Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu


 

Πρακτική για τα εμπορικά σήματα

Για να συμβουλευτείτε προηγούμενες εκδόσεις των κατευθυντήριων γραμμών, επισκεφτείτε το Αποθετήριο.

 

Τμήματα Πρόσφατες αλλαγές Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Εισαγωγή

  01.10.2017

Σημείωμα συντάκτη και γενική εισαγωγή

  01.10.2017
Μέρος A: Γενικοί κανόνες    

Τμήμα 1: Μέσα επικοινωνίας, προθεσμίες

  01.10.2017

Τμήμα 2: Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τις διαδικασίες

  01.10.2017

Τμήμα 3: Καταβολή τελών, εξόδων και χρεώσεων

  01.10.2017

Τμήμα 4: Γλώσσα διαδικασιών

  01.10.2017

Τμήμα 5: Επαγγελματική εκπροσώπηση

  01.10.2017

Τμήμα 6: Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων

  01.10.2017

Τμήμα 7: Αναθεώρηση

  01.10.2017

Τμήμα 8: Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum)

  01.10.2017

Τμήμα 9: Διεύρυνση

  01.10.2017
Μέρος B: Εξέταση    

Τμήμα 1: Διαδικασίες

  01.10.2017

Τμήμα 2: Διατυπώσεις

  01.10.2017

Τμήμα 3: Ταξινόμηση

01.01.2019 01.10.2017

Τμήμα 4: Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

   

Κεφάλαιο 1: Γενικές αρχές

  01.10.2017

Κεφάλαιο 2: Ορισμός του σήματος της ΕΕ [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 3: Σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 4: Περιγραφικά σήματα [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 5: Συνήθη σημεία ή ενδείξεις [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 6: Σχήματα ή άλλα χαρακτηριστικά με ουσιαστικά τεχνική λειτουργία, ουσιαστική αξία ή που προκύπτουν από τη φύση των προϊόντων [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 7: Σήματα που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 8: Παραπλανητικά σήματα [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 9: Σήματα συγκρουόμενα με σημαίες και άλλα σύμβολα [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία η) και θ) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 10: Σήματα συγκρουόμενα με ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ι) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 11: Σήματα συγκρουόμενα με παραδοσιακές ενδείξεις των οίνων [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ια) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 12: Σήματα συγκρουόμενα με εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 13: Σήματα συγκρουόμενα με προγενέστερες ονομασίες φυτικών ποικιλιών [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) ΚΣΕΕ]

  01.10.2017

Κεφάλαιο 14: Απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσης (άρθρο 7 παράγραφος 3 ΚΣΕΕ)

  01.10.2017

Κεφάλαιο 15: Συλλογικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  01.10.2017

Κεφάλαιο 16: Σήματα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  01.10.2017
Μέρος Γ: Ανακοπή    

Τμήμα 0: Εισαγωγή

  01.10.2017

Τμήμα 1: Διαδικαστικά θέματα

  01.10.2017

Τμήμα 2: Διπλή ταυτότητα και κίνδυνος σύγχυσης

   

Κεφάλαιο 1: Γενικές αρχές

  01.10.2017

Κεφάλαιο 2: Σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών

01.01.2019 01.10.2017

Κεφάλαιο 3: Ενδιαφερόμενο κοινό και βαθμός προσοχής

  01.10.2017

Κεφάλαιο 4: Σύγκριση σημείων

  01.10.2017

Κεφάλαιο 5: Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος

  01.10.2017

Κεφάλαιο 6: Λοιποί παράγοντες

  01.10.2017

Κεφάλαιο 7: Συνολική εκτίμηση

  01.10.2017

Τμήμα 3: Κατάθεση άνευ αδείας από ειδικούς πληρεξούσιους του δικαιούχου του σήματος (άρθρο 8 παράγραφος 3 ΚΣΕΕ)

  01.10.2017

Τμήμα 4: Δικαιώματα βάσει του άρθρου 8 παράγραφοι 4 και 6 ΚΣΕΕ

  01.10.2017

Τμήμα 5: Σήματα που χαίρουν φήμης (άρθρο 8 παράγραφος 5 ΚΣΕΕ)

  01.10.2017

Τμήμα 6: Απόδειξη χρήσης

  01.10.2017
Μέρος Δ: Ακύρωση    

Τμήμα 1: Διαδικασίες ακύρωσης

  01.10.2017

Τμήμα 2: Ουσιαστικές διατάξεις

  01.10.2017
Μέρος Ε: Εργασίες μητρώου    

Τμήμα 1: Αλλαγές σε καταχώριση

  01.10.2017

Τμήμα 2: Μετατροπή

  01.10.2017

Τμήμα 3: Σήματα της ΕΕ και καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα ως αντικείμενα κυριότητας

   

Κεφάλαιο 1: Μεταβίβαση

  01.10.2017

Κεφάλαιο 2: Άδειες χρήσης, εμπράγματα δικαιώματα, αναγκαστική εκτέλεση, διαδικασία αφερεγγυότητας ή παρόμοιες διαδικασίες

  01.10.2017

Τμήμα 4: Ανανέωση

  01.10.2017

Τμήμα 5: Δημόσια έρευνα

  01.10.2017

Τμήμα 6: Λοιπές εγγραφές στο μητρώο

   

Κεφάλαιο 1: Ανταγωγές

  01.10.2017
Μέρος M: Διεθνή σήματα   01.10.2017
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 15-02-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