Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ που δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EUIPO, το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους σε θέματα ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας, σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο.

Το «Ideas Powered for Business SME Fund» καλύπτει τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και/ή τις εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή υποδείγματα και μπορεί να σάς βοηθήσει να δώσετε ώθηση στην επιχείρησή σας.

Κάθε ΜΜΕ μπορεί να λάβει επιστροφή εξόδων ύψους έως 1 500 EUR κατ’ ανώτατο όριο.

 

Εγγραφείτε για επικαιροποιήσεις και πρόσθετες πληροφορίες

Όνομα
E-Mail
Γλώσσα
 

Ευχαριστούμε!

Μείωση 75 % στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) *

Υπηρεσία 1:

Οι επαγγελματίες ελεγκτές ΔΙ θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την αξία των περιουσιακών σας στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μάθετε πώς να διαμορφώσετε την επιχειρηματική σας στρατηγική στον τομέα της ΔΙ σήμερα και στο μέλλον.

Μείωση 50 % στα
βασικά τέλη αίτησης σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Υπηρεσία 2:

Αφού αποφασίσετε ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα θέλατε να προστατεύσετε σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, μπορείτε να έχετε μείωση 50 % στα βασικά τέλη αίτησης.

 

* Στο πλαίσιο του παρόντος συστήματος, οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχονται ή συντονίζονται από τα συμμετέχοντα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν θεωρούνται παροχή νομικής υπηρεσίας: προτού υποβάλετε αίτηση, ελέγξετε τον κατάλογο για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του ταμείου για τις ΜΜΕ στη χώρα σας.

Οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανάπτυξη της στρατηγικής της επιχείρησής σας σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας εξετάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες σας και τα αναπτυξιακά σχέδιά σας και σας υποστηρίζουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής σας για τα ΔΔΙ από επιχειρηματική σκοπιά. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε για ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα υποβάλετε αίτηση, πώς να αναπτύξετε το χαρτοφυλάκιό σας ΔΙ εάν έχετε ήδη καταχωρισμένα δικαιώματα και πώς να προγραμματίσετε τη στρατηγική σας για τη ΔΙ στο μέλλον.

Είμαι επιλέξιμος;

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ απευθύνεται άμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και διανέμεται σε πέντε φάσεις (χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων) κατά τη διάρκεια του 2021. Εάν η επιχείρησή σας ανταποκρίνεται στον επίσημο ορισμό της ΕΕ για τις ΜΜΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για στήριξη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω.

Οι χρονικές περίοδοι υποβολής αιτήσεων θα ισχύουν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1
11 Ιανουαρίου 2021
- 31 Ιανουαρίου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2
1 Μαρτίου 2021
- 31 Μαρτίου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3
1 Μαΐου 2021
- 31 Μαΐου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4
1 Ιουλίου 2021
- 31 Ιουλίου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5
1 Σεπτεμβρίου 2021
- 30 Σεπτεμβρίου 2021

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μόνο μία αίτηση μπορεί να υποβληθεί για την υπηρεσία 1 ή την υπηρεσία 2 ή για συνδυασμό των δύο, πάντοτε με ανώτατη επιστροφή εξόδων 1 500 EUR ανά αιτούντα. Αν υποβάλετε αίτηση για μία υπηρεσία σε μία χρονική περίοδο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την άλλη υπηρεσία σε επόμενη χρονική περίοδο. Για τις επιχορηγήσεις θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Κατάλογος ελέγχου για αιτούντες

Προτού υποβάλετε αίτηση, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε «ναι» σε όλες τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ναι Όχι

Είναι η εταιρεία σας εγκατεστημένη μικρομεσαία επιχείρηση, με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
 
Έχετε διαβάσει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων προτού συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης;
 
Γνωρίζετε τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας και διαθέτετε απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (δείγμα) με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία της εταιρείας - κατόχου του λογαριασμού· αριθμός IBAN (παραδείγματα)· και κωδικό BIC/SWIFT;
 
Έχετε τη βεβαίωση ΦΠΑ ή το πιστοποιητικό εθνικού αριθμού μητρώου της εταιρείας σας;
 
Γνωρίζετε για ποια/ποιες υπηρεσία/-ες σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση (Υπηρεσία 1/Υπηρεσία 2 ή και τις δύο), σύμφωνα με την περιγραφή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων;
 
Γνωρίζετε για ποια δικαιώματα ΔΙ (εμπορικά σήματα ή/και σχέδια ή υποδείγματα) σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση (Υπηρεσία 2)
 
Κατανοείτε πλήρως ότι δεν μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις υπηρεσίες εάν έχετε ήδη λάβει εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηση για τις ίδιες υπηρεσίες ή για μέρος αυτών;
 

Εάν μπορείτε να απαντήσετε «ναι» σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, μεταβείτε στο έντυπο της αίτησης (εντός των χρονικών περιόδων υποβολής αιτήσεων):

Τι μπορώ να πετύχω;

Δύο τύποι υπηρεσιών διατίθενται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και περιλαμβάνουν μερική επιστροφή του κόστους των υπηρεσιών προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan, Υπηρεσία 1) και των αιτήσεων για σήματα και σχέδια ή υποδείγματα σε εθνικό, περιφερειακό (Μπενελούξ) και ενωσιακό επίπεδο (Υπηρεσία 2).

