Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία καταχώρισης

Μόλις καταθέσατε αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο; Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνετε;

Μόλις παραληφθεί από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η αίτησή σας θα ελεγχθεί από τους εξεταστές μας. Εάν καταθέσατε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας ηλεκτρονικά, η διαδικασία καταχώρισης είναι απλή. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές αιτήσεις καταχωρίζονται εντός ολίγων ημερών.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν αιτήσεις που κατατίθενται απευθείας στο EUIPO. Το Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) διεξάγει τους περισσότερους ελέγχους διατυπώσεων σχετικά με τις αιτήσεις για διεθνείς καταχωρίσεις που κατατίθενται στον ΠΟΔΙ με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ.


Κριτήρια εξέτασης

Τυπικές προϋποθέσεις

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έλεγχο διατυπώσεων. Σε περίπτωση που ο εξεταστής εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, το γνωστοποιεί είτε σε εσάς είτε στον αντιπρόσωπό σας (εφόσον έχετε ορίσει) προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις. Έχετε κατά κανόνα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσετε στην ένσταση του εξεταστή (ή στην «επιστολή γνωστοποίησης παραλείψεων», όπως την αποκαλεί το EUIPO). Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή δεν επαρκεί, μπορείτε να ζητήσετε παράταση. Το EUIPO εγκρίνει κατά κανόνα αυτομάτως τα αιτήματα για πρώτη παράταση, ενώ τα αιτήματα για δεύτερη παράταση εγκρίνονται μόνο εφόσον είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένα.


Παραδείγματα προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν:

Λύση

Η αναπαράσταση που υποβάλατε δεν είναι κατάλληλη για αναπαραγωγή, ήτοι δεν είναι σαφές από την αναπαράσταση για τι ακριβώς αιτείστε προστασία. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να στείλετε (μέσω ταχυδρομείου) σαφή αναπαράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος για το οποίο αιτείστε προστασία. Ως ημερομηνία κατάθεσης καταγράφεται η ημερομηνία παραλαβής της αναπαράστασης από το EUIPO.

Οι όψεις που έχετε υποβάλει δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί:

  • να διαγράψετε την ή τις αναντίστοιχες όψεις από την αίτησή σας ή
  • να μετατρέψετε την αίτησή σας σε πολλαπλή αίτηση για διάφορα σχέδια ή υποδείγματα και να καταβάλετε τα αναλογούντα τέλη
Είστε επιχείρηση χωρίς έδρα ή πραγματική και ενεργό εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είστε ιδιώτης με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχετε ορίσει αντιπρόσωπο. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να ορίσετε αντιπρόσωπο.

Τα τέλη που καταβάλατε δεν καλύπτουν όλα τα σχέδια ή υποδείγματα για τα οποία υποβάλατε αίτηση. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να καταβάλετε τα ανεξόφλητα τέλη ή να αφαιρέσετε κάποια σχέδια ή υποδείγματα από την αίτησή σας.

Δεν προβήκατε σε μνεία προϊόντος ή η μνεία είναι εσφαλμένη. Λύση Απόκρυψη

Θα σας ζητηθεί να προβείτε σε μνεία προϊόντος ή να προσδιορίσετε τη φύση και τον σκοπό των προϊόντων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή ταξινόμηση. Το EUIPO σας συνιστά θερμά να χρησιμοποιείτε το εργαλείο ταξινόμησης Eurolocarno.


Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με την απάντησή σας, ο εξεταστής θα απορρίψει την αίτησή σας είτε εν όλω, είτε -σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης- εν μέρει, ήτοι για κάποια από τα σχέδια ή υποδείγματα. Ο εξεταστής θα εκδώσει απόφαση, κατά της οποίας μπορείτε να προσφύγετε σε περίπτωση που διαφωνείτε.

Τι εξετάζει το EUIPO

Η επί της ουσίας εξέταση του EUIPO περιορίζεται σε δύο ζητήματα:

  1. Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι πράγματι σχέδιο ή υπόδειγμα;
    Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας αντιπροσωπεύει την εμφάνιση ολόκληρου ή μέρους ενός προϊόντος; Σε περίπτωση που ο εξεταστής πιστεύει πως όχι, θα εκδώσει κοινοποίηση. Για παράδειγμα, θα εκδώσει κοινοποίηση για σχέδιο ή υπόδειγμα που αφορά ζωντανό φυτό.
  2. Το σχέδιο ή το υπόδειγμα περιέχει κάποιο στοιχείο που αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη;
    Οι έννοιες της δημόσιας τάξης και των χρηστών ηθών είναι πιθανό να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Λόγω, όμως, του ενιαίου χαρακτήρα του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, αρκεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα να αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ενός τουλάχιστον κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απορριφθεί.

Σε περίπτωση που ο εξεταστής κρίνει ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας παραβιάζει έναν από τους δύο κανόνες, αποστέλλει επιστολή γνωστοποίησης παραλείψεων παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να αποσύρετε ή να τροποποιήσετε την αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που υποβάλετε τροποποιημένη αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματός σας, η τελευταία γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι «διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγματος». Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε τελείως διαφορετικό σχέδιο ή υπόδειγμα. Μπορείτε να διαγράψετε ή να παραιτηθείτε από αμελητέας σημασίας χαρακτηριστικά, ήτοι χαρακτηριστικά που θα περνούσαν πιθανώς απαρατήρητα από τον ενημερωμένο καταναλωτή.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε καθόλου ή δεν επιλύσετε το πρόβλημα που εντόπισε ο εξεταστής, ο τελευταίος θα σας αποστείλει κοινοποίηση περί απόρριψης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή και κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Τι δεν εξετάζει το EUIPO

Το EUIPO δεν εξετάζει, με δική του πρωτοβουλία, εάν το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι νέο ή εάν έχει ατομικό χαρακτήρα. Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει αίτηση ακυρότητας του σχεδίου ή του υποδείγματός σας. Η διαδικασία ακυρότητας κατά σχεδίου ή υποδείγματος μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού αυτό καταχωριστεί και όχι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισής του.

Απόδειξη καταχώρισης

Εφόσον δεν εντοπιστεί κανένα πρόβλημα ή εφόσον επιλύσετε τα ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν, το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει αναστολή της δημοσίευσης του σχεδίου ή του υποδείγματός σας, δημοσιεύονται μόνο ο αριθμός σχεδίου ή υποδείγματος, η ημερομηνία κατάθεσης, οι ημερομηνίες καταχώρισης και τα ονόματα του αιτούντος και του αντιπροσώπου του. Δεν δημοσιεύεται η αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματος.

Πιστοποιητικό καταχώρισης εκδίδεται μετά την πλήρη δημοσίευση του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Μπορείτε να μεταφορτώσετε το πιστοποιητικό από την επομένη της δημοσίευσης. Το πιστοποιητικό καταχώρισης δεν εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Μπορείτε, πάντως, να ζητήσετε μη επικυρωμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταχώρισης.

Πώς μπορείτε να αμφισβητήσετε απόφαση του EUIPO

Οι διάδικοι που δεν δικαιώνονται από την τελική απόφαση του EUIPO μπορούν να ασκήσουν προσφυγή. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε προσφυγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη αίτησή μας. Εάν χρειάζεται, συμβουλευθείτε τις επεξηγηματικές σημειώσεις. Προσφυγή μπορείτε να ασκήσετε και ηλεκτρονικά, μέσω της User area σας.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.