Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

SME Fund

 Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την οικονομική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρώπη με κουπόνια διανοητικής ιδιοκτησίας. Αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP) τους, συγκεκριμένα των σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων. Το Ταμείο θα διαθέσει 20 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις που θα διανεμηθούν σε έξι φάσεις (περίοδοι) από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2021.
 
Οι δικαιούχοι θα λάβουν μερική επιστροφή του κόστους των υπηρεσιών προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) και των αιτήσεων για σήματα, σχέδια και υποδείγματα.
 
Υπηρεσία 1: Μείωση 75% στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) που προσφέρονται από συμμετέχοντα εθνικά Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας.
 
Υπηρεσία 2: Μείωση 50 % στα βασικά τέλη αίτησης για εθνικά, περιφερειακά και ενωσιακά σήματα, σχέδια και υποδείγματα.
 
Κάθε ΜΜΕ μπορεί να λάβει επιστροφή εξόδων μέχρι το συνολικό ποσό των 1 500 ευρώ.


Όχι. Η ΜΜΕ πρέπει πρώτα να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση (κουπόνι IP) και να περιμένει την απόφαση επιχορήγησης. Αφού λάβει την απόφαση επιχορήγησης, η ΜΜΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις υπηρεσίες (εμπορικά σήματα ή/και σχέδια εφαρμογών ή/και μια υπηρεσία προ-διαγνωστικής IP (σάρωση IP) ή έναν συνδυασμό και των δύο) που υπέδειξε στο έντυπο αίτησης επιδότησης (eForm1 ). Τέλος, η ΜΜΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση για την αντίστοιχη επιστροφή.[A1] 
 [A1]Changes following the New EN Version!


Ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ή ο διευθύνων σύμβουλος των ΜΜΕ της ΕΕ μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση για επιχορήγηση από το Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση με τη μορφή κουπονιού διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι ΜΜΕ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) πρέπει να είναι εγκατεστημένες στη χώρα όπου ένας επιλέξιμος πάροχος υπηρεσιών προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι διαθέσιμος, όπως δημοσιεύεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
 
Ελέγξτε τον επίσημο ορισμό της ΕΕ για τις ΜΜΕ, για να βεβαιωθείτε ότι η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη.


Η ΜΜΕ πρέπει να είναι εγκατεστημένη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Οι παράγοντες που καθορίζουν εάν μια επιχείρηση είναι ΜΜΕ, όπως ορίζεται στη σύσταση της ΕΕ 2003/361, είναι αυτοί που αναφέρονται κατωτέρω. 


Όχι, εκτός εάν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στον ορισμό της ΜΜΕ που έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Ναι, ωστόσο, εάν η αίτηση γίνει δεκτή, μόνο η ΜΜΕ μπορεί να επωφεληθεί  από την επιχορήγηση.


Η πρώτη από τις έξι χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει στις 11 Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:Η ΜΜΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση για επιχορήγηση με τη μορφή κουπονιού διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια μιας ανοικτής περιόδου και χρησιμοποιώντας μόνο το ηλεκτρονικό έντυπο που παρέχεται. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός των έξι καθορισμένων χρονικών περιόδων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 


Ναι. Εάν η ΜΜΕ αιτηθεί μία υπηρεσία σε μία χρονική περίοδο υποβολής αιτήσεων, μπορεί να υποβάλει αίτηση για την άλλη υπηρεσία σε επόμενη χρονική περίοδο υποβολής αιτήσεων.


Κάθε ΜΜΕ μπορεί να αποζημιωθεί μέχρι το συνολικό ποσό των 1 500 ευρώ για την υπηρεσία 1 ή την υπηρεσία 2 ή για τον συνδυασμό και των δύο υπηρεσιών:

Υπηρεσία 1: Μείωση 75% στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) που προσφέρονται από συμμετέχοντα εθνικά Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας.
Υπηρεσία 2: Μείωση 50 % στα βασικά τέλη αίτησης για εθνικά, περιφερειακά και ενωσιακά σήματα, σχέδια και υποδείγματα.

