Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χιόνι

Δωρεάν εξατομικευμένες

 

υπηρεσίες υποστήριξης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Εμπειρογνώμονες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πρόθυμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα δικαιώματα ΔΙ.

Χρειάζεστε βοήθεια με την προετοιμασία της αίτησής σας για την καταχώριση σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος ή άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας;

  • Είναι πιθανό να γίνει δεκτή η αίτησή σας για την καταχώριση σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος;
  • Χρησιμοποιεί κάποιος το σήμα, το σχέδιο ή υπόδειγμα ή το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σας χωρίς την άδειά σας;
  • Κατηγορείστε για παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου;
  • Έχει μήπως ασκηθεί ανακοπή ή θέλετε να προσφύγετε κατά απόφασης σχετικά με την αίτησή σας και χρειάζεστε καθοδήγηση;

Υποβάλετε αίτηση κι εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα ΔΙ, για να σας βοηθήσει στη γλώσσα σας Συμπληρώστε το έντυπο.

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 1

Συμπληρώστε και υποβάλετε το έντυπο Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 2

Αναλύουμε τις πληροφορίες Οι πληροφορίες που θα παράσχετε, θα μας βοηθήσουν να βρούμε μια λύση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

κεφαλίδα παρόχου υπηρεσιών προς ΜΜΕ 3

Η υπόθεσή σας αντιστοιχίζεται με τη βέλτιστη δυνατή λύσηΕίτε θα επικοινωνήσει μαζί σας ο αρμόδιος για τον χειρισμό υποθέσεων επίλυσης διαφορών του EUIPO (ADR) είτε θα σας στείλουμε έναν κατάλογο εταιρειών που παρέχουν αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το EUIPO ελέγχει τακτικά την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν οι αιτούντες.
Οι δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες του EUIPO σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας περιορίζονται στην παροχή μίας υπηρεσίας ανά ΜΜΕ.

Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα της ζητηθείσας συμβουλευτικής υπηρεσίας.

Η παρούσα υπηρεσία είναι διαθέσιμη στις ΜΜΕ που πληρούν τον σχετικό ορισμό βάσει της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Προτού υποβάλετε αίτηση για την παροχή της υπηρεσίας, πρέπει να ελέγξετε κατά πόσον εμπίπτετε στον ορισμό της ΜΜΕ, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε βάσει της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

 
  • Επιλεξιμότητα
  • Στοιχεία
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Όροι

Επιλεξιμότητα υπηρεσίας

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό Η επιλογή που κάνατε δεν είναι αποδεκτή για το παρόν αίτημα
Υποσημείωση 1 - Η συμμετοχή στην παρούσα δωρεάν παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ είναι ανοιχτή με ίσους όρους για όλα τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Συνθηκών Εμφάνιση Απόκρυψη

1 Η συμμετοχή στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή με ίσους όρους για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Συνθηκών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όλες οι ΜΜΕ που είναι καταχωρισμένες στην ΕΕ. Οι ΜΜΕ που είναι καταχωρισμένες στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν έχουν πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και, συνεπώς, έχουν ισότιμη πρόσβαση στην παρούσα πρωτοβουλία. Καθώς το ΗΒ δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ, οι Βρετανοί υπήκοοι/ΜΜΕ που ζουν ή είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.


Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό Η επιλογή που κάνατε δεν είναι αποδεκτή για το παρόν αίτημα
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό Η επιλογή που κάνατε δεν είναι αποδεκτή για το παρόν αίτημα

Στοιχεία υποστήριξης

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Υποσημείωση2 - Η δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα ΔΙ δεν πρέπει να συγχέεται με την υπηρεσία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) Εμφάνιση Απόκρυψη

2 Η δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα ΔΙ δεν πρέπει να συγχέεται με την υπηρεσία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Το EUIPO παρέχει μια ειδική μη νομική υπηρεσία στη διάρκεια της COVID-19 προκειμένου να δώσει στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να λάβουν μια εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που θα επιλέξουν για την επίλυση τυχόν διαφορών ενώπιον του EUIPO. Σε αυτή την ειδική μη νομική υπηρεσία, που ονομάζεται ΕΕΔ, μπορούν να προσφεύγουν οι ΜΜΕ και να ζητούν τις παρακάτω διαδικασίες ενώπιον του EUIPO: διαδικασία ανακοπής (μετά τη λήξη της περιόδου συνδιαλλαγής) για τις μη εκπροσωπούμενες ΜΜΕ, διαδικασία έκπτωσης, διαδικασία ακυρότητας, διαδικασία προσφυγής. Η ΕΕΔ δεν περιλαμβάνεται στη δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα ΔΙ
Η υπηρεσία ΕΕΔ ενημερώνει τις ΜΜΕ για τους ακόλουθους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που διατίθενται είτε στο EUIPO είτε αλλού: διαμεσολάβηση, συμβιβασμός, υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση, έγκαιρη ουδέτερη αξιολόγηση και (μη δεσμευτική) απόφαση εμπειρογνωμόνων.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για την υπηρεσία ΕΕΔ, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ADR-Info@euipo.europa.eu. Ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της υπηρεσίας ΕΕΔ είναι να προταθεί στις ΜΜΕ να προσφεύγουν στη δωρεάν υπηρεσία ΔΙ ή να αναζητούν νομική συνδρομή.
Η δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα ΔΙ μπορεί να περιλαμβάνει εκπροσώπηση των ΜΜΕ από επαγγελματίες σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ή και συμβουλές σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής (σε διαδικασίες ανακοπής) και εφόσον οι διάδικοι εκπροσωπούνται.

