Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επίλυση διαφορών

Τώρα που έχετε αποκτήσει πλέον το δικό σας καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ), μπορείτε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσετε ως βάση για να αμφισβητήσετε πιθανώς συγκρουόμενα δικαιώματα. Είναι, όμως, εξίσου πιθανό και το δικό σας ΚΚΣΥ να αμφισβητηθεί ή να δεχθεί επίθεση.

Οι επιθέσεις αυτές είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν σε διάφορα επίπεδα - είτε ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) είτε ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε ενώπιον του EUIPO. Για πληροφορίες σχετικά με πιθανή προσφυγή στη δικαιοσύνη, συμβουλευθείτε την ενότητα «Προστατεύστε τα δικαιώματά σας».

Σε αντίθεση με τα σήματα, όπου διαφορές μπορεί να προκύψουν πριν από την καταχώριση του σήματος, τα σχέδια και τα υποδείγματα μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση. Η αμφισβήτηση αυτή καλείται —στη νομική ορολογία— «αίτηση ακυρότητας». Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας ακυρότητας τόσο από την πλευρά του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας όσο και από την πλευρά του κατόχου του ΚΚΣΥ.


Έναρξη διαδικασίας ακυρότητας

Πώς υποβάλλω αίτηση ακυρότητας

Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσετε το επίσημο έντυπο για να υποβάλετε αίτηση ακυρότητας, ωστόσο, το EUIPO σας συνιστά θερμά να το χρησιμοποιήσετε, καθώς έτσι διευκολύνεται η επεξεργασία της αίτησης και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σφάλματος. Η αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων τεκμηρίωσης, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα: μια δέσμη εγγράφων φυλάσσεται στο αρχείο του EUIPO και η άλλη αποστέλλεται στον κάτοχο του ΚΚΣΥ. Αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των εγγράφων λόγω αντιγραφής.

Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ακυρότητας στο EUIPO μέσω ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης ακυρότητας καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε τις σημειώσεις που αναγράφονται πάνω σ' αυτό. Σας συνιστούμε επίσης να απευθυνθείτε σε νομικό σύμβουλο προτού καταθέσετε αίτηση ακυρότητας.

Το τέλος της αίτησης ακυρότητας είναι 350 ευρώ. Οι αιτήσεις δεν θεωρούνται κατατεθείσες έως ότου εξοφληθεί πλήρως το τέλος.

Η διαδικασία ακυρότητας

Το EUIPO στέλνει την αίτηση ακυρότητας στον κάτοχο του ΚΚΣΥ και του παρέχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Εάν ο κάτοχος του ΚΚΣΥ δεν απαντήσει, το EUIPO αποφαίνεται επί της υπόθεσης βάσει της κατατεθείσας αίτησης ακυρότητας. Εάν ο κάτοχος του ΚΚΣΥ απαντήσει, οι παρατηρήσεις του γνωστοποιούνται πάραυτα στον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας.

Εφόσον το EUIPO κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τη λήψη απόφασης, τότε αποφαίνεται σχετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξει και νέος γύρος ανταλλαγής αλληλογραφίας.

Οποιαδήποτε πλευρά μπορεί να ζητήσει παράταση της δίμηνης προθεσμίας, σε περίπτωση που αυτή δεν επαρκεί. Τα αιτήματα για πρώτη παράταση εγκρίνονται κατά κανόνα αυτομάτως από το EUIPO, ενώ τα αιτήματα για πρόσθετες παρατάσεις εγκρίνονται μόνο εφόσον είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένα.

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ακυρότητας είναι η «Κοινοποίηση της αίτησης ακυρότητας». Ο κάτοχος του ΚΚΣΥ έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Το επόμενο στάδιο είναι η «Κοινοποίηση των παρατηρήσεων του κατόχου του ΚΚΣΥ στον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας». Ο τελευταίος έχει τελική προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση για να απαντήσει.

 • 2 μήνες
 • 2 μήνες
 • Κοινοποίηση αίτησης ακυρότητας
 • Προθεσμία του κατόχου του ΚΚΣΥ να απαντήσει
 • Κοινοποίηση των παρατηρήσεων του κατόχου του ΚΚΣΥ στον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας
 • Τελική προθεσμία του αιτούντος την κήρυξη ακυρότητας να απαντήσει.

Λόγοι ακυρότητας

Στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα αναφέρονται οι διάφοροι λόγοι ακυρότητας. Ο λόγος που επικαλούνται ως επί το πλείστον οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμα δεν είναι νέο ή ότι δεν έχει ατομικό χαρακτήρα. Για πρόσθετους λόγους, συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές.

Οποιοσδήποτε μπορεί να καταθέσει αίτηση ακυρότητας. Δεν χρειάζεται να είστε ΚΑΤΟΧΟΣ προγενέστερου δικαιώματος για να καταθέσετε αίτηση ακυρότητας. Αρκεί απλώς να αποδείξετε ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμα δεν είναι νέο ή ότι δεν διαθέτει ατομικό χαρακτήρα, καταδεικνύοντας την ύπαρξη ταυτόσημου ή ομοειδούς σχεδίου ή υποδείγματος, δικού σας ή όχι, πριν από το ΚΚΣΥ κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση ακυρότητας.


