Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως σήμα της ΕΕ

Το σήμα της ΕΕ μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από ήχους.

Την 1η Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με τον τροποποιητικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424, καταργείται η απαίτηση «γραφικής παράστασης».

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εφόσον το σήμα σας εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες σημάτων τα οποία είναι αποδεκτά από το Γραφείο και μπορούν να αναπαρίστανται με αποδεκτούς μορφότυπους, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το σήμα χωρίς να πρέπει να υποβάλετε γραφική παράσταση.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Τι είδους σήμα θέλετε να προστατεύσετε;

Ανάλογα με το τι θέλετε να προστατεύσετε (μια λέξη, ένα σχήμα, ένα χρώμα κ.λπ.), έχετε διαφορετικές επιλογές σήματος. Δείτε τις επιλογές σας.

Τα σημεία που συνθέτουν ένα σήμα είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Για να είναι επιλέξιμο για καταχώριση, το σήμα σας πρέπει να είναι διακριτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε.

 
 

Το σήμα σας πρέπει να είναι διακριτικού χαρακτήρα

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το διακριτικό σημείο σας για αυτό που είναι, για παράδειγμα ως ένδειξη προέλευσης. Θα πρέπει να σας διακρίνει από άλλες επιχειρήσεις στην αγορά ώστε να μπορείτε να προστατεύετε και να αναπτύσσετε την ταυτότητα και την αξία της επωνυμίας σας.

Το σήμα σας δεν πρέπει να περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε

Το σήμα σας δεν θα πρέπει να μονοπωλεί ένα διακριτικό σημείο που απλώς περιγράφει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχετε. Τέτοια σημεία πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα για τον καθένα: για εσάς και για τους ανταγωνιστές σας.

 

Χρειάζεστε περισσότερες εξηγήσεις; Το ακόλουθο παράδειγμα θα σας βοηθήσει να διαλύσετε κάθε αμφιβολία σας

Στερείται διακριτικού χαρακτήρα
Ο καταναλωτής δεν θα δει αυτή τη φιάλη, όπως απεικονίζεται εδώ, ως διακριτικό σημείο ικανό να διακρίνει μια επιχείρηση από μια άλλη. Το σημείο θα πρέπει να παραμένει διαθέσιμο για όλες τις επιχειρήσεις.

Κρασί

Είναι υπερβολικά περιγραφικό
Σε αυτήν την περίπτωση, οι καταναλωτές δεν θα δουν τη φιάλη ως έχουσα διακριτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η λέξη «κρασί» περιγράφει απλώς το περιεχόμενο της φιάλης. Θα τη δουν ως περιγραφή προϊόντος.

Παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι το σήμα σας: να έχει μεν διακριτικό χαρακτήρα, αλλά να μην είναι υπερβολικά περιγραφικό

Joe
Bloggs

Σήμα κατάλληλο να καταχωριστεί
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, πάντως, παρότι αυτή καθαυτή η φιάλη μπορεί να μην έχει διακριτικό χαρακτήρα, η προσθήκη διακριτικής ονομασίας στην ετικέτα έχει ως αποτέλεσμα να τη δουν οι καταναλωτές ως σήμα που παραπέμπει σε μία συγκεκριμένη επωνυμία.

 

Το EUIPO θα απορρίψει την αίτηση σήματός σας σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν πληροί τις προαναφερθείσες και ορισμένες άλλες απαιτήσεις. Εάν θέλετε, μπορείτε να δείτε και άλλους τέτοιους λόγους γιατί μπορεί να απορριφθεί το σήμα σας (είναι οι λεγόμενοι «απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου»).

Εάν έχετε αμφιβολίες, θα πρέπει να αναζητήσετε επαγγελματική καθοδήγηση. Το EUIPO δεν παρέχει τέτοιου είδους συμβουλές.

 

Τι είδους σήματα μπορώ να καταχωρίσω;

Μπορείτε να καταχωρίσετε τρία  είδη σημάτων: ατομικά σήματα, σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα.

Το ατομικό σήμα διακρίνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης εταιρείας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλης εταιρείας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ατομικό σήμα πρέπει να ανήκει σε ένα και μόνο πρόσωπο: τα ατομικά σήματα μπορούν να ανήκουν σε ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες.

Το βασικό τέλος για την αίτηση ατομικού σήματος ξεκινά από 850 ευρώ (ηλεκτρονικά μέσα).

Τα συλλογικά σήματα διακρίνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ομίλου εταιρειών ή μελών ένωσης από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών τους. Τα συλλογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που παρέχονται με το συλλογικό σήμα. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση προϊόντων που έχουν κοινό ένα ορισμένο χαρακτηριστικό.

Αίτηση για συλλογικό σήμα μπορούν να καταθέσουν μόνον ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Το τέλος της αίτησης καταχώρισης συλλογικού σήματος είναι 1 500 ευρώ (ηλεκτρονικά μέσα).

Τα σήματα πιστοποίησης καθιερώνονται στο EUIPO από την 1η Οκτωβρίου του 2017. Τα σήματα πιστοποίησης είναι ένα νέο είδος σήματος σε επίπεδο ΕΕ, παρότι υπάρχουν ήδη στα εθνικά συστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Τα σήματα πιστοποίησης δηλώνουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης ενός ιδρύματος ή οργανισμού πιστοποίησης· αποτελούν σημεία ελεγχόμενης ποιότητας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δικαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για σήματα πιστοποίησης της ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

Το τέλος της αίτησης καταχώρισης σήματος πιστοποίησης είναι 1 500 ευρώ (ηλεκτρονικά μέσα).

Πλήρης κατάλογος τελών σήματος 

 

 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.