Παράδειγμα 1. Υπηρεσία 1: Η ΜΜΕ πρέπει πρώτα να πληρώσει το συνολικό κόστος της υπηρεσίας προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan). Εάν η υπηρεσία κοστίζει 1 000 ευρώ, τότε η επιστροφή εξόδων κατά 75% θα ισούται με 750 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επιστραφούν στη ΜΜΕ 750 ευρώ.Παράδειγμα 2. Υπηρεσία 2: Η ΜΜΕ πρέπει πρώτα να καταβάλει το συνολικό κόστος των βασικών τελών αίτησης για σήματα, σχέδια και υποδείγματα. Εάν η ΜΜΕ επιθυμεί να καταχωρίσει δύο εθνικά σχέδια ή υποδείγματα που κοστίζουν το καθένα 250 ευρώ και, παράλληλα, επιθυμεί να καταχωρίσει δύο σήματα της ΕΕ που κοστίζουν το καθένα 850 ευρώ, το συνολικό κόστος όλων των αιτήσεων θα είναι 2 200 ευρώ. Η επιστροφή εξόδων κατά 50% θα ισούται με 1 100 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΜΜΕ καταβάλλει 2 200 ευρώ και της επιστρέφονται 1 100 ευρώ.Παράδειγμα 3. Συνδυασμός υπηρεσίας 1 και υπηρεσίας 2: Εάν η ΜΜΕ επιθυμεί να λάβει και τις δύο υπηρεσίες που αναφέρονται στα παραδείγματα 1 και 2, το κόστος θα είναι 1 000 ευρώ για την υπηρεσία 1 και 2 200 ευρώ για την υπηρεσία 2, με συνολικό κόστος 3 200 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, στη ΜΜΕ θα επιστρεφόταν το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης, το οποίο ορίζεται στα 1 500 ευρώ.

Κάθε ΜΜΕ δικαιούται επιστροφή έως και 1 500 ευρώ για την υπηρεσία 2 ή για συνδυασμό των υπηρεσιών 1 και 2. Τα μέγιστα επιστρεφόμενα ποσά για την υπηρεσία 1 με ποσοστό χρηματοδότησης 75 % των επιλέξιμων δαπανών είναι τα εξής:Μόνο μία αίτηση μπορεί να υποβληθεί για την υπηρεσία 1 ή την υπηρεσία 2 ή για συνδυασμό των δύο, πάντοτε με ανώτατη επιστροφή εξόδων 1 500 EUR ανά αιτούντα.
Αν υποβάλετε αίτηση για μία υπηρεσία σε μία χρονική περίοδο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την άλλη υπηρεσία σε επόμενη χρονική περίοδο. 


Εάν οι αιτούντες είναι επιλέξιμοι, θα τηρηθεί χρονολογική σειρά προτεραιότητας σε κάθε χρονική περίοδο υποβολής αιτήσεων, με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης.


Τα παρακάτω είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ΜΜΕ, για να υποβάλουν αίτηση για την επιχορήγηση:
 
1. Αφού διαβάσετε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα σχετικά με τις επιχορηγήσεις μας, συμπληρώστε και υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης επιχορήγησης (ηλεκτρονικό έντυπο 1) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Διαβάστε προσεκτικά τον κατάλογο ελέγχου μας που περιλαμβάνεται στην ερώτηση 9, προτού υποβάλετε αίτηση. Εάν εγκριθεί η αίτησή σας, θα λάβετε απόφαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη από το EUIPO. Διατηρήστε την ασφαλή, καθώς θα τη χρειαστείτε αργότερα! Οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τους λόγους της αρνητικής απόφασης.
 
2. Στη συνέχεια, υποβάλετε αίτηση και πληρώστε για το σήμα σας ή/και το σχέδιο ή υπόδειγμά σας ή/και την υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) εντός 30 ημερών από την παραλαβή της απόφασης επιχορήγησης. 

Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για σήματα, σχέδια και υποδείγματα σε οποιοδήποτε από τα εθνικά Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (εθνικό επίπεδο), το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (καλύπτονται το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο - περιφερειακό επίπεδο) ή σε εμάς στο EUIPO (καλύπτονται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).
 
Είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) που παρέχονται από τα εθνικά Γραφεία (βλ. κατάλογο παρακάτω).
  
3. Τέλος, αφού πληρώσετε για τις υπηρεσίες, υποβάλετε την αίτηση πληρωμής (ηλεκτρονικό έντυπο 2) πριν από τις 31 Μαΐου 2022, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην απόφαση επιχορήγησής σας. Η πληρωμή, με την επιφύλαξη της έγκρισης των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, θα γίνει εντός 1 μηνός.


