Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ανακοπή

 

Η ύπαρξη προγενέστερων δικαιωμάτων συνιστά σχετικό λόγο απαραδέκτου για την απόρριψη της καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γραφείο δεν εξετάζει αυτεπαγγέλτως τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου. Ως εκ τούτου, η αίτηση καταχώρισης σήματος της ΕΕ δημοσιεύεται στο δελτίο σημάτων της ΕΕ και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ανακοπή εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση, προκειμένου να προστατεύσουν προγενέστερα δικαιώματα τα οποία θίγονται ενδεχομένως από το μελλοντικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, οι δικαιούχοι προγενέστερων δικαιωμάτων που επιθυμούν να τα προστατεύσουν πρέπει να συμβουλεύονται το δελτίο σημάτων της ΕΕ, δεδομένου ότι σε αυτό δημοσιεύεται κάθε νέα αίτηση καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προειδοποιητικό μήνυμα στην User Area, το οποίο θα σας ειδοποιεί σε περίπτωση κατάθεσης σημάτων που είναι παρόμοια με το δικό σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες διατίθενται στην ενότητα Ερωταπαντήσεις σχετικά με τον έλεγχο διαθεσιμότητας.

Το τμήμα ανακοπών επιλαμβάνεται των ανακοπών που ασκούνται εντός της προθεσμίας των 3 μηνών από τη δημοσίευση της αίτησης καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού ελέγξει αν έχει καταβληθεί εγκαίρως το προβλεπόμενο τέλος, το τμήμα ανακοπών εξετάζει αν η ανακοπή πληροί τις βασικές προϋποθέσεις. Εάν εντοπίσει ελλείψεις που μπορούν να διορθωθούν, καλεί τον ανακόπτοντα να προβεί στις σχετικές ενέργειες.
Αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση, ο καταθέτης αίτησης για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνεται για την ασκηθείσα ανακοπή. Ξεκινά τότε προθεσμία 2 μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο διάδικοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό. Είναι η λεγόμενη περίοδος συνδιαλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα Προστατεύστε τα δικαιώματά σας στη σελίδα «Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης σήματος» του δικτυακού μας τόπου.

«Περίοδος συνδιαλλαγής» καλείται η περίοδος των 2 μηνών που έπεται της άσκησης της ανακοπής και προηγείται της έναρξης του κατ’ αντιπαράθεση σταδίου της διαδικασίας (όπου συμμετέχουν τόσο ο ανακόπτων όσο και ο καταθέτης). Δεδομένου ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το στάδιο της αντιπαράθεσης, εάν οι διάδικοι καταλήξουν σε συμφωνία με την οποία τερματίζεται η διαδικασία ανακοπής, κανένας από τους διαδίκους δεν θα υποχρεωθεί σε καταβολή των εξόδων.
Επιπλέον, εάν η επιτευχθείσα συμφωνία βασίζεται στον περιορισμό του καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών του σήματος της ΕΕ μέσω της διαγραφής των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία αφορά η ανακοπή ή εάν βασίζεται στην ανάκληση της αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ, το Γραφείο επιστρέφει το τέλος ανακοπής στον ανακόπτοντα.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 1 Διαδικαστικά θέματα.

Η ανακοπή κατά αιτήσεων καταχώρισης σήματος της ΕΕ πρέπει να ασκηθεί εγγράφως εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση της αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ στο δελτίο σημάτων της ΕΕ.
Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε επίσης να ασκήσετε ανακοπή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου, χορηγείται στην αίτησή σας αριθμός ανακοπής.
Για να θεωρηθεί ότι η ανακοπή έχει ασκηθεί δεόντως, απαιτείται η καταβολή του τέλους ανακοπής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης ανακοπής κατά ΣΕΕ ή διεθνούς καταχώρισης.

Για την κατάθεση δικογράφου ανακοπής το Γραφείο πρέπει να λάβει σχετική πληρωμή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την άσκηση ανακοπής.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τέλος ανακοπής.

Ανακόπτοντες οι οποίοι δεν έχουν κατοικία ή έδρα ή πραγματική και ενεργό εμπορική εγκατάσταση στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) είναι υποχρεωτικό να εκπροσωπούνται ενώπιον του Γραφείου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αντιπροσώπων του Γραφείου, χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων eSearch plus.
 

Το τμήμα ανακοπών του EUIPO χρησιμοποιεί τις πέντε γλώσσες του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά). Η ανακοπή ασκείται αποκλειστικά σε μία από τις γλώσσες αυτές, η οποία πρέπει επιπλέον να συμπίπτει με μία από τις δύο γλώσσες που έχει επιλέξει ο καταθέτης αίτησης για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρονται στη δημοσίευση της αίτησης στο δελτίο σημάτων της ΕΕ. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιείται στη συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανακοπής.

Εάν η ανακοπή ασκηθεί σε μία από τις γλώσσες του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά) η οποία δεν συμπίπτει όμως με καμία από τις γλώσσες της αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ κατά της οποίας ασκείται η ανακοπή, ο ανακόπτων έχει στη διάθεσή του προθεσμία 1 μηνός για να υποβάλει μετάφραση στην κατάλληλη γλώσσα.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γλώσσα της διαδικασίας διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος A Γενικοί κανόνες, Τμήμα 4 Γλώσσα της διαδικασίας.

Ανακοπή μπορεί να ασκηθεί εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης σήματος της ΕΕ. Ως επίσημη ημερομηνία δημοσίευσης θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης στο δελτίο σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μέρος Α1. Η άσκηση ανακοπής και η καταβολή του τέλους ανακοπής στο Γραφείο πρέπει να γίνουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο άσκησης ανακοπής διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 1 Διαδικαστικά θέματα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τέλος ανακοπής.

