Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το σχέδιο ή υπόδειγμα και το ή τα προϊόντα του

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μνεία του ή των προϊόντων στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα.

Κατά την κατάθεση της αίτησής σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε την ονομασία του ή των προϊόντων στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί ή να ενσωματωθεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα. Η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια η φύση τους, και να είναι επομένως δυνατή η ταξινόμηση του ή των προϊόντων σε μία μόνο κλάση της ταξινόμησης του Λοκάρνο.

Η ταξινόμηση του Λοκάρνο αποτελεί μια διεθνή ταξινόμηση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Το EUIPO, σε συνεργασία με τα γραφεία ΔΙ της ΕΕ, έχει αναπτύξει το εργαλείο αναζήτησης Eurolocarno το οποίο ταξινομεί αυτομάτως το προϊόν σας στις σωστές κλάσεις και υποκλάσεις. Το εν λόγω εργαλείο βασίζεται στην ταξινόμηση του Λοκάρνο, έχει την ίδια δομή με αυτή και είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Διεθνής ταξινόμηση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Eurolocarno 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο;

Για δύο λόγους:

  • Εάν επιλέξετε κάποιον από τους όρους που περιέχονται στο εργαλείο Eurolocarno, το EUIPO σάς εγγυάται ότι θα τον κάνει δεκτό. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται και απλουστεύεται επίσης σημαντικά η διαδικασία καταχώρισης. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης.
  • Η ταξινόμηση εξυπηρετεί απλώς και μόνο διοικητικούς σκοπούς, επιτρέποντας ουσιαστικά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στη βάση δεδομένων των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Το πεδίο προστασίας αυτού καθαυτού του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν επηρεάζεται ούτε από τη μνεία προϊόντων ούτε από την ταξινόμηση. Με άλλα λόγια, η ορολογία που θα χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε το προϊόν σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στον καθορισμό του επιπέδου προστασίας που θα αποκτήσετε μέσω του δικού σας ΚΚΣΥ.

Πολλαπλές αιτήσεις

Σε περίπτωση που θέλετε να καταθέσετε περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα σε μία αίτηση ώστε να επωφεληθείτε από την έκπτωση λόγω ποσότητας, η ταξινόμηση προϊόντος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς όλα τα σχέδια ή υποδείγματα που επιθυμείτε να προστατεύσετε πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση της ταξινόμησης του Λοκάρνο. Πρόκειται για τη λεγόμενη «απαίτηση περί μοναδικής κλάσης».

Τα σχέδια ή τα υποδείγματα, ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανήκουν στην ίδια υποκλάση. Για παράδειγμα, το EUIPO μπορεί να κάνει δεκτή πολλαπλή αίτηση η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με τον τίτλο «Αυτοκίνητα οχήματα» ως μνεία του προϊόντος και ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με τον τίτλο «Εσωτερικοί χώροι οχημάτων» ως μνεία του προϊόντος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι δύο όροι εμπίπτουν μεν στην κλάση 12 της ταξινόμησης του Λοκάρνο, αλλά σε διαφορετικές υποκλάσεις, στην 08 και την 16 αντίστοιχα.


Διακόσμηση

Προβλέπεται μία μόνο εξαίρεση στην απαίτηση περί μοναδικής κλάσης που διέπει τις πολλαπλές αιτήσεις: η διακόσμηση.

Πρόκειται ουσιαστικά για κάθε διακοσμητικό στοιχείο που μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα προϊόν χωρίς να επηρεάσει το περίγραμμά του. Τα διακοσμητικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην κλάση 32-00 της ταξινόμησης του Λοκάρνο και μπορούν να συνδυάζονται στις πολλαπλές αιτήσεις με άλλες κλάσεις.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.