Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Current trade mark practice

On this page you will find the EUIPO's current trade mark practice reflected in a series of Guidelines that are intended to help both our users and our staff in charge of the various procedures.

The EUIPO Guidelines are the main point of reference for users of the European Union trade mark system and professional advisers who want to make sure they have the latest information on our examination practices.

They have been drawn up to reflect our Office practice in the most frequent scenarios. They contain general instructions, which have to be adapted to the particularities of a case. They are not legislative texts and, therefore, they are not binding.

The table below combines the part of Guidelines adopted by the Executive Director on 25/07/2016 (Decision N° EX-16-5 ), which entered into force on 01/08/2016 and which has not been repealed, and the set of Guidelines adopted by the Executive Director on 12/12/2016 (Decision N° EX-16-7 ) which enters into force on 01/02/2017.

All these texts can be accessed in the five working languages of the Office (English, French, German, Spanish and Italian), through either clean or track-changed versions. All changes made since the last text adopted appear in another colour so our users can easily see what has been updated.

The Office issues a revision of the Guidelines on a yearly basis.

The current Guidelines are only available in English, French, German, Italian and Spanish. For the time being, only the sets of Guidelines that entered into force in 2014 are available in the other EU languages.

Additionally, when some documents have been modified since the adoption of the decisions because a change of practice entered into force, they can be found under the column ‘Most recent changes'.

Τμήματα Πρόσφατες αλλαγές Ημερομηνία έναρξης ισχύος Έκδοση στην οποία οι αλλαγές έχουν εισαχθεί με τη λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών (track changes) (σε σύγκριση με την έκδοση που τέθηκε σε ισχύ 2015)

Σημείωμα συντάκτη και γενική εισαγωγή

  01.08.2014 PDF
Μέρος A: Γενικοί κανόνες      

Τμήμα 1: Μέσα επικοινωνίας, προθεσμίες

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 2: Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τις διαδικασίες

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 3: Καταβολή τελών, εξόδων και χρεώσεων

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 4: Γλώσσα διαδικασιών

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 5: Επαγγελματική εκπροσώπηση

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 6: Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 7: Αναθεώρηση

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 8: Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (Restitutio in integrum)

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 9: Διεύρυνση

  01.08.2014 PDF
Μέρος B: Εξέταση      

Τμήμα 1: Διαδικασίες

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 2: Διατυπώσεις

PDF 06.07.2015 PDF

Τμήμα 3: Ταξινόμηση

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 4: Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου και συλλογικά κοινοτικά σήματα

     

Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 στοιχείο α) έως ε)

  01.02.2014 PDF

Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 στοιχείο στ) έως ια), συλλογικά σήματα

  01.08.2014 PDF
Μέρος Γ: Ανακοπή      

Τμήμα 0: Εισαγωγή

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 1: Διαδικαστικά θέματα

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 2: Ταυτόσημο και κίνδυνος σύγχυσης

     

Κεφάλαιο 1: Γενικές αρχές και μεθοδολογίαk

  01.02.2014 PDF

Κεφάλαιο 2: Σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών

  01.02.2014 PDF

Κεφάλαιο 3: Σύγκριση σημείων

  01.02.2014 PDF

Κεφάλαιο 4: Διακριτικός χαρακτήρας

  01.02.2014 PDF

Κεφάλαιο 5: Κυρίαρχος χαρακτήρας

  01.02.2014 PDF

Κεφάλαιο 6: Ενδιαφερόμενο κοινό και βαθμός προσοχής

  01.02.2014 PDF

Κεφάλαιο 7: Λοιποί παράγοντες

  01.02.2014 PDF

Κεφάλαιο 8: Συνολική εκτίμηση

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 3: Κατάθεση άνευ αδείας από ειδικούς πληρεξούσιους του δικαιούχου του σήματος (άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα)

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 4: Δικαιώματα βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα

PDF 01.12.2014 PDF

Τμήμα 5: Εμπορικά σήματα που χαίρουν φήμης (άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα)

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 6: Απόδειξη χρήσης

  01.02.2014 PDF
Μέρος Δ: Διαγραφή      

Τμήμα 1: Διαδικασίες

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 2: Ουσιαστικές διατάξεις

    PDF

Τμήμα 2: Ουσιαστικές διατάξεις (έκπτωση λόγω ανεπαρκούς χρήσης, ακυρότητα λόγω κακής πίστης και ακυρότητα βάσει σχετικών λόγων απαραδέκτου)

  01.02.2014  

Τμήμα 2: Ουσιαστικές διατάξεις (ακυρότητα δυνάμει του άρθρου 7, έκπτωση λόγω μετατροπής σε κοινό όρο, έκπτωση λόγω μετατροπής σε παραπλανητικό όρο)

  01.08.2014  
Μέρος Ε: Εργασίες μητρώου      

Τμήμα 1: Αλλαγές σε καταχώριση

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 2: Μετατροπή

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 3: Κοινοτικά σήματα ως αντικείμενα κυριότητας

     

Κεφάλαιο 1: Μεταβίβαση

  01.08.2014 PDF

Κεφάλαιο 2: Άδειες χρήσης

  01.08.2014 PDF

Κεφάλαιο 3: Εμπράγματα δικαιώματα

  01.08.2014 PDF

Κεφάλαιο 4: Αναγκαστική εκτέλεση

  01.08.2014 PDF

Κεφάλαιο 5: Διαδικασίες αφερεγγυότητας και παρόμοιες διαδικασίες

  01.08.2014 PDF

Τμήμα 4: Ανανέωση

  01.02.2014 PDF

Τμήμα 5: Έρευνα φακέλων

PDF 01.02.2014 PDF

Τμήμα 6: Λοιπές εγγραφές στο μητρώο

     

Κεφάλαιο 1: Ανταγωγές

  01.02.2014 PDF
Μέρος M: Διεθνή σήματα   01.10.2014 PDF
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 07-07-2017