Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Ταμείο για τις ΜΜΕ


 
Το πρόγραμμα « Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Γιατί είναι σημαντική η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη στην ψηφιακή εποχή. Είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος να αποφύγετε την αθέμιτη αντιγραφή ή εκμετάλλευση των μοναδικών ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών σας. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να καλύπτει πολλά διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, όπως εμπορικά σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εταιρικές ταυτότητες, προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το Ταμείο για τις ΜΜΕ

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από δικαιούχο, υπάλληλο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΜΜΕ στην ΕΕ, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της. Οι επιχορηγήσεις μεταβιβάζονται πάντα απευθείας στις ΜΜΕ.

Πώς λειτουργεί το Ταμείο για τις ΜΜΕ:

Επιλέξτε

Η ΧΩΡΑ ΣΑΣ

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι ένα πρόγραμμα επιστροφής εξόδων με έκδοση κουπονιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική κάλυψη των τελών που αφορούν τις επιλεγμένες δραστηριότητες. Διατίθενται δύο είδη κουπονιών ανάλογα με την οικεία δραστηριότητα:

Κουπόνι 1

1 500 €

Χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους τελών προδιάγνωσης ΔΙ (IP Scan), σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων.

Κουπόνι 2

750 €

Χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους τελών διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

 
 
 
 
 
 


Για να επωφεληθείτε από το Ταμείο για τις ΜΜΕ, πρέπει:
 1. να κάνετε εγγραφή, να συνδεθείτε στον ατομικό σας «λογαριασμό του Ταμείου για τις ΜΜΕ» και να υποβάλετε το έντυπο της αίτησης.
 2. Μόλις η αίτηση εγκριθεί, θα σας γνωστοποιηθεί η απόφαση επιχορήγησης και το/τα κουπόνι/κουπόνια σας*. Στη συνέχεια μπορείτε να αναζητήσετε τις υπηρεσίες ΔΙ που χρειάζεστε.
 3. Προκειμένου να αποζημιωθείτε για τις υπηρεσίες ΔΙ που ζητήσατε, πρέπει να υποβάλετε αίτηση επιστροφής των εξόδων αφού πρώτα πληρώσετε τις υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το έντυπο που διατίθεται στον ατομικό σας λογαριασμό του Ταμείου για τις ΜΜΕ.
*Σημείωση: Τα κουπόνια ισχύουν για 4 μήνες από τη στιγμή που λαμβάνετε την επιχορήγηση και, εφόσον χρειαστεί, η ισχύς τους μπορεί να παραταθεί για άλλους 2 μήνες εντός των 30 τελευταίων ημερών της αρχικής 4μηνης περιόδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να ζητήσετε και να πληρώσετε για τις υπηρεσίες ΔΙ και στη συνέχεια να ζητήσετε την επιστροφή των αντίστοιχων εξόδων, δηλαδή να ενεργοποιήσετε το κουπόνι/τα κουπόνια σας.

Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε χρήση του κουπονιού/των κουπονιών σας εντός της περιόδου ισχύος!

Αφού ενεργοποιήσετε το κουπόνι/τα κουπόνια σας, παρέχεται «περίοδος υλοποίησης» κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω υπηρεσίες και να αιτηθείτε την επιστροφή των πρόσθετων εξόδων. Η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι:
 • 6 μήνες για το κουπόνι 1
 • 12 μήνες για το κουπόνι 2
Σε κάθε περίπτωση έχετε επιπλέον 30 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο για να ζητήσετε επιστροφή εξόδων μετά την «περίοδο υλοποίησης».

Υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Η έκδοση του Ταμείου για τις ΜΜΕ για το 2022 καλύπτει διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τη στρατηγική σας που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

90% επιστροφή εξόδων για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan).

 • Στο πλαίσιο συνεντεύξεων που θα κανονιστούν κατόπιν συνεννόησης με εμπειρογνώμονα σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο οποίος ορίζεται από το εθνικό γραφείο ΔΙ, θα εξετάσετε το μοντέλο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και τα σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησής σας, προκειμένου να καθοριστεί η πλέον κατάλληλη για αυτήν στρατηγική ΔΙ. Η υπηρεσία IP Scan δεν συνιστά νομική υπηρεσία.

 • Μετά την αξιολόγηση, ο εμπειρογνώμονας ΔΙ θα σας υποβάλει πλήρη έκθεση σχετικά με τη στρατηγική ΔΙ της εταιρείας σας και θα σας προτείνει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης των δικαιωμάτων ΔΙ σας στο μέλλον.

