Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ταμείο για τις ΜΜΕ

Δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας μέσω του Ταμείου για τις ΜΜΕ

Χιόνι
 
×

 

Το Ideas Powered for Business SME Fund είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

Ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ταμείο για τις ΜΜΕ υλοποιείται από το EUIPO για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν τις στρατηγικές ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο.

 

Εγγραφείτε για επικαιροποιήσεις και πρόσθετες πληροφορίες

Όνομα
E-Mail
Γλώσσα
 

Ευχαριστούμε!

Οφέλη


Κάθε ΜΜΕ μπορεί να λάβει επιστροφή εξόδων μέχρι το συνολικό ποσό των 1 500 ευρώ.

75% επιστροφή εξόδων στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan)

Υπηρεσία 1:

Οι επαγγελματίες ελεγκτές ΔΙ θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την αξία των περιουσιακών σας στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μάθετε πώς να διαμορφώσετε την επιχειρηματική σας στρατηγική στον τομέα της ΔΙ σήμερα και στο μέλλον.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

50% επιστροφή εξόδων στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων

Υπηρεσία 2:

Αφού αποφασίσετε ποια δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα θέλατε να προστατεύσετε σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, μπορείτε να έχετε μείωση 50% στα βασικά τέλη αίτησης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, οι υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχονται ή συντονίζονται από τα συμμετέχοντα εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ και δεν συνιστούν νομική υπηρεσία. Πριν υποβάλετε αίτηση, θα πρέπει να ελέγξετε τον κατάλογο για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου για τις ΜΜΕ στη χώρα σας. Παρόμοιες υπηρεσίες ενδέχεται να παρέχονται από άλλα εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ εκτός του Ταμείου για τις ΜΜΕ.

Η προδιάγνωση ΔΙ είναι καίριας σημασίας για την οργάνωση της στρατηγικής διανοητικής ιδιοκτησίας μιας ΜΜΕ. Οι επαγγελματίες ελεγκτές ΔΙ εξετάζουν το επιχειρηματικό μοντέλο της ΜΜΕ, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, καθώς και τα αναπτυξιακά σχέδιά της, και την βοηθούν να διαμορφώσει την κατάλληλη στρατηγική ΔΙ.

  • Η προδιάγνωση διανοητικής ιδιοκτησίας καλύπτει το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και υποδείγματα, υποδείγματα χρησιμότητας, φυτικές ποικιλίες, γεωγραφικές ενδείξεις), καθώς και όσα δεν είναι καταχωρισμένα ή δεν μπορούν να καταχωριστούν (π.χ. εμπορικά μυστικά), εταιρικές επωνυμίες, ονόματα τομέα κλπ.
  • Μετά την έγκριση της απόφασης επιχορήγησης, η ΜΜΕ έχει στη διάθεσή της 30 ημέρες για υποβολή αίτησης και εξόφληση της προδιάγνωσης ΔΙ μέσω του γραφείου ΔΙ (εφόσον υπάρχει στο κράτος μέλος).
  • Μετά την εξόφληση της προδιάγνωσης ΔΙ, η ΜΜΕ μπορεί να ζητήσει επιστροφή εξόδων μέσα από τον σύνδεσμο που εμφανίζεται στην απόφαση επιχορήγησης.
  • Η προδιάγνωση ΔΙ γίνεται από επαγγελματία ελεγκτή (διορισθέντα από το εθνικό γραφείο), ο οποίος θα κανονίσει συνεντεύξεις ώστε να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες για την ΜΜΕ και τις επιχειρηματικές προοπτικές της, καθώς και για τα δικαιώματά της ΔΙ.
  • Μετά την αξιολόγηση, ο επαγγελματίας ελεγκτής υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα ΔΙ της ΜΜΕ και συστάσεις σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων ΔΙ στο μέλλον.
  • Ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας προδιάγνωσης ΔΙ ποικίλλει ανάλογα με τις ΜΜΕ και μπορεί να διαρκέσει από αρκετές εβδομάδες έως αρκετούς μήνες.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50% των βασικών τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος. Το εδαφικό επίπεδο προστασίας που θα επιλέξετε (εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό) θα εξαρτηθεί από την επιχειρηματική στρατηγική σας και τα σχέδια ανάπτυξής σας. Αν δεν είστε βέβαιος για το είδος ή το επίπεδο προστασίας που πρέπει να επιλέξετε, η προδιάγνωση ΔΙ (IP Scan, υπηρεσία 1) θα μπορούσε να σας βοηθήσει να κάνετε την ορθή επιλογή.

