Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής λειτουργίας «Εναλλακτική αλληλογραφία»

Όπως αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο γ) του Παραρτήματος 2 της απόφασης EX-19-1 του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την ηλεκτρονική κοινοποίηση, της 18/01/2019.

γ) Αιτήσεις, ειδοποιήσεις ή άλλα έγγραφα που αποστέλλονται στο Γραφείο

Η User Area παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων, ειδοποιήσεων ή εγγράφων. Κατά κανόνα, εφόσον μια αίτηση, ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο υποβληθεί ηλεκτρονικά, οι μεταγενέστερες αιτήσεις, ειδοποιήσεις ή άλλα έγγραφα για την ίδια υπόθεση πρέπει να κατατίθενται με τον ίδιο τρόπο.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο «Εναλλακτική αλληλογραφία» στη User Area. Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εάν υπάρχει μία από τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις.

  1. Δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία ειδική ηλεκτρονική λειτουργία στη User Area.
  2. Στη User Area διατίθεται ειδική ηλεκτρονική λειτουργία, η οποία όμως προσωρινά δεν είναι προσβάσιμη λόγω τεχνικού προβλήματος. Όταν η εν λόγω ειδική ηλεκτρονική λειτουργία αφορά την ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για σήμα της ΕΕ ή για ηλεκτρονική ανανέωση σήματος της ΕΕ, πρέπει να πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 6 της απόφασης EX-19-1 του εκτελεστικού διευθυντή και, συνεπώς, ο καταθέτης που αιτείται την καταχώριση ή την ανανέωση πρέπει να καταθέσει εκ νέου την ίδια αίτηση (με το ίδιο περιεχόμενο) μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής λειτουργίας στη User Area εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την αρχική κατάθεση. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. άρθρο 4 παράγραφος 6 της απόφασης EX-19-1 του εκτελεστικού διευθυντή.

Ηλεκτρονική απόδειξη της παραλαβής της αίτησης, της ειδοποίησης ή άλλου εγγράφου που κατατέθηκε μέσω της ηλεκτρονικής λειτουργίας «Εναλλακτική αλληλογραφία» θα χορηγείται με την επισήμανση «αποστολή επιβεβαίωσης», η οποία θα διαβιβάζεται στον φάκελο «Απεσταλμένα» της User Area.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 05-03-2021