Κάθε ΜΜΕ μπορεί να λάβει επιστροφή εξόδων έως 1 500 EUR κατ’ ανώτατο όριο.

Μείωση 75 % στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας σας (IP Scan)

Υπηρεσία 1:

Οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την ανάπτυξη της στρατηγικής της επιχείρησής σας σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας εξετάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες σας και τα αναπτυξιακά σχέδιά σας και σας υποστηρίζουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής σας για τα ΔΔΙ από επιχειρηματική σκοπιά. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε για ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα υποβάλετε αίτηση, πώς να αναπτύξετε το χαρτοφυλάκιό σας ΔΙ εάν έχετε ήδη καταχωρισμένα δικαιώματα και πώς να προγραμματίσετε τη στρατηγική σας για τη ΔΙ στο μέλλον.

Στο πλαίσιο του παρόντος συστήματος, οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχονται ή συντονίζονται από τα συμμετέχοντα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν θεωρούνται παροχή νομικής υπηρεσίας: προτού υποβάλετε αίτηση, ελέγξετε τον κατάλογο για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του ταμείου για τις ΜΜΕ στη χώρα σας.

Μείωση 50 % στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων

Υπηρεσία 2:

Εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο καταχώρισης ενός σήματος ή ενός σχεδίου ή υποδείγματος σε επίπεδο ΕΕ, σε περιφερειακό επίπεδο (Μπενελούξ) ή σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι σχεδιασμένο για εσάς.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50 % των βασικών τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος. Το εδαφικό επίπεδο προστασίας που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί προφανώς από την επιχειρηματική στρατηγική σας και τα σχέδια ανάπτυξής σας. Αν όμως δεν είστε βέβαιοι για ποια υπηρεσία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση και πού, η υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan, Υπηρεσία 1) θα μπορούσε να σας κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό ή περιφερειακό γραφείο σας σε θέματα ΔΙ για πληροφορίες.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Ταμείο για τις ΜΜΕ μόνο κατά τη διάρκεια των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων το 2021. Το EUIPO δεν θα εξετάσει αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποτελείται μόνο από τρία απλά βήματα:

1

Πρώτα απ’ όλα, διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη σελίδα μας για τις επιχορηγήσεις. Στη συνέχεια, υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να ελέγξετε το καθεστώς της ΜΜΕ σας και να διαπιστώσετε εάν η αίτησή σας πληροί τις προϋποθέσεις ή όχι. Δείτε τον κατάλογο ελέγχου μας προτού υποβάλετε αίτηση. Θα λάβετε ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας. Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, θα λάβετε απόφαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη από το Γραφείο. Μην τη χάσετε — θα τη χρειαστείτε αργότερα! Οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τους λόγους της αρνητικής απόφασης.

2

Στη συνέχεια, υποβάλετε αίτηση και πληρώστε για το σήμα σας και/ή το σχέδιο ή υπόδειγμά σας ή/και την υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) εντός 30 ημερών από την παραλαβή της απόφασης για την επιχορήγησή σας. Αιτήσεις για σήματα και σχέδια ή υποδείγματα μπορούν να υποβληθούν σε ένα από τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (εθνικό επίπεδο), στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (που καλύπτει το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο· περιφερειακό επίπεδο), ή στο EUIPO (που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ). Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, με γρήγορο και εύκολο τρόπο. Οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας είναι διαθέσιμες στα εθνικά γραφεία που παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία (βλ. κατάλογο στη συνέχεια).

3

Τέλος, αφού πληρώσετε για τις υπηρεσίες, υποβάλετε την αίτησή σας για επιστροφή εξόδων χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που υπάρχει στην απόφαση επιχορήγησης (σημείο 1). Μόλις υποβάλετε την αίτηση, θα λάβετε με ηλεκτρονικό μήνυμα την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης πληρωμής. Η πληρωμή, με την επιφύλαξη της έγκρισης των πληροφοριών και των εγγράφων που θα υποβληθούν, θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν έχετε απορίες για τη διαδικασία υποβολής, τους κανόνες, το χρονοδιάγραμμα ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με το παρόν πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του κέντρου πληροφόρησης.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις θα δημοσιεύουμε όλες τις απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αποστέλλονται από πιθανούς αιτούντες. Η δημοσίευση αυτών των ερωτήσεων και απαντήσεων έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι όλοι οι αιτούντες τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, έχοντας πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 02-06-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