτημα απαιτεί λίγη περισσότερη ανάλυση.

Για να είναι επιλέξιμο για καταχώριση, το σήμα σας πρέπει να διαθέτει διακριτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε.

Το σήμα σας πρέπει να διαθέτει διακριτικό χαρακτήρα

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το διακριτικό σημείο σας για αυτό που είναι, για παράδειγμα ως ένδειξη προέλευσης. Θα πρέπει να σας διακρίνει από άλλες επιχειρήσεις στην αγορά ώστε να μπορείτε να προστατεύετε και να αναπτύσσετε την ταυτότητα και την αξία της επωνυμίας σας.

Το σήμα σας δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε

Το σήμα σας δεν θα πρέπει να μονοπωλεί ένα διακριτικό σημείο που απλώς περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Τέτοια σημεία πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα για τον καθένα: για εσάς και για τους ανταγωνιστές σας.

 

Χρειάζεστε περισσότερες εξηγήσεις; Το ακόλουθο παράδειγμα θα σας βοηθήσει να ξεδιαλύνετε τυχόν απορίες που έχετε ακόμα.

Δεν διαθέτει διακριτικό χαρακτήρα
Ο καταναλωτής δεν θα αντιληφθεί αυτήν τη φιάλη, όπως απεικονίζεται εδώ, ως διακριτικό σημείο ικανό να διακρίνει μια επιχείρηση από μια άλλη. Το διακριτικό αυτό σημείο θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμο για όλες τις επιχειρήσεις.

Οίνος

Είναι υπερβολικά περιγραφικό
Σε αυτήν την περίπτωση, οι καταναλωτές δεν θα δουν τη φιάλη ως διαθέτουσα διακριτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η λέξη «οίνος» περιγράφει απλώς το περιεχόμενό της. Θα τη δουν ως περιγραφή προϊόντος.

Παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι το σήμα σας: να έχει μεν διακριτικό χαρακτήρα, αλλά να μην είναι υπερβολικά περιγραφικό

Joe
Bloggs

Σήμα δυνάμενο να καταχωριστεί
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πάντως, παρότι αυτή καθαυτή η φιάλη μπορεί να μην έχει διακριτικό χαρακτήρα, η προσθήκη διακριτικής ονομασίας στην ετικέτα έχει ως αποτέλεσμα να τη δουν οι καταναλωτές ως σήμα που παραπέμπει σε μία συγκεκριμένη επωνυμία.

 

Το EUIPO θα απορρίψει την αίτηση σας για την καταχώριση σήματος σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν πληροί τις προαναφερθείσες και ορισμένες άλλες απαιτήσεις. Μπορείτε να δείτε και άλλους τέτοιους λόγους για τους οποίες μπορεί να απορριφθεί το σήμα σας (είναι οι λεγόμενοι «απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου»).

Εάν έχετε αμφιβολίες, θα πρέπει να αναζητήσετε επαγγελματική καθοδήγηση. Το EUIPO δεν παρέχει τέτοιου είδους συμβουλές.

 

Τι είδους σήματα μπορώ να καταχωρίσω;

Μπορείτε να καταχωρίσετε δύο είδη σημάτων: ατομικά σήματα και συλλογικά σήματα.

Τοατομικό σήμα διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης εταιρείας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλης εταιρείας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ατομικό σήμα πρέπει να ανήκει σε ένα και μόνο πρόσωπο: τα ατομικά σήματα μπορούν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες.

Τα συλλογικά σήματα διακρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ομίλου εταιρειών ή μελών ένωσης από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών τους. Τα συλλογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρέχονται με το συλλογικό σήμα. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προϊόντων που έχουν κοινό ένα ορισμένο χαρακτηριστικό.

Αίτηση για συλλογικό σήμα μπορούν να καταθέσουν μόνον οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το τέλος της αίτησης καταχώρισης συλλογικού σήματος είναι 1 500 EUR. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη.

 


Τι επιθυμείτε να προστατεύσετε;

Ανάλογα με το τι θέλετε να προστατεύσετε (μια λέξη, ένα σχήμα, ένα χρώμα κ.λπ.), έχετε διαφορετικές επιλογές σήματος. Δείτε τις επιλογές σας.

 

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 27-06-2016