Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Διαδικτυακή πύλη διαφάνειας - Οικονομία

Το EUIPO είναι εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενο. Όλες οι δραστηριότητές του πληρώνονται από τα τέλη καταχώρισης και, επομένως, ούτε το Γραφείο ούτε οι εργασίες του δεν επιβαρύνουν κατ’ουδένα τρόπο οικονομικά την ΕΕ ή τους φορολογούμενους. Οι επίσημες οικονομικές εκθέσεις του EUIPO περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό, τους ετήσιους λογαριασμούς, την έκθεση δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και έγγραφα σχετικά με το έργο της επιτροπής προϋπολογισμού του EUIPO.

Προϋπολογισμός EUIPO 2021

 

Ο προϋπολογισμός του EUIPO για το επόμενο έτος καταρτίζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή προϋπολογισμού του EUIPO. Ο προϋπολογισμός εφαρμόζεται αφού πρώτα λάβει την έγκριση της επιτροπής προϋπολογισμού, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 


PDF Περισσότερα >>

Ετήσιοι Λογαριασμοί 2020

 

Οι ετήσιοι λογαριασμοί του EUIPO περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις του Γραφείου (ισολογισμός, λογαριασμός οικονομικού αποτελέσματος, πίνακας ταμειακών ροών, κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού) και εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του EUIPO. Οι ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους ισχύοντες κανόνες, να είναι ακριβείς και πλήρεις και να παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της κατάστασης. Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές.


PDF Περισσότερα >>

Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ο ρόλος του Συνεδρίου είναι να ελέγχει αν τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και αν εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους. Κάθε χρόνο το Συνέδριο συντάσσει έκθεση ελέγχου για το EUIPO η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
 


PDF Περισσότερες πληροφορίες>>

Κανονισμός αριθ. BC-1-19
της επιτροπής προϋπολογισμού

Κανονισμός της επιτροπής προϋπολογισμού του EUIPO για τις δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο Γραφείο

Το εν λόγω έγγραφο καθορίζει τις δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο Γραφείο. Μεταξύ άλλων, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων και δημοσιονομικής διαχείρισης του Γραφείου, καθώς και τις δημοσιονομικές αρχές, τις δημόσιες συμβάσεις και τον εξωτερικό έλεγχο.


PDF

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Λογαριασμούς και τα Οικονομικά   Περισσότερα >>
Επιτροπή προϋπολογισμού του Γραφείου   Περισσότερα >>

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Can’t find what you are looking for? Request here
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 22-06-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