Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Διαδικτυακή πύλη διαφάνειας - Οικονομία

Το EUIPO είναι εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενο. Όλες οι δραστηριότητές του πληρώνονται από τα τέλη καταχώρισης και, επομένως, ούτε το Γραφείο ούτε οι εργασίες του δεν επιβαρύνουν κατ’ουδένα τρόπο οικονομικά την ΕΕ ή τους φορολογούμενους. Οι επίσημες οικονομικές εκθέσεις του EUIPO περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό, τους ετήσιους λογαριασμούς, την έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και έγγραφα σχετικά με το έργο της επιτροπής προϋπολογισμού του EUIPO.

Προϋπολογισμός EUIPO

Δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου 2017

Ο προϋπολογισμός του EUIPO για το επόμενο έτος καταρτίζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή προϋπολογισμού του EUIPO. Ο προϋπολογισμός εφαρμόζεται αφού πρώτα λάβει την έγκριση της επιτροπής προϋπολογισμού, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 


PDF Περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουνίου 2017

Οι ετήσιοι λογαριασμοί του EUIPO περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου (ισολογισμός, λογαριασμός οικονομικού αποτελέσματος, πίνακας ταμειακών ροών, κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού) και εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του EUIPO. Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους ισχύοντες κανόνες, να είναι ακριβείς και πλήρεις και να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της κατάστασης. Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές.


PDF Περισσότερες πληροφορίες>>

Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο εξωτερικός ελεγκτής των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συνέδριο εκδίδει ετησίως έκθεση ελέγχου του EUIPO. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του EUIPO.
 


PDF Περισσότερες πληροφορίες>>

Κανονισμός αριθ. CB-1-15
της επιτροπής προϋπολογισμού

Κανονισμός της επιτροπής προϋπολογισμού του EUIPO για τις δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο Γραφείο

Το εν λόγω έγγραφο καθορίζει τις δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο Γραφείο. Μεταξύ άλλων, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων και δημοσιονομικής διαχείρισης του Γραφείου, καθώς και τις δημοσιονομικές αρχές, τις δημόσιες συμβάσεις και τον εξωτερικό έλεγχο.


PDF

Έγγραφο Ημερομηνία Μεταφόρτωση
Κανονισμός αριθ. CB-2-15 της επιτροπής προϋπολογισμού 26 Νοεμβρίου 2015 PDF
Επιτροπή προϋπολογισμού του Γραφείου   Περισσότερες πληροφορίες>>

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 15-01-2018