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών

*Χώρα/γεωγραφική περιοχή στην οποία χρειάζεστε υποστήριξη σε θέματα ΔΙ

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

*Η δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία ΔΙ (η οποία δεν περιλαμβάνει την εναλλακτική επίλυση διαφορών) παρέχει βοήθεια στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19. Δεν σας συνιστούμε να αιτηθείτε αυτήν την υπηρεσία εάν η επιχείρησή σας εκπροσωπείται ήδη από δικηγόρο σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό Εισάγετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όροι χρήσης της υπηρεσίας

Επιβεβαιώνω ότι διάβασα και αποδέχομαι τους όρους χρήσης της υπηρεσίας που αναφέρονται κατωτέρω. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Όσον αφορά τις δωρεάν υπηρεσίες, το EUIPO καταρτίζει κατάλογο των παρόχων υπηρεσιών βάσει των αιτήσεων που ελήφθησαν κατόπιν της δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το EUIPO δεσμεύτηκε να συγκεντρώσει τα στοιχεία των παρόχων υπηρεσιών και να τους ταξινομήσει, καθώς και να συνδράμει τις ΜΜΕ παρέχοντας σε αυτές τα στοιχεία επικοινωνίας των παρόχων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε ΜΜΕ.

Ο κατάλογος δεν υπήρξε πρόθεση να είναι εξαντλητικός, η δε αναζήτηση δωρεάν υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ μπορεί να γίνει και εκτός της πρωτοβουλίας του EUIPO.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται και παρέχονται από τους παρόχους δωρεάν υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ δεν είναι υπηρεσίες του EUIPO. Αποκλειστικώς υπεύθυνοι για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών είναι οι πάροχοι των δωρεάν υπηρεσιών.

Το EUIPO δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το επίπεδο και την πραγματική παροχή των υπηρεσιών EDR ή των δωρεάν υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας για την παροχή δωρεάν εξατομικευμένων υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ, το EUIPO δεν παρέχει καμία νομική υπηρεσία και απεκδύεται πάσης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από κάθε ζημία που προκαλείται από τον πάροχο της υπηρεσίας ή από την υπηρεσία EDR που παρέχεται στη ΜΜΕ ή σε τρίτους, κατά τη διάρκεια ή συνεπεία της εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Το EUIPO δεν αποζημιώνει ούτε αναλαμβάνει κανένα κόστος που προκύπτει κατά την παροχή υπηρεσιών από τη ΜΜΕ έναντι υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους.

Τα στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει να θεωρούνται διαφήμιση νομικών υπηρεσιών βάσει της νομοθεσίας και των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας των κρατών μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έντυπο, το EUIPO θα επικοινωνήσει με την ενδιαφερόμενη ΜΜΕ και θα παράσχει υποστήριξη, είτε ορίζοντας χειριστή υποθέσεων EDR είτε γνωστοποιώντας κατάλογο των διαθέσιμων παρόχων δωρεάν υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ που πληρούν τα κριτήριά του. Η επιλογή παρόχου δωρεάν υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ και η επαφή μαζί του γίνονται αποκλειστικά με πρωτοβουλία της ΜΜΕ. Η δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ εκ μέρους του EUIPO περιορίζεται στην παροχή μίας υπηρεσίας ανά ΜΜΕ. Η ΜΜΕ, αφού λάβει τις δωρεάν υπηρεσίες, φέρει την αποκλειστική ευθύνη να ζητήσει και να διαπραγματευτεί τυχόν περαιτέρω υπηρεσίες επ' αμοιβή απευθείας με τον πάροχο δωρεάν νομικών συμβουλών.

Δέχομαι να έρθει σε επαφή μαζί μου το Γραφείο για λόγους ενημέρωσης και έρευνας ικανοποίησης των πελατών. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Δέχομαι να δημοσιευθούν τα ανωνυμοποιημένα αποτελέσματα και τα στοιχεία της παρεχόμενης ανατροφοδότησης. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών. Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται με το παρόν έντυπο είναι ακριβείς και πλήρεις, καθώς και ότι γνωστοποιούνται καλή τη πίστει. Ευθύνομαι για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις. Εάν κάποια από τις δηλώσεις που παρέχονται με το παρόν έντυπο αποδειχθεί ψευδής ή εσφαλμένη, γνωρίζω ότι ενδέχεται να αποκλειστώ από την παροχή δωρεάν εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ΔΙ.

Επισημαίνεται ότι μετά την επικύρωση/υποβολή του παρόντος εντύπου, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό θα υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην πολιτική απορρήτου σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Προστασία δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τον σκοπό της παρούσας διαδικασίας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Το Γραφείο θα επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα όπως αναφέρεται στη δήλωση περί ιδιωτικότητας που είναι δημοσιευμένη στον διαδικτυακό τόπο του Γραφείου (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) και στο κάτω μέρος των εντύπων. Κάθε αίτημα που αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα πρέπει να απευθύνεται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) του Γραφείου στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Καταγγελίες: σε περιπτώσεις στις οποίες η διαφορά δεν διευθετείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή/και από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων: edps@edps.europa.eu

Testimonials

‘With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.’

Salty Pelican SL, Portugal

‘Great initiative for start-ups and new companies.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘We are very satisfied with IP pro bono experience.’

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

‘Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.’

VENDING2BE, Austria

‘Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.’

RDC, Spain

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.
Rate this page