Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Μάρτιος 19, 2020 Σχετικά με το EUIPO

Παράταση προθεσμιών λόγω COVID 19: προθεσμίες που παρατείνονται, χαρακτήρας της παράτασης και κοινοποιήσεις στους χρήστες


 

Προκειμένου να δοθούν περαιτέρω οδηγίες στους χρήστες σχετικά με την απόφαση αριθ. EX-20-3 για την παράταση των προθεσμιών που λήγουν μεταξύ 9 Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου 2020 στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, εκδόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τις προθεσμίες που παρατείνονται, τον χαρακτήρα της παράτασης, τα μέτρα για την προσαρμογή των κοινοποιήσεων που αποστέλλονται στους χρήστες και τον αντίκτυπο στους τρέχοντες λογαριασμούς.

Ι. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

Το άρθρο 1 της απόφασης αριθ. EX-20-3 του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου της 16ης Μαρτίου 2020 παρατείνει μέχρι την 1η Μαΐου (στην πράξη μέχρι τις 4 Μαΐου, δεδομένου ότι η 1η Μαΐου είναι επίσημη αργία, ακολουθούμενη από σαββατοκύριακο) «όλες τις προθεσμίες που λήγουν από την 9η Μαρτίου έως και την 30ή Απριλίου 2020 για όλα τα μέρη των διαδικασιών ενώπιον του Γραφείου».

Το άρθρο 101 παράγραφος 4 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, το οποίο εξουσιοδοτεί τον εκτελεστικό διευθυντή να παρατείνει τις προθεσμίες σε έκτακτες περιστάσεις, περιέχει παρεμφερή διατύπωση, αναφέροντας ότι παρατείνονται «όλες οι προθεσμίες» για «όλα τα μέρη της διαδικασίας».

Η αναφορά σε «όλες τις προθεσμίες» πρέπει να ερμηνεύεται κατά γράμμα και περιλαμβάνει όλες τις διαδικαστικές προθεσμίες, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καθοριστεί από το Γραφείο ή είναι κανονιστικού χαρακτήρα (ήτοι προβλέπονται άμεσα από τους κανονισμούς).

Για λόγους σαφήνειας, η εν λόγω διατύπωση περιλαμβάνει:

 • τις προθεσμίες που καθορίζονται από οποιοδήποτε όργανο του Γραφείου, σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του EUIPO, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων προσφυγών του
 • τις προθεσμίες που προβλέπονται άμεσα από τους κανονισμούς ΚΣΕΕ, ΕΚΣΕΕ και ΚΕΚΣΕΕ, καθώς και από τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και τον κανονισμό για την εφαρμογή του εν λόγου κανονισμού,
   
  • συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη σύμβαση των Παρισίων ή σε άλλες διεθνείς συνθήκες,
  • ανεξαρτήτως του εάν οι εν λόγω προθεσμίες εξαιρούνται από το δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 5 του ΚΣΕΕ και το άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.
    
 • Συγκεκριμένα, η παράταση ισχύει για τις ακόλουθες κανονιστικές προθεσμίες:
   
  • Καταβολή του τέλους αίτησης (άρθρο 32 του ΚΣΕΕ)
  • Δικαίωμα προτεραιότητας (άρθρο 34 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ και άρθρο 41 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα)
  • Προτεραιότητα έκθεσης (άρθρο 38 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ και άρθρο 44 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα)
  • Περίοδος ανακοπής (άρθρο 46 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ)
  • Καταβολή του τέλους ανακοπής (άρθρο 46 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ)
  • Αίτηση ανανέωσης (άρθρο 53 παράγραφος 3 του ΚΣΕΕ και άρθρο 13 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα)
  • Άσκηση προσφυγής και κατάθεση υπομνήματος που εκθέτει τους λόγους της προσφυγής, καταβολή του τέλους προσφυγής (άρθρο 68 παράγραφος 1 του ΚΣΕΕ και άρθρο 57 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα)
  • Μετατροπή (Άρθρο 139 του ΚΣΕΕ)
  • Αναστολή της δημοσίευσης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος (άρθρο 50 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα).

Ωστόσο, στην απόφαση, η μνεία σε «διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου» συνεπάγεται ότι η παράταση δεν ισχύει για προθεσμίες που αφορούν διαδικασίες ενώπιον άλλων αρχών, ακόμη και αν αυτές προβλέπονται στους κανονισμούς. Αυτό ισχύει ειδικότερα στην περίπτωση της προθεσμίας

 • για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου κατά αποφάσεων του τμήματος προσφυγών (άρθρο 72 παράγραφος 5 του ΚΣΕΕ και άρθρο 61 του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα).

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η φράση διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου» αφορά μόνο ζητήματα σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων, το οποίο σημαίνει ότι οι προθεσμίες για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον ΚΣΕΕ ή τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (όπως θέματα απασχόλησης ή προμηθειών) ή άλλα θέματα (π.χ. διακυβέρνηση του Γραφείου) δεν αποτελούν αντικείμενο της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή.

ΙΙ.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η χρονική παράταση που χορηγήθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή έχει άμεση εφαρμογή, προκειμένου να μην παρέλθουν οι ημερομηνίες που επρόκειτο να λήξουν, και να καθοριστεί νέα καταληκτική ημερομηνία που ισχύει για όλους, συγκεκριμένα η 1η Μαΐου 2020 (στην πράξη 4η Μαΐου).

Τα εν λόγω αποτελέσματα εφαρμόζονται αυτομάτως και απορρέουν απευθείας από την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή. Συνεπώς, τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παράταση της προθεσμίας.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στα μέρη των εν εξελίξει διαδικασιών να μην υποβάλλουν άσκοπες αιτήσεις για παράταση.

Εάν ωστόσο τα μέρη είναι σε θέση να τηρήσουν είτε την αρχική είτε την παραταθείσα προθεσμία και επιλέξουν να εκπληρώσουν τις διαδικαστικές τους υποχρεώσεις κατά την εν λόγω περίοδο, η συνήθης διαδικασία θα συνεχιστεί και τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί θα εξεταστούν με τον συνήθη τρόπο.

III. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η άμεση ισχύς της χρονικής παράτασης συνεπάγεται επίσης ότι οι χρήστες για τους οποίους ισχύουν οι εν λόγω προθεσμίες δεν θα ενημερωθούν με ατομικές ανακοινώσεις για την χορήγηση της παράτασης.

Το Γραφείο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσαρμόσει τα συστήματά του ΤΠ ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εξέταση των προθεσμιών με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία παράτασης. Ωστόσο, ακόμη και στη μη πιθανή περίπτωση στην οποία ανακοίνωση του Γραφείου δεν συμμορφώνεται με την εν λόγω παράταση, το Γραφείο θα επιληφθεί αμέσως της υπόθεσης εκδίδοντας διορθωτικό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν γραπτού αιτήματος του χρήστη με τον αριθμό του σχετικού αρχείου.

IV. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Προκειμένου να διευκρινίσει τον αντίκτυπο στον χειρισμό της διαδικασίας για ανεπαρκή κεφάλαια σε τρεχούμενο λογαριασμό, όπως αναφέρεται στην εν λόγω διαδικασία, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η χρέωση ενός τέλους σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, το Γραφείο προβαίνει σε γνωστοποίηση της ανεπάρκειας κεφαλαίων προς τον πελάτη. Ο πελάτης έχει περιθώριο ενός μηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης για να τροφοδοτήσει τον λογαριασμό του με επαρκή κεφάλαια, προκειμένου να καλυφθούν τα τέλη και τα διοικητικά έξοδα.

Ωστόσο, σε συνέχεια της παράτασης των προθεσμιών, το Γραφείο δεν θα αποστείλει περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με την ανεπάρκεια κεφαλαίων σε τρέχοντες λογαριασμούς έως το τέλος της περιόδου παράτασης, δηλαδή έως την 1η Μαΐου (στην πράξη έως την 4η Μαΐου) 2020.

Οι πελάτες μπορούν να ανατρέχουν στις πληροφορίες τρέχοντος λογαριασμού που είναι διαθέσιμες στην User Area για να παρακολουθούν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, να ενημερώνονται για πιθανές ελλείψεις κεφαλαίων και να τροφοδοτούν τον λογαριασμό τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η διακοπή των χρεώσεων και των διοικητικών εξόδων που σχετίζονται με τις γνωστοποιήσεις ανεπάρκειας κεφαλαίων και, ως εκ τούτου, θα διασφαλιστεί η πρόοδος των διαδικασιών για τα εμπορικά σήματα, σχέδια ή υποδείγματα.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στις γνωστοποιήσεις ανεπάρκειας κεφαλαίων που εκδόθηκαν πριν από τις 9 Μαρτίου 2020 και οι οποίες λήγουν από τις 9 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου παρατείνονται αυτομάτως έως την 1η Μαΐου 2020.

 


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