Κατευθυντήριες γραμμές του EUIPO

 


H ισχύουσα πρακτική του EUIPO σχετικά με τα σήματα και τα σχέδια και υποδείγματα αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την εξέτασή τους και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τόσο τους χρήστες μας όσο και το προσωπικό μας που είναι αρμόδιο για τις διάφορες διαδικασίες.

Πίνακας καθοδήγησης