Η ανακοπή μπορεί να στηριχθεί σε όσα σήματα κρίνεται αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την ασκεί είναι ο δικαιούχος τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 0 Εισαγωγή.

Όχι. Ο ανακόπτων πρέπει να είναι ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η ανακοπή που ασκεί πρέπει να βασίζεται σε σήματα των οποίων είναι δικαιούχος. Ως εκ τούτου, εάν η άσκηση ανακοπής κατά αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ βασίζεται σε περισσότερα του ενός σήματα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές εταιρείες (διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα), κάθε πρόσωπο θα πρέπει να ασκήσει χωριστή ανακοπή.
Η μοναδική περίπτωση στην οποία μπορούν να εμφανιστούν ως ανακόπτοντες για την ίδια ανακοπή περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι όταν πρόκειται για συνδικαιούχους των σημάτων υπέρ των οποίων ασκείται η ανακοπή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 0 Εισαγωγή.

Ναι. Ως γλώσσα της διαδικασίας ανακοπής ορίζεται η γλώσσα που επιλέγει ο ανακόπτων μεταξύ των γλωσσών του Γραφείου, η οποία πρέπει επιπλέον να συμπίπτει με μία από τις δύο γλώσσες που αναφέρονται στην αίτηση καταχώρισης σήματος της ΕΕ κατά της οποίας ασκείται η ανακοπή. Κάθε επικοινωνία με το Γραφείο, καθώς και όλα τα έγγραφα στα οποία θεμελιώνει ο ανακόπτων τα δικαιώματά του, πρέπει να συντάσσονται ή να μεταφράζονται στη γλώσσα της διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 1 Διαδικαστικά θέματα.

Το Γραφείο κοινοποιεί την ασκηθείσα ανακοπή αφού διαπιστώσει ότι είναι παραδεκτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ (ΚΣΕΕ). Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η ανακοπή είναι «πλήρης». Μετά τη λήξη της περιόδου συνδιαλλαγής και εφόσον οι διάδικοι δεν έχουν καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό, ο ανακόπτων έχει στη διάθεσή του προθεσμία 2 μηνών για να συμπληρώσει τον φάκελό του υποβάλλοντας τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία θεμελιώνει τα επιχειρήματά του και από τα οποία προκύπτουν τα δικαιώματά του. Μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Γραφείο αποστέλλει τα έγγραφα που έχει λάβει στον καταθέτη, ώστε να μπορέσει αυτός να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας 2 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 1 Διαδικαστικά θέματα.

Οι δικαιούχοι σημάτων οφείλουν να κάνουν πραγματική και ουσιαστική χρήση των σημάτων τους στην αγορά του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός προθεσμίας 5 ετών από την καταχώρισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο κανονισμός για το σήμα της ΕΕ (ΚΣΕΕ) παρέχει στον καταθέτη τη δυνατότητα να ζητήσει από τον ανακόπτοντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των σημάτων τα οποία αφορά η ασκηθείσα ανακοπή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη από την καταχώριση των σημάτων. Η αίτηση για την απόδειξη χρήσης πρέπει να είναι «άνευ όρων» και να υποβάλλεται σε «χωριστό έγγραφο».
Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων δεν προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία διαγράφονται από την ανακοπή. Με άλλα λόγια, η διαδικασία ανακοπής μπορεί να συνεχιστεί μόνο για τα σήματα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία έχει αποδειχθεί πραγματική και ουσιαστική χρήση. Η ανακοπή απορρίπτεται σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί η χρήση για κανένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε το ή τα προγενέστερα σήματα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 6 Απόδειξη της χρήσης.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται για την απόδειξη της χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν «ενδείξεις που αφορούν τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του αντιτάξιμου σήματος των προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρίστηκε και ως προς τις οποίες ασκήθηκε η ανακοπή». Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να είναι υποστηρικτικά έγγραφα και απτά πειστήρια όπως, για παράδειγμα, συσκευασίες, ετικέτες, τιμοκατάλογοι, κατάλογοι, τιμολόγια, φωτογραφίες, διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο, καθώς και ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 6 Απόδειξη της χρήσης.
 

Η κατανομή των εξόδων καθορίζεται στην απόφαση επί της ουσίας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις στις οποίες η υπόθεση περατώνεται από το τμήμα ανακοπών του EUIPO, στη σχετική κοινοποίηση επισυνάπτεται απόφαση σχετικά με τα έξοδα. Εάν τα έξοδα περιορίζονται μόνο στα έξοδα εκπροσώπησης και στο τέλος ανακοπής, η απόφαση καθορισμού του ύψους των εξόδων συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση σχετικά με την κατανομή των εξόδων, σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 18 του εκτελεστικού κανονισμού για το σήμα της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Γ Ανακοπή, Τμήμα 1 Διαδικαστικά θέματα.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται για την απόδειξη της χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν «ενδείξεις που αφορούν τον τόπο, τον χρόνο, την έκταση και τη φύση της χρήσης του αντιτάξιμου σήματος των προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες καταχωρίστηκε και ως προς τις οποίες ασκήθηκε η ανακοπή». Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να είναι υποστηρικτικά έγγραφα και απτά πειστήρια όπως, για παράδειγμα, συσκευασίες, ετικέτες, τιμοκατάλογοι, κατάλογοι, τιμολόγια, φωτογραφίες, διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο, καθώς και ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις. Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται με δομημένο τρόπο και να περιλαμβάνουν ευρετήριο.

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 18-07-2018
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