Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το σχέδιο ή υπόδειγμα και το ή τα προϊόντα του

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μνεία του ή των προϊόντων στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα.

Κατά την κατάθεση της αίτησής σας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε την ονομασία του ή των προϊόντων στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί ή να ενσωματωθεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα. Η περιγραφή των προϊόντων θα πρέπει να διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια η φύση τους, και να είναι επομένως δυνατή η ταξινόμηση του ή των προϊόντων σε μία μόνο κλάση της ταξινόμησης του Λοκάρνο.

Η ταξινόμηση του Λοκάρνο είναι μια διεθνής ταξινόμηση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έχει αναπτύξει ένα εργαλείο αναζήτησης, το Eurolocarno, το οποίο ταξινομεί αυτομάτως το προϊόν σας στις σωστές κλάσεις και υποκλάσεις. Το εργαλείο αυτό βασίζεται στην ταξινόμηση του Λοκάρνο και έχει την ίδια δομή με αυτήν, είναι δε διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Διεθνής ταξινόμηση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων

Eurolocarno 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο;

Για δύο λόγους:

  • Εάν επιλέξετε κάποιον από τους όρους που περιέχονται στο εργαλείο Eurolocarno, το EUIPO σας εγγυάται ότι θα τον κάνει δεκτό. Έτσι, επιταχύνεται και απλουστεύεται επίσης σημαντικά η διαδικασία καταχώρισης.
  • Η ταξινόμηση εξυπηρετεί απλώς και μόνο διοικητικούς σκοπούς, επιτρέποντας ουσιαστικά την πραγματοποίηση αναζητήσεων στη βάση καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Το πεδίο προστασίας αυτού καθαυτού του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος δεν επηρεάζεται ούτε από τη μνεία προϊόντων ούτε από την ταξινόμηση. Με άλλα λόγια, η ορολογία που θα χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε το προϊόν σας δεν θα έχει καμία επίδραση στον καθορισμό του επιπέδου προστασίας που θα αποκτήσετε μέσω του δικού σας ΚΚΣΥ.

Πολλαπλές αιτήσεις

Σε περίπτωση που θέλετε να καταθέσετε περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα σε μία αίτηση ώστε να επωφεληθείτε από την έκπτωση λόγω ποσότητας, η ταξινόμηση προϊόντος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς όλα τα σχέδια ή υποδείγματα που επιθυμείτε να προστατεύσετε πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση της ταξινόμησης του Λοκάρνο. Πρόκειται για τη λεγόμενη «απαίτηση περί μοναδικής κλάσης».

Τα σχέδια ή τα υποδείγματα, ωστόσο, δεν χρειάζεται να ανήκουν στην ίδια υποκλάση. Για παράδειγμα, το EUIPO μπορεί να κάνει δεκτή πολλαπλή αίτηση η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με τον τίτλο «Αυτοκίνητα οχήματα» ως μνεία του προϊόντος και ένα σχέδιο ή υπόδειγμα με τον τίτλο «Εσωτερικοί χώροι οχημάτων» ως μνεία του προϊόντος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι δύο όροι εμπίπτουν μεν στην κλάση 12 της ταξινόμησης του Λοκάρνο, αλλά σε διαφορετικές υποκλάσεις, στην 08 και την 16 αντίστοιχα.


Διακόσμηση

Προβλέπεται μία μόνο εξαίρεση στην απαίτηση περί μοναδικής κλάσης που διέπει τις πολλαπλές αιτήσεις: η διακόσμηση.

Πρόκειται ουσιαστικά για κάθε διακοσμητικό στοιχείο που μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα προϊόν χωρίς να επηρεάσει το περίγραμμά του. Τα διακοσμητικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην κλάση 32-00 της ταξινόμησης του Λοκάρνο και μπορούν να συνδυάζονται στις πολλαπλές αιτήσεις με άλλες κλάσεις.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 18-02-2016