Ο αιτών θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τον ακόλουθο κατάλογο ελέγχου προτού υποβάλει αίτηση, ώστε να διασφαλίσει ότι μπορούν να ετοιμαστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 • Η εταιρεία/επιχείρησή μου είναι μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) εγκατεστημένη στην ΕΕ.
 • Διάβασα την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, προτού αρχίσω τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης.
 • Γνωρίζω τα τραπεζικά στοιχεία της εταιρείας μου και έχω τραπεζική δήλωση όπου αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: η επωνυμία της εταιρείας ως κάτοχος λογαριασμού, ο κωδικός IBAN και ο κωδικός BIC/SWIFT.
 • Έχω τη βεβαίωση ΦΠΑ της εταιρείας μου.
 • Γνωρίζω ποια υπηρεσία ή ποιες υπηρεσίες σκοπεύω να αιτηθώ (υπηρεσία 1 ή υπηρεσία 2 ή και τις δύο), όπως αυτές αναφέρονται στην ερώτηση 1 ανωτέρω και στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
 • Γνωρίζω ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (σήματα ή/και σχέδια ή υποδείγματα) σκοπεύω να αιτηθώ (υπηρεσία 2).
 • Κατανοώ ότι δεν μπορώ να υποβάλω αίτηση για υπηρεσίες, εάν έχω ήδη λάβει εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηση για τις ίδιες ή για μέρος των ίδιων υπηρεσιών.

 


Είναι πολύ σημαντικό να αναγράφονται στο πεδίο «Εταιρική επωνυμία» οι ίδιες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συνημμένο έγγραφο ΦΠΑ/Φορολογία και στο αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού.

Ένα άλλο συχνό σφάλμα είναι να μην αναγράφεται στο ηλεκτρονικό έντυπο ο πλήρης αριθμός IBAN, ο οποίος πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον που αναγράφεται στο αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (και να περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας).

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συνημμένα έγγραφα είναι ευανάγνωστα.


Μπορείτε να δηλώσετε περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτως ώστε να είστε βέβαιοι ότι λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις.


Βεβαιωθείτε ότι δηλώνετε την ίδια επωνυμία με εκείνη που αναγράφεται στη βεβαίωση ΦΠΑ, η οποία πρέπει να είναι ίδια με το όνομα του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού που αναγράφεται στη συνημμένη τραπεζική βεβαίωση.


Ελέγξτε αυτό το έγγραφο και ακολουθήστε τη δομή του παραδείγματος για τη χώρα σας κατά τη συμπλήρωση του πεδίου ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας).
Για αιτούντες που θεωρούνται απαλλασσόμενοι από τον φόρο από την αρμόδια εθνική αρχή τους και διαθέτουν αντιστοίχως αριθμό φορολογικού μητρώου, θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια εθνική αρχή τους, το οποίο αποδεικνύει τη νομική υπόσταση της εταιρείας τους.
Εάν η δομή του αριθμού φορολογικού μητρώου διαφέρει από τη δομή του αριθμού ΦΠΑ, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά την καταχώριση των στοιχείων.
 • Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων αλλά λείπει ο κωδικός χώρας, ο τελευταίος πρέπει να προστεθεί μπροστά από τον αριθμό φορολογικού μητρώου.Παράδειγμα: η δομή του αριθμού ΦΠΑ είναι η ΕΕ12345678 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι 12345678. Οι αιτούντες πρέπει να προσθέσουν ΕΕ12345678.
 • Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας αλλά δεν έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων, πρέπει να ακολουθείται από το γράμμα «X» έως ότου επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψηφίων.Παράδειγμα: η δομή του αριθμού ΦΠΑ είναι η ΕΕ12345678 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι ΕΕ123456. Οι αιτούντες πρέπει να προσθέσουν ΕΕ123456XX.
 • Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας και δεν έχει τον ίδιο αριθμό ψηφίων, πρέπει να προηγείται ο κωδικός χώρας, και ακολούθως να προστεθεί το γράμμα «X» έως ότου επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψηφίων.Παράδειγμα: η δομή του αριθμού ΦΠΑ είναι η ΕΕ12345678 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι 123456. Οι αιτούντες πρέπει να προσθέσουν ΕΕ123456XX.


