Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Αποτελεσματική επίλυση διαφορών
χειριστές υποθέσεων

Ειδική υπηρεσία αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών (EDR) προς τις ΜΜΕ ενόψει της πανδημίας της COVID-19 Το EUIPO παρέχει στις ΜΜΕ μια ειδική επιγραμμική υπηρεσία για την επίλυση διαφορών σε θέματα ΔΙ. Ως αποτελεσματική επίλυση διαφορών νοείται η επίλυση των διαφορών με τη χρήση των πλέον αποτελεσματικών εναλλακτικών μηχανισμών και περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση, τον συμβιβασμό, την υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση και την απόφαση εμπειρογνωμόνων.

Η ειδική υπηρεσία θα παρέχεται στις ακόλουθες διαδικασίες του EUIPO:

  • Ανακοπές: μετά το πέρας της περιόδου συνδιαλλαγής και μόνον για μη εκπροσωπούμενες ΜΜΕ.
  • Ακυρώσεις της εγγραφής, ακυρώσεις και προσφυγές που αφορούν καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα: αμφότερες αφορούν εκπροσωπούμενες και μη εκπροσωπούμενες ΜΜΕ σε οποιοδήποτε στάδιο των εν λόγω διαδικασιών.

Το EUIPO σκοπεύει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω διαδικασίες ορίζοντας χειριστή υπόθεσης EDR για να τις καθοδηγήσει εν μέσω των πολυάριθμων δυνατοτήτων φιλικής επίλυσης διαφορών που διατίθενται στο πλαίσιο του EUIPO και πέραν αυτού. Στόχος είναι να βρεθεί η λιγότερο χρονοβόρα και η οικονομικά αποδοτικότερη διαδικασία και να αποφευχθούν πολύπλοκες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες συνεπάγονται μεγάλη δαπάνη πόρων και λειτουργούν ως τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα συνδυασμένης υπαγωγής παράλληλων διαφορών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο μιας ενιαίας διαδικασίας επίλυσής τους.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ειδικής αυτής υπηρεσίας;

Η υπηρεσία χωρίζεται σε δύο διαφορετικά στάδια και παρέχεται από χειριστές υποθέσεων EDR, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι διαμεσολαβητές και διαπραγματευτές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στο σύνολό της η υπηρεσία παρέχεται εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και των πλατφορμών Microsoft Teams και Zoom – ανάλογα με τις τεχνικές ικανότητες της αιτούσας ΜΜΕ.

Πρώτο στάδιο: μόλις ο χειριστής υποθέσεων του EUIPO λάβει αίτημα χρήσης της ειδικής υπηρεσίας, προβαίνει σε μια πρώτη επιγραμμική επικοινωνία με τον αιτούντα για να διερευνήσει υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας το ιστορικό της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του EUIPO, καθώς και τυχόν άλλες, παράλληλες διαδικασίες. Ο στόχος είναι να αποκτήσει μια γενική εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας της ΜΜΕ και των διαφορών που την αφορούν. Το πρώτο στάδιο επιδιώκεται να έχει διαδραστικό και δυναμικό χαρακτήρα και διαρκεί, κατ’ ανώτατο όριο, έξι ώρες, είναι δε είτε συνεχόμενο είτε χωρισμένο σε αρκετές συνεδρίες.

Στο τέλος του πρώτου σταδίου, ο χειριστής υποθέσεων EDR απευθύνει μη δεσμευτικές συστάσεις σχετικά με την αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς. Οι εν λόγω συστάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση διαμεσολάβησης, συμβιβασμού, υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης, απόφασης εμπειρογνωμόνων ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών των υπηρεσιών που παρέχονται από το EUIPO ή από άλλον φορέα.

Εφόσον η ΜΜΕ συμφωνεί με τις συστάσεις, ο χειριστής υποθέσεων EDR επικοινωνεί με τον έτερο διάδικο στη διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του EUIPO για να ελέγξει κατά πόσον αυτός θα συμφωνούσε σε μια προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με τη χρήση κάποιου από τα προταθέντα μέσα.

