Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στρατηγική

Από την προστασία που σας παρέχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και προάσπισης της επωνυμίας σας, καθώς και πρόσβασης σε πολλές από τις δυνατότητες που προσφέρει η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε τις δυνατότητες αυτές: όσο πιο πολύ τις αξιοποιείτε τόσο πιο πολύ κερδίζετε.

 

Η στρατηγική που υιοθετείτε για το σήμα σας θα είναι μοναδική. Θα αντικατοπτρίζει τα ευρύτερα συμφέροντα και το χαρτοφυλάκιο διανοητικής ιδιοκτησίας της επιχείρησής σας. Στο πλαίσιο της επιδίωξης των εν λόγω συμφερόντων, θα πρέπει να εξετάζετε τρία ζητήματα κυρίως:

 

Χρήση του σήματός σας

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Το δικαίωμα που σας χορηγήθηκε είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε την επωνυμία σας ευρύτερα αναγνωρίσιμη στην αγορά. Ωστόσο, το μονοπώλιο που έχετε αποκτήσει θα πρέπει να εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, αλλιώς θα σας αφαιρεθεί. Σκοπός του σήματός σας είναι να διακρίνει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών σας στην αγορά. Επομένως, το σήμα σας πρέπει να χρησιμοποιείται. Εάν δεν το χρησιμοποιείτε, μπορεί να αμφισβητηθεί από τρίτους λόγω μη χρήσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός προθεσμίας πέντε ετών από την καταχώρισή του.

Το σήμα σας μπορεί επίσης να ακυρωθεί εάν λόγω της χρήσης που κάνετε καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας ή εάν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωριστεί.

Προστασία του σήματός σας

Το γεγονός ότι είστε κάτοχος ενός σήματος δεν σημαίνει ότι το σήμα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τρίτους. Ουσιαστικά, στα τρίτα πρόσωπα που δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες υποβολής παρατηρήσεων ή άσκησης ανακοπής παρέχεται και δεύτερη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επιτύχουν την ακύρωση του δικαιώματός σας.

Πιθανώς να θεωρήσετε ότι αυτό είναι άδικο, όμως, εάν αντιστρέφονταν οι όροι, θα το βλέπατε ενδεχομένως διαφορετικά: φανταστείτε να ήσασταν εσείς αυτός που έχασε την προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά του σήματος κάποιου ανταγωνιστή σας.

Με την υποβολή αίτησης ακύρωσης ξεκινά μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας γίνεται ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελικά συμφωνία, επί της υπόθεσης αποφαίνεται το Γραφείο.

Το κόστος της αίτησης ακύρωσης ανέρχεται στα 630 ευρώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικά έντυπα: το έντυπο της αίτησης ακυρότητας και το έντυπο της αίτησης έκπτωσης. Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι η ακυρότητα καθιστά άκυρο το σήμα με αναδρομική ισχύ (το αποσύρει στο σύνολό του από το Μητρώο των σημάτων), ενώ η έκπτωση ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο Γραφείο.

Ανάπτυξη της επωνυμίας σας

Η στρατηγική που έχετε υιοθετήσει σε θέματα ΔΙ θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και, μαζί με αυτήν, η ανάγκη σας για επέκταση. Εάν οι φιλοδοξίες σας εκτείνονται και εκτός ΕΕ, θα πρέπει να επιδιώξετε την επέκταση του σήματός σας πέραν της ΕΕ,

επιλέγοντας κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε να καταθέσετε επιμέρους αιτήσεις απευθείας σε κάθε γραφείο ΔΙ εκτός ΕΕ ή μπορείτε να καταθέσετε διεθνής αίτηση μέσω του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης.

Το πρωτόκολλο της Μαδρίτης είναι ένα σημαντικό εργαλείο που παρέχει προστασία σήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για σύστημα διεθνούς καταχώρισης το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) με έδρα τη Γενεύη και το οποίο έχει επικυρωθεί από πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ άλλων, από σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Κίνα, τη Ρωσία και, τον Οκτώβριο του 2004, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η βασική απαίτηση του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης είναι να υπάρχει ένα βασικό σήμα, το οποίο επεκτείνεται στη συνέχεια σε άλλα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ή/και το πρωτόκολλο της Μαδρίτης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, από νομικής άποψης, δεν χρειάζεται να περιμένετε να ολοκληρωθεί η καταχώριση της αίτησης ΣΕΕ σας για να υποβάλετε την αίτηση για «επέκτασή» του εκτός ΕΕ. Υφίσταται, ωστόσο, μια περίοδος εξάρτησης πέντε ετών μεταξύ της καταχώρισης ΣΕΕ και της διεθνούς καταχώρισης. Συνεπώς, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η καταχώριση της αίτησής σας για ΣΕΕ, η διεθνής καταχώριση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η διεθνής αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Ο κάτοχος/αιτών σήματος της ΕΕ, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το EUIPO ως γραφείο προέλευσης, πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή να έχει πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση ή κατοικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν όλοι οι κάτοχοι/αιτούντες σήματος της ΕΕ να καταθέσουν αίτηση διεθνούς καταχώρισης βάσει σήματος της ΕΕ.

Για την κατάθεση διεθνούς αίτησης, είναι υποχρεωτική η χρήση των επίσημων εντύπων: Οι αιτούντες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα έντυπα ή να αλλάζουν το περιεχόμενο ή τη διάταξη των εντύπων.

  • Το EUIPO παρέχει ένα εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής, διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες το οποίο έχει την ίδια μορφή με το EUIPO EM 2. Το EUIPO συνιστά θερμά τη χρήση του εργαλείου ηλεκτρονικής υποβολής, στον βαθμό που καθοδηγεί τον αιτούντα, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό πιθανών ελλείψεων και επισπεύδοντας την εξέταση των αιτήσεων. Το εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως να υποδείξετε και μία από τις γλώσσες του πρωτοκόλλου της Μαδρίτης (γαλλικά, αγγλικά ή ισπανικά), διότι η αίτησή σας θα διαβιβαστεί στον ΠΟΔΙ στη γλώσσα που θα επιλέξετε.
     
  • Η έντυπη μορφή του EUIPO EM 2 (η προσαρμογή του εντύπου MM2 του ΠΟΔΙ από το EUIPO) είναι διαθέσιμη και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
     
  • Έντυπο ΠΟΔΙ MM2 στα αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά

Μαζί με την κατάθεση της αίτησης διεθνούς καταχώρισης, θα πρέπει να καταβάλετε στο EUIPO τέλος εξέτασης ύψους 300 ευρώ. Τα τέλη που αφορούν τις διεθνείς αιτήσεις πρέπει να καταβάλλονται απευθείας στον ΠΟΔΙ. Το EUIPO επιστρέφει στους καταθέτες τα ποσά των πληρωμών που λαμβάνει και τα οποία πρέπει κανονικά να καταβληθούν στον ΠΟΔΙ.

Αφού ελέγξει το περιεχόμενο και την πληρότητα της αίτησης, το EUIPO προωθεί τη διεθνή αίτηση στον ΠΟΔΙ. Το EUIPO οφείλει να ενημερώνει τον ΠΟΔΙ για κάθε σχετική αλλαγή που επηρεάζει το σήμα της ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου εξάρτησης (πέντε χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης).

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες χώρες στη διεθνή καταχώρισή σας μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρισή της στον ΠΟΔΙ. Η διαδικασία αυτή μπορεί μεν να γίνει μέσω του EUIPO ως γραφείου προέλευσης, είναι όμως απλούστερο να καταθέσετε πρόσθετες επεκτάσεις προστασίας απευθείας στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.