Το αντίγραφο ή το πιστοποιητικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να αναφέρει τον «δικαιούχο λογαριασμού» (ο οποίος πρέπει να είναι ο ίδιος με την «επωνυμία εταιρείας»), «την επωνυμία της τράπεζας», «τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN» και τον κωδικό «BIC/SWIFT». Δεν απαιτείται σφραγίδα της τράπεζας και υπογραφή του εκπροσώπου της τράπεζας. Παράδειγμα θα βρείτε εδώ.


  1. Σημειώνεται ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 60 λεπτά.
  2. Ελέγξτε ότι έχετε δηλώσει τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνιστάται να δηλώνετε περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Ελέγξτε τον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.
  4. Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε λάβει την επιβεβαίωση παραλαβής, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση information@euipo.europa.eu.

Το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η αίτηση είναι παραδεκτή, παρά μόνο ότι υποβλήθηκε. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ο καθένας ξεχωριστά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 4.5 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.


Μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής, η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει όλες τις αιτήσεις και, εάν χρειαστούν περαιτέρω πληροφορίες, θα στείλει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Εάν, μετά την υποβολή της αίτησής σας, ΔΕΝ επιθυμείτε να συνεχίσετε, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση grants.smefund@euipo.europa.eu επισυνάπτοντας το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησής σας και δηλώνοντας «Επιθυμώ να αποσύρω την αίτησή μου από την επιχορήγηση του Ταμείου για τις ΜΜΕ».
 


Ναι. Έχετε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης επιχορήγησης, για να υποβάλετε αίτηση για τις υπηρεσίες που δηλώσατε στην αίτηση σας. Διαφορετικά, δεν θα δικαιούστε να αιτηθείτε την αντίστοιχη επιστροφή εξόδων.


Υπηρεσία 1: Υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan)

Η προδιάγνωση διανοητικής ιδιοκτησίας είναι καίριας σημασίας για την οργάνωση της στρατηγικής διανοητικής ιδιοκτησίας μιας ΜΜΕ. Οι εμπειρογνώμονες διανοητικής ιδιοκτησίας εξετάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των ΜΜΕ και τα σχέδια ανάπτυξης αυτών, ώστε να διαμορφώσουν στρατηγική διανοητικής ιδιοκτησίας για αυτές.
 
Η υπηρεσία αυτή μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποφασίσουν για το ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας να υποβάλουν αίτηση, για το πώς να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιο διανοητικής ιδιοκτησίας τους, εάν έχουν ήδη καταχωρισμένα δικαιώματα και για το πώς να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους για το μέλλον.

Η υπηρεσία IP Scan δεν αποτελεί υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών.


Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα, σχέδια/υποδείγματα, υποδείγματα χρησιμότητας, φυτικές ποικιλίες, γεωγραφικές ενδείξεις) καλύπτονται από την προδιαγνωστική υπηρεσία ΔΙ (IP scan), συμπεριλαμβανομένων των μη καταχωρισμένων/μη καταχωρητέων (π.χ. εμπορικών απορρήτων, ©, μη καταχωρισμένων σχεδίων/υποδειγμάτων) και των εταιρικών επωνυμιών, ονομάτων τομέα κ.λπ.


Στο πλαίσιο του Ταμείου ΜΜΕ, οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) δεν προσφέρονται σε όλα τα κράτη μέλη. Για να μάθετε εάν η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένετε, είτε από το εθνικό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας είτε από εξωτερικό εταίρο του εθνικού σας γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας, συμβουλευτείτε τον ακόλουθο ΚΑΤΑΛΟΓΟ.

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα εθνικά γραφεία ΔΙ θα μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας («IP Scan») που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ταμείου για τις ΜΜΕ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εθνικό σας γραφείο ΔΙ.


Μόλις λάβετε την απόφαση της επιχορήγησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό γραφείο ΔΙ και να υποβάλετε αίτηση για υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας 1 (IP scan).
 Αφού έχετε παραλάβει και εξοφλήσει το τιμολόγιο για τις υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για επιστροφή των εξόδων χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που διατίθεται στο παράρτημα IV της απόφασης επιχορήγησης.
 