 • Οι υπηρεσίες προδιάγνωσης ΔΙ (IP Scan) καλύπτουν το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, φυτικές ποικιλίες, γεωγραφικές ενδείξεις), ακόμη και τα δικαιώματα που δεν είναι καταχωρισμένα ή δεν μπορούν να καταχωριστούν [δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), εμπορικά μυστικά] καθώς και εταιρικές επωνυμίες και ονόματα τομέα).

 • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία IP Scan και τα οφέλη της, επισκεφθείτε τη σελίδα της IP Scan. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία IP Scan στο πλαίσιο του Ταμείου για τις ΜΜΕ, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του  γραφείου ΔΙ της χώρας σας.

 

Το εδαφικό επίπεδο προστασίας που θα επιλέξετε (εθνικό, περιφερειακό, ενωσιακό ή διεθνές) θα εξαρτηθεί από την επιχειρηματική στρατηγική σας και τα σχέδια ανάπτυξής σας. Αν δεν είστε βέβαιος για το είδος ή το εδαφικό επίπεδο προστασίας που πρέπει να επιλέξετε, η υπηρεσία προδιάγνωσης ΔΙ (IP Scan) ή η δωρεάν παρεχόμενη συμβουλευτική υπηρεσία ΔΙ (υπηρεσία pro bono) θα μπορούσε να σας βοηθήσει να κάνετε την ορθή επιλογή.

 • επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων σε επίπεδο ΕΕ:
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 75 % των τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος, πρόσθετων τελών ανά κλάση και τελών εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε επίπεδο ΕΕ. Η καταχώριση για αυτού του είδους την προστασία πρέπει να γίνεται μέσω του EUIPO.

 • επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 75% των τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος, πρόσθετων τελών ανά κλάση και τελών εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η καταχώριση για τέτοιου είδους προστασία πρέπει να γίνεται απευθείας μέσω του εθνικού γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ ή του γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (για προστασία σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία καλύπτει το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο).

 • επιστροφή 50% των εξόδων για τα τέλη σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων εκτός ΕΕ
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50% των βασικών τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος, τελών προσδιορισμού κράτους και τελών προσδιορισμού κράτους εκτός ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού για χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης. Η αίτηση για τέτοιου είδους προστασία πρέπει να υποβάλλεται μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

 

 • επιστροφή 50% των εξόδων για τα τέλη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50% των τελών που επιβάλλονται στο στάδιο πριν από τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (π.χ. κατάθεση αίτησης, έρευνα και εξέταση), των τελών χορήγησης και δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. Η καταχώριση για τέτοιου είδους προστασία πρέπει να γίνεται απευθείας μέσω του εθνικού γραφείου ΔΙ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες και τα τέλη μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και στα οικεία παραρτήματα.

Το γραφείο ΔΙ παρέχει επίσης ανεξάρτητες υπηρεσίες προδιάγνωσης ΔΙ που δεν καλύπτονται από το Ταμείο για τις ΜΜΕ. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πριν υποβάλετε την αίτηση:

Η διαδικασία υποβολής είναι απλή. Βεβαιωθείτε μόνο ότι κατά την υποβολή της αίτησης διαθέτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου PDF (δεκτές είναι και οι σαρωμένες εκδόσεις φυσικών εγγράφων σε μορφή αρχείου PDF). Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να μην προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.
 
Το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας ( δείγμα) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία της εταιρείας δικαιούχου του λογαριασμού· πλήρη αριθμό IBAN με κωδικό χώρας ( παραδείγματα) και κωδικό BIC/SWIFT.
 
Αν η ΜΜΕ σας χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκπροσώπου ή ενεργείτε εσείς για λογαριασμό ΜΜΕ, πρέπει να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση ( υπόδειγμα), υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο δικαιούχο ή υπάλληλο της εταιρείας.

Κατάλογος τελών και επαφές:

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των επιστρεπτέων τελών ανά δραστηριότητα και χώρα, καθώς και τις ειδικές επαφές στο EUIPO, τον ΠΟΔΙ και τα Γραφεία ΔΙ των κρατών μελών για να ζητήσετε βοήθεια σχετικά με όλες τις πτυχές που αφορούν το Ταμείο για τις ΜΜΕ

Ο κατάλογος αυτός είναι αμιγώς ενδεικτικός και ενδέχεται να τροποποιηθεί περαιτέρω καθώς περιέχει πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ανατρέξτε στην αρχική πηγή για να έχετε πρόσβαση στις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Αν χρειάζεστε βοήθεια:

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ideas Powered for business SME Fund» μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να ανατρέξετε στις Συχνές ερωτήσεις ή να συνομιλήσετε μαζί μας διαδικτυακά στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά. Είμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 έως τις 18.30 (GMT+1).

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε το ερώτημά σας μέσω email σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στη διεύθυνση information@euipo.europa.eu.

Χρήσιμα εργαλεία:

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