Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ideas Powered for Business SME Fund 2023

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων – GR/001/23 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Η χρηματοδότηση μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Ταμείου για τις ΜΜΕ (SME Fund) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EUIPO, με τη μορφή κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας που θα συγχρηματοδοτήσουν δραστηριότητες σχετικές με τη ΔΙ (IP Scan, προστασία σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων εντός και εκτός της ΕΕ) και δραστηριότητες που σχετίζονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε:

  • την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τα παραρτήματα·
  • το χρονοδιάγραμμα υποβολής, αξιολόγησης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων·
  • πρόσβαση σε ερωτήσεις και απαντήσεις·
  • τον σύνδεσμο για την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Ταμείου για τις ΜΜΕ (SME FUND) όπου διατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες και πρόσβαση στο έντυπο αίτησης.

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Συνιστάται ιδιαιτέρως να διαβάσετε τις επίσημες πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προτού υποβάλλετε αίτηση. Μπορείτε να τις μεταφορτώσετε στο παρακάτω πεδίο. Μην ξεχνάτε ότι για να υποβάλετε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα, η επιχείρησή σας πρέπει να ανταποκρίνεται στον επίσημο ορισμό της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.

Για τυχόν απορίες, συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήστη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ (διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ).

 

Μεταφόρτωση αρχείου PDF

Σας επισημαίνουμε ότι η εγκυρότερη πηγή πληροφοριών είναι η αγγλική έκδοση. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών μεταξύ των γλωσσικών εκδόσεων και της αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η τελευταία

 

Παραρτήματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Κατάλογος μέγιστων ποσών ανά χώρα της ΕΕ για IP SCAN Προβολή Απόκρυψη

Μεταφόρτωση αρχείου PDF

 

Περιπτώσεις αποκλεισμού Προβολή Απόκρυψη

Κατάλογος περιπτώσεων αποκλεισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Μεταφόρτωση αρχείου PDF

 

Δήλωση για τους αντιπροσώπους Εμφάνιση Απόκρυψη

Αντιπρόσωπος: Οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από την ΜΜΕ να την εκπροσωπεί νόμιμα στην παρούσα διαδικασία, καθώς και να συμπληρώνει το ηλεκτρονικό έντυπο και να το υποβάλλει εξ ονόματος του αιτούντος.

Εάν η ΜΜΕ προτίθεται να χρησιμοποιήσει εξωτερικό αντιπρόσωπο για την υποβολή της αίτησης, η παρούσα δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στον αντιπρόσωπο, ώστε ο τελευταίος να έχει τη δυνατότητα να τη μεταφορτώσει μαζί με την αίτηση και να την υποβάλει εξ ονόματος του αιτούντος.

Μεταφόρτωση αρχείου DOCX

 

Μοντέλο απόφασης για επιχορήγηση (Κουπόνι) Προβολή Απόκρυψη

Το κουπόνι θα εγκρίνεται μέσω απόφασης του Γραφείου (απόφαση επιχορήγησης). Προς ενημέρωση των αιτούντων διατίθεται μοντέλο της απόφασης επιχορήγησης.

Απόφαση για επιχορήγηση - ΚΟΥΠΟΝΙ 1

Μεταφόρτωση αρχείου PDF

 

 


Χρονοδιάγραμμα και κανόνες

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ανοίξει σύμφωνα με το ακόλουθο προσωρινό χρονοδιάγραμμα:

Χρονικό διάστημα της πρόσκλησης υποβολής

Από 23/01/2023 έως 08/12/2023

Αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος

εβδομαδιαία καταληκτική ημερομηνία: κάθε Παρασκευή

Περίοδος αξιολόγησης και κοινοποίησης

10 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία

 

Εβδομαδιαία καταληκτική ημερομηνία σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε θα περνούν στο στάδιο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που το Γραφείο επικοινωνήσει με τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης για να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, η αναστολή της περιόδου αξιολόγησης και κοινοποίησης αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος του Γραφείου. Η περίοδος αξιολόγησης αρχίζει εκ νέου από την ημερομηνία παραλαβής των ζητούμενων πληροφοριών ή των αναθεωρημένων εγγράφων.

Οι αιτούντες θα ενημερώνονται ατομικά για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υπευθύνους επικοινωνίας που παρέχονται στο ηλεκτρονικό έντυπο. Επομένως, είναι ευθύνη του αιτούντος να δηλώσει τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπευθύνων επικοινωνίας.

Η εν λόγω ειδοποίηση θα περιλαμβάνει:

  • για τους ανεπιτυχείς αιτούντες: τους λόγους της αρνητικής απόφασης·
  • για τους επιτυχόντες αιτούντες: επιβεβαίωση της θετικής απόφασης και αντίγραφο της απόφασης επιχορήγησης (ΚΟΥΠΟΝΙ) ως συνημμένο. Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση για το κουπόνι 1 και το κουπόνι 2 θα λάβετε δύο χωριστές αποφάσεις επιχορήγησης, μία ανά κουπόνι.

Έχετε υπόψη ότι τα κουπόνια δεν έχουν αναδρομική ισχύ, οι δαπάνες για δραστηριότητες που εκτελέστηκαν πριν από τη λήψη της απόφασης επιχορήγησης δεν μπορούν να επιστραφούν.

Εάν όλα τα κονδύλια χρησιμοποιηθούν πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής προτάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων (eForm) θα κλείσει και οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά στον δικτυακό τόπο του Ταμείου για τις ΜΜΕ (SME FUND).

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση πρέπει να απευθύνονται στο κέντρο πληροφοριών του EUIPO στη διεύθυνση:

information@euipo.europa.eu

Παρακαλείσθε πρώτα να συμβουλεύεστε την ενότητα Συχνές ερωτήσεις, δεδομένου ότι το Γραφείο θα τη χρησιμοποιεί για να δημοσιεύει τακτικά απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβάλλονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των πιθανών αιτούντων.

 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.