Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu


Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Τμήματα Προσφυγών

Έχουμε δεσμευτεί για την παροχή αποτελεσματικού συστήματος επίλυσης διαφορών, απλουστευμένων διαδικασιών προσφυγής και ενιαίων πρακτικών.

Τα τμήματα προσφυγών είναι αρμόδια για να αποφαίνονται επί των προσφυγών κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων που λαμβάνονται από το EUIPO σχετικά με σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Προσφυγή κατά των αποφάσεων των Τμημάτων Προσφυγών είναι δυνατόν να ασκηθεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, οι αποφάσεις του οποίου υπόκεινται σε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά νομικά ζητήματα. Τα Τμήματα Προσφυγών διαθέτουν ανεξαρτησία και δεν δεσμεύονται από καμία υπόδειξη κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.

Το τμήμα προσφυγών που εξετάζει μια υπόθεση απαρτίζεται από τρία μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι ο πρόεδρος. Τουλάχιστον δύο από τα μέλη του είναι νομικοί. Ωστόσο, ορισμένες αποφάσεις εκδίδονται από το τμήμα μείζονος σύνθεσης ή από μονομελές τμήμα.

Το τμήμα μείζονος σύνθεσης αποτελείται από εννέα μέλη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών, που ασκεί καθήκοντα προέδρου, οι πρόεδροι τμήματος και τα υπόλοιπα τακτικά μέλη, τα οποία ορίζονται από ειδικό κατάλογο. Το τμήμα προσφυγών μπορεί να παραπέμψει μια υπόθεση στο τμήμα μείζονος σύνθεσης όταν εκτιμά ότι η νομική δυσκολία, η σημασία ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης το δικαιολογούν, για παράδειγμα όταν τα τμήματα προσφυγών έχουν εκδώσει αποκλίνουσες αποφάσεις για νομικό ζήτημα το οποίο εγείρει η εν λόγω υπόθεση. Το προεδρείο μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο τμήμα μείζονος σύνθεσης για τους ίδιους λόγους.

Το τμήμα προσφυγών μπορεί να αναθέσει την υπόθεση της οποίας έχει επιληφθεί σε μονομελές τμήμα, το οποίο αποτελείται από νομικό, ιδίως για αποφάσεις περάτωσης της διαδικασίας μετά από απόσυρση, απόρριψη, παραίτηση ή ακύρωση του επίδικου ή προγενέστερου σήματος, για αποφάσεις σχετικά με τα έξοδα ή οι οποίες αφορούν αποκλειστικά το παραδεκτό της προσφυγής, ή για αποφάσεις που αφορούν προσφυγές κατά αποφάσεων εξεταστών που είχαν ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ. Το τμήμα προσφυγών επιβεβαιώνει την απόφαση αυτή. (βλ. επίσης άρθρο 36 του KEKΣEE).

 

Κανονισμός

Τα τμήματα προσφυγών διέπονται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για το ΣΕΕ (KEKΣEE), ο οποίος εφαρμόζεται για τη διαχείριση των προσφυγών που ασκούνται τόσο βάσει των κανονισμών για το σήμα όσο και βάσει των κανονισμών για τα σχέδια και υποδείγματα.

 

Το προεδρείο

Το προεδρείο είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των κανόνων και την οργάνωση των εργασιών των τμημάτων προσφυγών, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των υποθέσεων στα αρμόδια τμήματα και του καθορισμού των κανόνων για την κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των τμημάτων προσφυγών. Το προεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο των τμημάτων προσφυγών, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου, από τους προέδρους τμήματος και από μέλη των τμημάτων που εκλέγονται για κάθε ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο του κάθε τμήματος από το σύνολο των μελών των τμημάτων (εκτός του προέδρου των τμημάτων και των προέδρων τμήματος).

Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται κάθε έτος από το προεδρείο. Σήμερα λειτουργούν τέσσερα τμήματα προσφυγών αποκλειστικά για υποθέσεις σημάτων και ένα τμήμα για υποθέσεις σχεδίων και υποδειγμάτων. Επιπλέον, το τμήμα μείζονος σύνθεσης μπορεί να εξετάζει υποθέσεις σχετικά με σήματα, σχέδια και υποδείγματα.

 

Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών

Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει εξουσίες διαχείρισης και οργάνωσης και ασκεί την προεδρία του προεδρείου και του τμήματος μείζονος σύνθεσης. Οι πρόεδροι κάθε τμήματος διορίζονται επίσης από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουν αρμοδιότητες διαχείρισης και οργάνωσης του τμήματος υπό την αρμοδιότητά τους και ορίζουν τον εισηγητή σε κάθε υπόθεση προσφυγής. Τα μέλη των τμημάτων προσφυγών διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου.

 

Συνέδρια των τμημάτων προσφυγών

Τα τμήματα προσφυγών, από κοινού με άλλα τμήματα του EUIPO, διοργανώνουν τακτικά συνέδρια και σεμινάρια στην έδρα του EUIPO, στο Αλικάντε.

Συνέδρια των τμημάτων προσφυγών Προβολή Απόκρυψη
 
Επισκόπηση των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών Προβολή Απόκρυψη
 
Μελέτες των τμημάτων προσφυγών * Προβολή Απόκρυψη


* Οι παρούσες μελέτες αντικατοπτρίζουν τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων από τους οποίους εκπονήθηκαν. Σκοπός τους είναι να παράσχουν πληροφορίες και να διευκολύνουν την κατανόηση των πραγματικών συνθηκών της αγοράς και των νομικών και οικονομικών κανονιστικών διατάξεων και πρακτικών για συγκεκριμένα θέματα στα κράτη μέλη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν γνωμοδότηση του τμήματος προσφυγών ή ότι έχουν οποιαδήποτε δεσμευτική ισχύ για τα τμήματα.

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 30-06-2017
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