 

Πότε υποβάλλω αίτηση

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν η επιχείρησή σας ανταποκρίνεται στον επίσημο ορισμό της ΕΕ για τις ΜΜΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στήριξης για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια μίας από τις έξι χρονικές περιόδους το 2021:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1
11 Ιανουαρίου 2021
- 31 Ιανουαρίου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2
1 Μαρτίου 2021
- 31 Μαρτίου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3
1 Μαΐου 2021
- 31 Μαΐου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4
1 Ιουλίου 2021
- 31 Ιουλίου 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5
1 Σεπτ. 2021
- 30 Σεπτ. 2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6
1 Οκτ. 2021
- 31 Οκτ. 2021

Λαμβάνονται υπόψη μόνο αιτήσεις που υποβάλλονται σε μία από τις έξι ανωτέρω χρονικές περιόδους. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση είτε για την υπηρεσία 1, είτε για την υπηρεσία 2, είτε για συνδυασμό των δύο. Σε κάθε χρονική περίοδο μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση και μόνο για μία υπηρεσία. Αν υποβάλετε αίτηση για μία υπηρεσία σε μία χρονική περίοδο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άλλη υπηρεσία σε επόμενη χρονική περίοδο. Η μέγιστη επιστροφή εξόδων ανέρχεται σε 1.500 ευρώ ανά αιτούντα, άσχετα από τον αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Για τις επιχορηγήσεις θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον αναλυτικό οδηγό μας και τους συνδέσμους που παρατίθενται. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω την ενότητα "Συχνές ερωτήσεις".

1.

Συμπληρώστε τον κατάλογο ελέγχου μας, για να ελέγξετε την κατάσταση της επιχείρησής σας και να διαπιστώσετε κατά πόσον δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση.

Κατάλογος ελέγχων για αιτούντες

Προτού υποβάλετε αίτηση, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε «Ναι» σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις:

Ναι Όχι

Είναι η εταιρεία σας μικρή ή μεσαία επιχείρηση, που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
 
Μελετήσατε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων προτού συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης;
 
Γνωρίζετε τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας και διαθέτετε απόσπασμα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (δείγμα) με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία της εταιρείας - κατόχου του λογαριασμού· αριθμός IBAN (παραδείγματα)· και κωδικό BIC/SWIFT;
 
Έχετε τη βεβαίωση ΦΠΑ ή το πιστοποιητικό εθνικού αριθμού μητρώου της εταιρείας σας;
 
Γνωρίζετε για ποια/ποιες υπηρεσία/-ες σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση (υπηρεσία 1/υπηρεσία 2 ή και τις δύο), σύμφωνα με την περιγραφή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων;
 
Γνωρίζετε για ποια δικαιώματα ΔΙ (εμπορικά σήματα ή/και σχέδια ή υποδείγματα σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση (υπηρεσία 2)
 
Κατανοείτε πλήρως ότι δεν μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις υπηρεσίες εάν έχετε ήδη λάβει εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηση για τις ίδιες υπηρεσίες ή για μέρος αυτών;
 

 

 

2.

Υποβάλετε την αίτησή σας και όλα τα δικαιολογητικά στο Ταμείο για τις ΜΜΕ. Θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Ταμείο για τις ΜΜΕ μόνο κατά τη διάρκεια των πέντε καθορισμένων χρονικών περιόδων το 2021.

Αφού υποβάλετε αίτηση

Εάν η αίτηση εγκριθεί, η ΜΜΕ θα παραλάβει απόφαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη από το EUIPO. Μην χάσετε το έντυπο — θα το χρειαστείτε αργότερα! Οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τους λόγους της αρνητικής απόφασης.

 

3.

Αφού η απόφαση είναι θετική, έχετε προθεσμία 30 ημερών για:

  • να υποβάλετε αίτηση για υπηρεσία προδιάγνωσης ΔΙ. Μπορείτε να ζητήσετε τις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας από τα εθνικά γραφεία που παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία.
  • να υποβάλετε αίτηση και να καταβάλετε τα τέλη για το σήμα, το σχέδιο ή/και το υπόδειγμά σας. Οι αιτήσεις για σήματα, σχέδια και υποδείγματα μπορούν να υποβληθούν σε ένα από τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ (εθνικό επίπεδο), στο γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (για το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο –περιφερειακό επίπεδο) ή σε εμάς στο EUIPO (για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).

 

4.

Τέλος, αφού πληρώσετε για τις υπηρεσίες που ζητάτε, υποβάλλετε την αίτησή σας για επιστροφή εξόδων χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που υπάρχει στην απόφαση επιχορήγησης. Θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

 

Η καταβολή θα γίνει εντός ενός μηνός, με την προϋπόθεση της έγκρισης των πληροφοριών και των εγγράφων που έχουν υποβληθεί. Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Έχετε άλλες ερωτήσεις; - Συχνές ερωτήσεις

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 08-10-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