Υποβολή αιτήματος για έκδοση διοικητικών εγγράφων

Δημόσιο μητρώο διοικητικών εγγράφων του EUIPO

Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα κατοχυρώνεται δυνάμει των διατάξεων που αναφέρονται στη συνέχεια:

Για την απόκτηση εγγράφων που δεν είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω του μητρώου, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το έντυπο αίτησης Είναι επίσης δυνατή η υποβολή αιτήσεων με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Δεσμευτικές είναι μόνο οι νομικές πράξεις που είναι δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα (Eur-Lex) .

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 26-01-2021