Απόδειξη

Για να γίνει δεκτή η αίτηση ακυρότητας λόγω έλλειψης νεωτερισμού ή ατομικού χαρακτήρα, ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας πρέπει να αποδείξει δύο πράγματα::

Το EUIPO προβαίνει σε αξιολόγηση της συνολικής εντύπωσης μόνο εφόσον έχει γίνει γνωστοποίηση προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος.

Γνωστοποίηση προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος

Απαιτείται αναπαράσταση του ή των προγενέστερων σχεδίων ή υποδειγμάτων, συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα της γνωστοποίησής του(ς).

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιέχει παραδείγματα εγγράφων που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον συγκεκριμένο σκοπό. Στις κατευθυντήριες γραμμές παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησής τους από το EUIPO και τη βαρύτητα που δίδεται στο καθένα από αυτά.

 • Επίσημες δημοσιεύσεις: γνωστοποίηση θεωρείται κατά κανόνα η δημοσίευση προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος στο δελτίο οποιουδήποτε γραφείου ΔΙ ανά τον κόσμο, καθώς επίσης και οι δημοσιεύσεις σε δελτία σημάτων και ευρεσιτεχνιών.

 • Εκθέσεις και χρησιμοποίηση στο εμπόριο: γνωστοποίηση θεωρείται κατά κανόνα η διάθεση σχεδίου ή υποδείγματος στο κοινό στο πλαίσιο διεθνούς έκθεσης οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίησή του στο εμπόριο.

 • Γνωστοποιήσεις στο Διαδίκτυο: καταρχήν, οι γνωστοποιήσεις στο Διαδίκτυο συνεπάγονται προϋπάρχουσα τεχνική, οι δε πληροφορίες που γνωστοποιούνται στο Διαδίκτυο ή σε επιγραμμικές βάσεις δεδομένων θεωρούνται ότι διατίθενται στο κοινό την ημερομηνία ανάρτησής τους. Εντούτοις, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του Διαδικτύου, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η πραγματική ημερομηνία κατά την οποία διατέθηκαν οι πληροφορίες στο κοινό: πράγματι, δεν αναφέρουν όλες οι δικτυακές σελίδες πότε δημοσιεύθηκαν.

 • Έγγραφες, ένορκες ή υπεύθυνες δηλώσεις: αυτές καθαυτές οι έγγραφες, ένορκες ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν αρκούν καταρχήν για να αποδείξουν τη γνωστοποίηση προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος. Μπορούν, όμως, να επιβεβαιώσουν ή/και να αποσαφηνίσουν την ακρίβεια άλλων εγγράφων.

Συνολική εντύπωση στον ενημερωμένο καταναλωτή

Όταν συγκρίνει δύο σχέδια ή υποδείγματα, το EUIPO βασίζεται στα ίδια ακριβώς κριτήρια που θα χρησιμοποιούσε εάν διεξήγε έρευνα για προγενέστερα δικαιώματα και εντόπιζε πιθανώς ομοειδή δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της συνολικής εντύπωσης, συμβουλευθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας ακυρότητας

Η διαδικασία ακυρότητας ολοκληρώνεται:

 • Είτε επειδή ένας εκ των διαδίκων -ή και οι δύο- αποφασίζει(ουν) να τερματίσει(ουν) τη διαδικασία (διότι οι διάδικοι κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό ή διότι ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας αποσύρει την αίτησή του ή διότι ο κάτοχος παραιτείται του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος).
 • Είτε επειδή το EUIPO εκδίδει απόφαση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Κάθε διάδικος που συμμετέχει σε διαδικασία ακυρότητας έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης που δεν τον δικαιώνει.

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που κηρύσσεται άκυρο θεωρείται ως μηδέποτε υπάρξαν.

Ποιος πληρώνει το κόστος

Ο διάδικος που θα κληθεί να πληρώσει το κόστος προκύπτει από την τελική απόφαση ή από το ποιος τερματίζει τη διαδικασία.

Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης από το EUIPO, δύο είναι κατά κανόνα τα πιθανά αποτελέσματα :

Το ΚΚΣΥ δεν κηρύσσεται άκυρο

Ο αιτών την κήρυξη ακυρότητας καταβάλλει στον κάτοχο του ΚΚΣΥ τα έξοδα παράστασης - κατά κανόνα 400 ευρώ.

Το ΚΚΣΥ κηρύσσεται άκυρο

Ο κάτοχος του ΚΚΣΥ καταβάλλει στον αιτούντα την κήρυξη ακυρότητας, κατά κανόνα το ποσό των 750 ευρώ, εκ των οποίων τα 350 ευρώ αφορούν το τέλος κατάθεσης της αίτησης ακυρότητας και τα 400 ευρώ τα έξοδα παράστασης.


Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