Υπηρεσία 2: Αιτήσεις για σήματα, σχέδια και υποδείγματα

Η ΜΜΕ μπορεί να αιτηθεί 50% επιστροφή των βασικών τελών αίτησης για σήματα, σχέδια και υποδείγματα (εθνικά, περιφερειακά ή/και ενωσιακά).
 
Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για σήματα, σχέδια και υποδείγματα σε οποιοδήποτε από τα εθνικά Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (εθνικό επίπεδο), το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (καλύπτονται το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο· περιφερειακό επίπεδο) ή στο EUIPO (καλύπτονται όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).
 
Το χωρικό επίπεδο προστασίας που θα επιλεγεί θα εξαρτηθεί από την επιχειρηματική στρατηγική και τα σχέδια ανάπτυξης της ΜΜΕ. Εάν η ΜΜΕ δεν είναι βέβαιη για το τι θα αφορά η αίτηση που θα υποβάλει και πού θα την υποβάλει, μια υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) ίσως τη βοηθήσει να αποφασίσει.


Η ΜΜΕ ή ο εκπρόσωπος για λογαριασμό της ΜΜΕ


 • Για αιτήσεις σημάτων: το βασικό τέλος, το οποίο καταβάλλεται τη στιγμή της αίτησης, εξαιρουμένων επιπρόσθετων κλάσεων αγαθών και υπηρεσιών.
 • Για αιτήσεις σχεδίων/υποδειγμάτων: το βασικό τέλος, το οποίο καταβάλλεται τη στιγμή της αίτησης, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων τελών δημοσίευσης ή αναστολής.


Το βασικό τέλος καταβάλλεται όταν υποβάλλεται η αίτηση για ΚΚΣΥ. Δεν περιλαμβάνει πρόσθετα τέλη δημοσίευσης ή αναστολής. Για μία αίτηση, το τέλος ανέρχεται σε 230 EUR, εκ των οποίων το 50 % μπορεί να επιστραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορηγήσεων του Ταμείου ΜΜΕ. Επομένως, εάν υποβάλετε αίτηση για επιστροφή εξόδων για ένα ΚΚΣΥ, θα λάβετε 115 EUR. Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες δεν δύνανται να επιστραφούν.Ναι, ο αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει και να πληρώσει για την (τις) αίτηση(-εις) σήματος (-ων) ή/και σχεδίου(-ων) για λογαριασμό της ΜΜΕ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος μπορεί επίσης να υποβάλει αίτημα επιστροφής για λογαριασμό της ΜΜΕ. Ωστόσο, η επιστροφή θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΜΕ (δηλαδή στον δικαιούχο της απόφασης επιχορήγησης).


Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) που μπορεί να αιτηθεί η ΜΜΕ. Ωστόσο, στη ΜΜΕ θα επιστραφεί το 50% των βασικών τελών αίτησης με ανώτατο όριο τα 1 500 ευρώ.

Δεδομένου ότι επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο μία αίτηση ανά υπηρεσία, όλα τα δικαιώματα ΔΙ πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια αίτηση.


Ναι, αφού λάβετε την απόφαση επιχορήγησης, έχετε προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλετε αίτηση για την παροχή των υπηρεσιών. Προκειμένου να χορηγηθεί η επιχορήγηση, πρέπει να ζητηθεί ταυτόχρονα η επιστροφή των εξόδων για όλα τα σήματα ή/και τα σχέδια και τα υποδείγματα.


Όχι, πρέπει να περιμένετε να λάβετε ευνοϊκή απόφαση επιχορήγησης. Μόλις λάβετε την απόφαση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να καταβάλετε το τέλος για το σήμα σας, το σχέδιο ή υπόδειγμά σας ή/και την υπηρεσία προδιάγνωσης ΔΙ (IP scan) εντός 30 ημερολογιακών ημερών.


Όχι, η επιχορήγηση διατίθεται μόνο για νέες αιτήσεις σημάτων ή/και σχεδίων/υποδειγμάτων.


Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ επιτυχημένων και ανεπιτυχών αιτήσεων εμπορικών σημάτων. Εάν απονεμηθεί η αίτηση επιχορήγησης (κουπόνι IP), μετά την υποβολή αίτησης και την πληρωμή για το εμπορικό σήμα, η ΜΜΕ μπορεί να ζητήσει επιστροφή του 50% του βασικού τέλους της αίτησης.


