Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Διαδικτυακή πύλη για τη διαφάνεια

Το EUIPO δεσμεύεται πλήρως έναντι της αρχής της διαφάνειας και της δυνατότητας πρόσβασης, στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που περιλαμβάνονται ήδη στο μητρώο δημόσιων εγγράφων του EUIPO, η διαδικτυακή πύλη για τη διαφάνεια αναπτύχθηκε ως επιγραμμικό σημείο εισόδου με δυνατότητα πλήρους αναζήτησης για όλα τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο. Σκοπός της διαδικτυακής πύλης για τη διαφάνεια είναι να διευκολύνει την αναζήτηση και εύρεση εγγράφων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε αυτήν θα αναρτώνται επίσης όλα τα νέα έγγραφα που δημοσιεύονται. Τα έγγραφα χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες - οικονομία, περιβάλλον, στελέχωση, οργάνωση, και κοινωνία και σχέσεις - και είναι προσβάσιμα μέσω της γραμμής επιλογών στα δεξιά ή μέσω του ακόλουθου συρόμενου μενού επιλογών:

Τα περιεχόμενα που παρατίθενται ακολούθως είναι τα βασικά έγγραφα, ή σύνδεσμοι προς τις βασικές κατηγορίες εγγράφων και πληροφοριών που περιέχονται στο δημόσιο μητρώο, και παρουσιάζονται εδώ για ευκολότερη πρόσβαση.

Στρατηγικό σχέδιο 2020

Δημοσιεύτηκε την 1η Ιουνίου 2016

Το στρατηγικό σχέδιο είναι ο χάρτης πορείας του EUIPO, που καθορίζει το στρατηγικό όραμα του EUIPO μέχρι το 2020. Το στρατηγικό σχέδιο καταρτίζεται με βάση τις συμβουλές και τις συνεισφορές από ευρύ φάσμα πηγών — προσωπικό, χρήστες και γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του EUIPO.

 


PDF Περισσότερες πληροφορίες >>

Πρόγραμμα εργασιών

Δημοσιεύτηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017

Κάθε χρόνο, το EUIPO καταρτίζει πρόγραμμα εργασιών προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα εργασιών καλύπτει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του EUIPO για το προσεχές έτος. Το πρόγραμμα εργασιών εφαρμόζεται αφού πρώτα λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.


PDF Περισσότερες πληροφορίες >>

Προϋπολογισμός EUIPO

Δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου 2017

Ο προϋπολογισμός του EUIPO για το επόμενο έτος καταρτίζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του EUIPO. Ο προϋπολογισμός εφαρμόζεται αφού πρώτα λάβει την έγκριση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 


PDF Περισσότερες πληροφορίες >>

Έκθεση του EUIPO για την εταιρική βιωσιμότητα

Δημοσιεύτηκε στις 9 Ιουνίου 2017

Η έκθεση βιωσιμότητας εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου υποβολής εκθέσεων του EUIPO και δημοσιεύεται μαζί με την ετήσια έκθεσή του το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. Ως δημόσιος οργανισμός, το EUIPO καταδεικνύει τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα μέσω των υπηρεσιών που παρέχει και των πολιτικών και στρατηγικών που υλοποιεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στρατηγικό σχέδιο 2020.


PDF

Έγγραφο Ημερομηνία Μεταφόρτωση
Οργανόγραμμα του EUIPO 22 Αυγούστου 2017 PDF Περισσότερες πληροφορίες >>
Διοικητικό Συμβούλιο   Περισσότερες πληροφορίες >>
Καταστατική πράξη 14 Ιουνίου 2017 PDF

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 15-01-2018