Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κυριότητα

Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης θα πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία σας.

  • Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα χρησιμοποιηθούν για τη σαφή ταυτοποίησή σας ως μοναδικού δικαιούχου του σήματος.
  • Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, να μας κρατάτε ενήμερους για κάθε αλλαγή που επέρχεται στα προσωπικά σας στοιχεία, όπως νέος αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.

Τι πληροφορίες πρέπει να μας δώσετε;

Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταθέσει αίτηση στο παρελθόν, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό που σας έχει δοθεί. Με τη βοήθεια του αριθμού αυτού, εμείς ανακτούμε τα στοιχεία σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να τα πληκτρολογήσετε εκ νέου.

Μπορείτε να βρείτε τον αναγνωριστικό σας αριθμό που σας έχει δοθεί είτε σε παλαιότερη αλληλογραφία είτε μέσω της εφαρμογής eSearch

Σε περίπτωση που καταθέτετε αίτηση για πρώτη φορά, πρέπει να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σας, τα οποία εμείς θα φυλάξουμε σε αρχείο για κάθε μελλοντική επικοινωνία.

Είναι απαραίτητο να αναφέρετε εάν καταθέτετε αίτηση ως επιχείρηση ή ως ιδιώτης

Εικονίδιο που χρησιμοποιείται όταν ο κάτοχος είναι επιχείρηση, αποτελούμενο από πρόσωπο και κτίριο

Επιχείρηση

Σε περίπτωση που είστε επιχείρηση, πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία

  • Πλήρη επωνυμία και νομική μορφή
  • Χώρα καταχώρισης
  • Διεύθυνση
Εικονίδιο που χρησιμοποιείται όταν ο κάτοχος είναι ιδιώτης, αποτελούμενο από ένα πρόσωπο

Ιδιώτης

Σε περίπτωση που είστε ιδιώτης, πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία

  • Ονοματεπώνυμο
  • Εθνικότητα
  • Διεύθυνση

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, είναι πολύ σημαντικό να μας δώσετε επίσης διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και φαξ (εάν έχετε), ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα μαζί σας.

Πώς θα επικοινωνήσει μαζί σας το EUIPO;

Ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος να επικοινωνείτε μαζί μας είναι μέσω της ηλεκτρονικής User Area.

Μεταβείτε στην User area, το εργαλείο διαχείρισης του EUIPO

Σας παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EUIPO ηλεκτρονικά.

Έχετε υπόψη σας ότι δεχόμαστε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για άτυπη επικοινωνία και όχι για επίσημες κοινοποιήσεις.

Είναι υποχρεωτικό να ορίσετε αντιπρόσωπο;

Οι αιτούντες δεν χρειάζεται καταρχήν να εκπροσωπούνται. Ωστόσο, εάν ο δικαιούχος του σήματος δεν έχει έδρα, πραγματική και ενεργό εγκατάσταση ή κατοικία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τότε πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο για όλες τις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, εξαιρουμένης της κατάθεσης της αίτησης. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι:

Δικηγόρος (ή άτομο με ισοδύναμη επαγγελματική ιδιότητα, αναλόγως της χώρας).

Δικηγόρος ο οποίος δικαιούται να ασκεί δικηγορία σε ένα από τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει έδρα επίσης στον ΕΟΧ. Επιπλέον, πρέπει να μπορεί να ενεργεί, στο συγκεκριμένο κράτος, ως πληρεξούσιος σε θέματα σημάτων ή/και σχεδίων και υποδειγμάτων.

Εγκεκριμένος πληρεξούσιος

Εγκεκριμένος πληρεξούσιος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον πίνακα που τηρεί το EUIPO.

Υπάλληλος φυσικού ή νομικού προσώπου

Υπάλληλος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο οποίος έχει την κατοικία ή την έδρα του ή πραγματική και ενεργό βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μπορεί να εκπροσωπεί άλλα νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δύο νομικά πρόσωπα συνδέονται οικονομικά μεταξύ τους

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.