Κατά τη συμπλήρωση του σήματος ή/και του σχεδίου ή υποδείγματος του οποίου ζητείται η καταχώριση, το ποσό θα υπολογίζεται αυτόματα.


Ναι, η επιχορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή πολλαπλής αίτησης ΚΚΣΥ, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι δικαιούστε επιστροφή μόνο για το βασικό τέλος. Δεν περιλαμβάνονται μειωμένα και πρόσθετα τέλη.
Η διάρθρωση των τελών για πολλαπλή αίτηση σχεδίου ή υποδείγματος είναι η εξής:
 
 • Βασικό τέλος για ένα μόνο σχέδιο ή υπόδειγμα ή για το πρώτο σχέδιο ή υπόδειγμα πολλαπλής αίτησης (περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση)·
 • Μειωμένο τέλος για το δεύτερο σχέδιο ή υπόδειγμα και μετά (δεν περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση)·
 • Τέλος δημοσίευσης ανά σχέδιο ή υπόδειγμα (δεν περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση)·
 • Τέλος αναστολής ανά σχέδιο ή υπόδειγμα, προαιρετικό (δεν περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση).


Επιστροφή εξόδων

 • Θα λάβετε με ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωση της έγκρισης της απόφασης επιχορήγησης.
 • Μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης, έχετε προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλετε αίτηση και να πληρώσετε για τις υπηρεσίες
 • Για να υποβάλετε την αίτηση πληρωμής, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο που παρέχεται στην απόφαση επιχορήγησης.
 • Θα λάβετε με ηλεκτρονικό μήνυμα την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης πληρωμής. Σημειώνεται ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 60 λεπτά.
 • Με την επιφύλαξη της έγκρισης των πληροφοριών και των εγγράφων που θα υποβληθούν, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Η ΜΜΕ μπορεί να ζητήσει την επιστροφή εξόδων ως δικαιούχος και ο εκπρόσωπός της μπορεί να το πράξει εξ ονόματός της. Ωστόσο, η επιστροφή θα γίνεται πάντα στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΜΕ.


Όλα τα έντυπα αίτησης πληρωμής (ηλεκτρονικό έντυπο 2) πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου 2022. Οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή των εξόδων.


Η επιχορήγηση θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης (ηλεκτρονικό έντυπο 1).


Κατά τη συμπλήρωση του σήματος ή/και του σχεδίου ή υποδείγματος του οποίου ζητείται η καταχώριση, το ποσό θα υπολογίζεται αυτόματα.


Ειδοποιήσεις

Η ΜΜΕ θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη βεβαίωση παραλαβής της αίτησής της.
 
Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, η ΜΜΕ θα λάβει απόφαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη από το EUIPO. Οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τους λόγους της αρνητικής απόφασης.


Κατόπιν εξέτασης της αίτησής σας, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποστέλλει πάντα ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: ανάθεση επιχορήγησης· αίτημα παροχής περαιτέρω πληροφοριών· ή μη επιτυχής ειδοποίηση.


Απαντήστε απλώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία αναγράφεται στην επιστολή αιτήματος για παροχή περαιτέρω πληροφοριών που λάβατε. Καταχωρίστε τις πληροφορίες και/ή επισυνάψτε τα αιτούμενα έγγραφα και εμείς θα επικαιροποιήσουμε την αίτησή σας.


Οι υποβληθείσες πληροφορίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα λάβετε ειδοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.


Μόλις λάβετε την απόφαση επιχορήγησης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να πληρώσετε για το σήμα ή/και το σχέδιο/υπόδειγμά σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών.
 
Αφού πληρώσετε για τις υπηρεσίες, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που διατίθεται στο παράρτημα IV της απόφασης επιχορήγησης. Μόλις υποβάλετε το αίτημα, θα λάβετε με ηλεκτρονικό μήνυμα την επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος για επιστροφή χρημάτων. Σας επισημαίνουμε ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης αποστέλλεται μέσα στα επόμενα 60 λεπτά. Η επιστροφή χρημάτων, με την επιφύλαξη της έγκρισης των πληροφοριών και των εγγράφων που έχουν υποβληθεί, πραγματοποιείται εντός ενός μηνός και οι δικαιούχοι ενημερώνονται σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.