Δεύτερο στάδιο: αμέσως μετά την επιλογή ενός από τα προταθέντα μέσα για την επίλυση της διαφοράς, ενεργοποιείται επιγραμμικώς η εφαρμογή του. Το εν λόγω μέσο μπορεί να είναι η διαμεσολάβηση, ο συμβιβασμός, η υποβοηθούμενη διαπραγμάτευση ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των εν λόγω υπηρεσιών. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου εντός 48 ωρών από της ενάρξεώς του.


Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Εθνικότητα: ιταλική
Γλώσσες: IT, EN, ES, FR

Πλήρες βιογραφικό
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Εθνικότητα: αυστριακή
Γλώσσες: EN, DE, ES

Πλήρες βιογραφικό
Sophia BONNE

Sophia
BONNE

Εθνικότητα: βελγική
Γλώσσες: NL, EN, FR, DE, ES

Πλήρες βιογραφικό
Μαρίτα ΜΠΡΑ

Μαρίτα
ΜΠΡΑ

Εθνικότητα: ελληνική
Γλώσσες: EN, FR, ES, EL

Πλήρες βιογραφικό
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra
CRAWCOUR

Εθνικότητα: βρετανική
Γλώσσες: EN, DE, ES, IT

Πλήρες βιογραφικό
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA
MURILLO

Εθνικότητα: ισπανική
Γλώσσες: EN, ES, FR

Πλήρες βιογραφικό
Gordon HUMPHREYS

Plamena
GEORGIEVA

Εθνικότητα:βουλγαρική
Γλώσσες: BG, EN

Πλήρες βιογραφικό
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Εθνικότητα: βρετανική
Γλώσσες: EN, FR, ES

Πλήρες βιογραφικό
Philipp von KAPFF

Philipp von
KAPFF

Εθνικότητα: γερμανική
Γλώσσες: DE, EN, ES, FR

Πλήρες βιογραφικό
Arkadiusz Makar

Arkadiusz
MAKAR

Εθνικότητα: πολωνική
Γλώσσες: EN, PL

Πλήρες βιογραφικό
Θεόφιλος ΜΑΡΓΕΛΟΣ

Θεόφιλος
ΜΑΡΓΕΛΟΣ

Εθνικότητα: ελληνική
Γλώσσες: EN, FR, ES, EL

Πλήρες βιογραφικό
Virginia Melgar

Virginia
MELGAR

Εθνικότητα: γαλλική
Γλώσσες: EN, ES, FR

Πλήρες βιογραφικό
Klaudia Misztal

Klaudia
MISZTAL

Εθνικότητα: πολωνική
Γλώσσες: EN, ES, PL

Πλήρες βιογραφικό
Stefano Di Natale

Stefano
di NATALE

Εθνικότητα: ιταλική
Γλώσσες: EN, ES, FR, IT

Πλήρες βιογραφικό
Cinzia NEGRO

Cinzia
NEGRO

Εθνικότητα: ιταλική
Γλώσσες: IT, EN, ES, FR

Πλήρες βιογραφικό
Sophie PÉTREQUIN

Sophie
PÉTREQUIN

Εθνικότητα:γαλλική
Γλώσσες: FR, EN, ES

Πλήρες βιογραφικό
André POHLMANN

André
POHLMANN

Εθνικότητα:γερμανική
Γλώσσες: DE, EN, ES

Πλήρες βιογραφικό
Susy SCARDOCCHIA

Susy
SCARDOCCHIA

Εθνικότητα: ιταλική
Γλώσσες: DE, EN, ES, IT

Πλήρες βιογραφικό
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT
HUMPHREYS

Εθνικότητα: βρετανική
Γλώσσες: EN, ES, FR

Πλήρες βιογραφικό
Antje SÖDER

Antje
SÖDER

Εθνικότητα: γερμανική
Γλώσσες: DE, EN, ES

Πλήρες βιογραφικό
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Εθνικότητα: γερμανική
Γλώσσες: DE, EN, ES

Πλήρες βιογραφικό
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERT

Εθνικότητα: πολωνική
Γλώσσες: EN, ES, PL

Πλήρες βιογραφικό
 
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 06-07-2020
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