Νέος κανονισμός για το σήμα της ΕΕ

Είμαστε το EUIPO

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (τροποποιητικός κανονισμός) τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016. Το Γραφείο ονομάζεται πλέον Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και το κοινοτικό σήμα θα ονομάζεται σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τροποποιητικός κανονισμός δημοσιεύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2015 και αποτελεί μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων μεταρρύθμισης του σήματος της ΕΕ που περιλαμβάνει επίσης την αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας για το σήμα της ΕΕ (οδηγία 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε: πληροφορίες για τον κανονισμό· συνδέσμους προς τα κείμενα σε 23 γλώσσες· τελευταίες ειδήσεις· και συχνές ερωτήσεις.
 

Έναρξη ισχύος: 1η Οκτωβρίου 2017

Ορισμένες διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα ισχύσουν μόνον από 1ης Οκτωβρίου 2017.  Επιπλέον, ο τροποποιητικός κανονισμός προβλέπει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει παράγωγο δίκαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των διατάξεων του κανονισμού. Τούτο θα πραγματοποιηθεί με δύο χωριστές πράξεις: μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη και μια εκτελεστική πράξη, οι οποίες θα ισχύσουν αμφότερες από 1ης Οκτωβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες.

 
Διαβάστε τον τροποποιητικό κανονισμό (είναι διαθέσιμος στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Προβολή Απόκρυψη
 

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification))Τι αλλάζει;

Ο τροποποιητικός κανονισμός επέφερε αλλαγές σε τρεις διαφορετικούς τομείς: τέλη σημάτων, τεχνικές αλλαγές και θεσμικές αλλαγές για το EUIPO.

 

Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής αποσκοπεί στη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ. Συνιστούμε μετ' επιτάσεως σε όλους τους χρήστες να συμβουλεύονται τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2424, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Οι αλλαγές στην πρακτική του Γραφείου για το σήμα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016 περιλαμβάνονται ήδη στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές.

 

Χρονοδιάγραμμα

Η τροποποίηση του κανονισμού τέθηκε σε ισχύ 90 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στις 23 Μαρτίου 2016. Ωστόσο, μερικές από τις διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα συμπληρωθούν και θα καταρτιστούν από το παράγωγο δίκαιο, 21 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι πράξεις αυτές θα αντικαταστήσουν τον ισχύοντα κανονισμό περί της εφαρμογής του βασικού κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ έως τότε (1η Οκτωβρίου 2017).

Η νέα οδηγία (2015/2436) τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα, αλλά τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους τρία έτη για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο (επτά έτη όσον αφορά τη διάταξη για τη διοικητική διαδικασία ακύρωσης εθνικών σημάτων).

 
 

Ο κανονισμός για το σήμα της ΕΕ βήμα προς βήμα 
 

Παραπλανητικές πληρωμές

Ενόψει της αλλαγής της ονομασίας του Γραφείου, ζητούμε από τους χρήστες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν ανεπιθύμητη αλληλογραφία με αιτήματα πληρωμής για υπηρεσίες σχετικές με σήματα και σχέδια ή υποδείγματα. Σας υπενθυμίζουμε ότι το EUIPO δεν αποστέλλει ποτέ στους χρήστες τιμολόγια ή επιστολές με τα οποία ζητά την άμεση καταβολή χρημάτων για την παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, μερικοί χρήστες μας αναφέρουν ότι λαμβάνουν τιμολόγια τα οποία περιέχουν λογότυπα ή/και ονομασίες που εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα με το ισχύον λογότυπο ή/και την ονομασία του Γραφείου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τη νέα ονομασία του Γραφείου. Μπορείτε να δείτε δείγματα παραπλανητικών τιμολογίων τα οποία μας έστειλαν χρήστες μας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με οτιδήποτε λάβετε, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση information@oami.europa.eu.

 

Άλλες πηγές

Διαβάστε το δελτίο Τύπου Προβολή Απόκρυψη
 
Βίντεο σχετικά με τον νέο κανονισμό για το σήμα της ΕΕ ΠροβολήΑπόκρυψη

Κεφάλαιο 1: Ιστορικό του νέου κανονισμού
Το ιστορικό της διαδικασίας μεταρρύθμισης· οι κύριοι στόχοι της διαδικασίας· χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της.

Κεφάλαιο 2: Διατυπώσεις και διαδικασίες εξέτασης
Κατάθεση αιτήσεων· επέκταση της ικανότητας κατάθεσης και εκπροσώπησης στις χώρες ΕΟΧ· έρευνες και επιστολές παρακολούθησης· κατάργηση ρητρών παραίτησης από ευθύνη.

Κεφάλαιο 3: Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου
Κατάργηση της προϋπόθεσης γραφικής αναπαράστασης· επέκταση της απαγόρευσης λειτουργικότητας σε «άλλα χαρακτηριστικά», νομοθεσία της ΕΕ για τις ΠΓΕ/ΠΟΠ.

Κεφάλαιο 4: Προϊόντα και υπηρεσίες
«Σαφήνεια και ακρίβεια», βάση απόρριψης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· μεταβατική περίοδος 6 μηνών (IP Translator).

Κεφάλαιο 5: Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
Διεθνείς καταχωρίσεις· μεταβίβαση σήματος κατατεθέντος στο όνομα πληρεξουσίου· «δικαιώματα παρέμβασης»· ΠΓΕ/ΠΟΠ· περίοδος απόδειξης χρήσης.

Κεφάλαιο 6: Εφέσεις
Προδικαστική αναθεώρηση· έναρξη ισχύος αποφάσεων του τμήματος· διαμεσολάβηση.

Κεφάλαιο 7: Τέλη
Δομή και επίπεδα τελών· τέλος αίτησης· τέλος ανανέωσης· τέλος ανακοπής, ακύρωσης και προσφυγής.

Κεφάλαιο 8: Αλλαγές που απαιτούν δευτερογενή νομοθεσία
Κατάργηση της προϋπόθεσης γραφικής αναπαράστασης· σήματα πιστοποίησης της ΕΕ· μητρώο και προστασία δεδομένων.

Κεφάλαιο 9: Ουσιαστικές αλλαγές
Αποκλειστικό δικαίωμα και περιορισμοί· ορολογία, διακυβέρνηση του Γραφείου, δραστηριότητες συνεργασίας, προϋπολογισμός.

Διαδικτυακά σεμινάρια - Ενδιάμεσο επίπεδο
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον νέο κανονισμό για το σήμα της ΕΕ 

Πώς προετοιμάζεται το Γραφείο

Για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων των αλλαγών αυτών στους χρήστες, το Γραφείο προετοιμάζεται για τον τροποποιητικό κανονισμό εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Το ηλεκτρονικό έντυπο για τα σήματα προσαρμόστηκε για να απηχεί τις αλλαγές που επιφέρει ο κανονισμός. Οι κύριες ηλεκτρονικές αιτήσεις μας επικαιροποιήθηκαν και αυτές, όπως και ο δικτυακός μας τόπος.

Στις 23-03-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού, τέθηκε επίσης σε ισχύ επικαιροποιημένη έκδοση των κατευθυντήριων αρχών για την εξέταση, οι οποίες απηχούν τις αλλαγές που επιφέρουν οι τροποποιήσεις στην πρακτική εξέτασης των σημάτων του Γραφείου.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 20-06-2017