Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 2018

Έγγραφο για τον προϋπολογισμό

Επικαιροποιήθηκε στις 11/12/2019

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να ελέγχει αν τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και αν εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους. Κάθε χρόνο το Συνέδριο συντάσσει έκθεση ελέγχου για το EUIPO, η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Από το 2017, η έκθεση για το EUIPO περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 3 της ενοποιημένης έκθεσης του Συνεδρίου για όλους τους οργανισμούς της ΕΕ.

Ο αναγνώστης μπορεί να βρει πληροφορίες για την εμβέλεια του ελέγχου καθώς και για τις ευθύνες των ελεγκτών και των ελεγχομένων αποκτώντας πρόσβαση στην πλήρη έκθεση


PDF

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 16-12-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