Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Έλεγχος διαθεσιμότητας

 


Ένας τρόπος για να ελέγξετε αν το σήμα ή το σχέδιο ή υπόδειγμά σας έχει ήδη καταχωριστεί είναι να χρησιμοποιήσετε τα δωρεάν ηλεκτρονικά εργαλεία έρευνας που σας παρέχει το Γραφείο: TMview, DesignView και/ή eSearch plus.

Το EUIPO προσφέρει μια έκθεση ομοιότητας, η οποία περιέχει κατάλογο των σημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αίτησή σας. Η ύπαρξη προγενέστερων σημάτων θα μπορούσε να αποτελεί απειλή για την αίτησή σας. Στον κατάλογο λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ονομασίες των σημάτων όσο και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Το σήμα σας θα μπορούσε να προσβληθεί ακόμη και αν δεν εντοπιστούν συναφή αποτελέσματα.
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του EUIPO, eSearch plus και TMview, παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν έλεγχο διαθεσιμότητας και διατίθενται και οι δύο σε όλους τους χρήστες δωρεάν.

Ναι, στην περίπτωση που ο καταθέτης έχει συμπεριλάβει σχετικό αίτημα στο έντυπο αίτησης για επαγγελματίες. Για κάθε αίτηση σήματος της ΕΕ και για κάθε διεθνή καταχώριση με επέκταση της προστασίας στην ΕΕ το Γραφείο εκπονεί, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης, έκθεση έρευνας σημάτων της ΕΕ. Στην έκθεση αυτή επισημαίνονται προγενέστερα ταυτόσημα ή παρόμοια σήματα της ΕΕ καθώς και αιτήσεις σημάτων της ΕΕ και διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση προστασίας στην ΕΕ που καλύπτουν ίδιες ή παρόμοιες κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Η έρευνα διεξάγεται σε σχέση με προγενέστερα σήματα τα οποία αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στην ίδια κλάση, καθώς και σε συγκρουόμενες κλάσεις οι οποίες κατά κανόνα περιλαμβάνουν παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία καταχώρισης.

Όχι, το EUIPO δεν προβαίνει σε έρευνες βάσει μεμονωμένων αιτημάτων. Τέτοιου είδους έρευνες αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν συνδέονται εμπορικά με το EUIPO.
Επιπλέον, όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του EUIPO, eSearch plus, καθώς και στην πύλη DesignView , όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν τις έρευνές τους δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων και τα εργαλεία του EUIPO, επισκεφθείτε την ενότητα του δικτυακού μας τόπου για τις βάσεις δεδομένων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Όσον αφορά τα εικονιστικά σήματα, τα τρισδιάστατα σήματα ή τα εικονιστικά στοιχεία σε σήματα που περιέχουν γραφικά στοιχεία και χαρακτήρες και/ή ψηφία, η έρευνα διεξάγεται βάσει της διεθνούς ταξινόμησης που θεσπίστηκε με τη συμφωνία της Βιέννης σχετικά με την ταξινόμηση εικονιστικών στοιχείων σημάτων. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του EUIPO σχετικά με την ταξινόμηση της Βιέννης). Το EUIPO χρησιμοποιεί τροποποιημένη έκδοση της ταξινόμησης της Βιέννης για τα εικονιστικά στοιχεία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες του Γραφείου για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται απευθείας στο EUIPO.

Στο τέλος που καταβάλλεται για την αίτηση περιλαμβάνονται οι εκθέσεις έρευνας της ΕΕ. Οι εθνικές εκθέσεις έρευνας είναι προαιρετικές. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον καταθέτη κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης σήματος της ΕΕ ή, για διεθνείς καταχωρίσεις με επέκταση της προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός 1 μηνός από τη διαβίβαση του φακέλου από τον ΠΟΔΙ στο EUIPO. Το τέλος για τις εθνικές εκθέσεις έρευνας ανέρχεται σε 12 EUR ανά συμμετέχον γραφείο.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, έξι εθνικά γραφεία συμμετέχουν στο προαιρετικό αυτό σύστημα έρευνας και διεξάγουν έρευνες στα εθνικά μητρώα τους: η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Συνεπώς, το συνολικό τέλος για τις εθνικές εκθέσεις έρευνας ανέρχεται σε 72 EUR.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις έρευνας, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B Εξέταση, Τμήμα 1 Διαδικασίες.

Στον δικαιούχο προγενέστερου σήματος της ΕΕ ή αίτησης σήματος της ΕΕ με τον οποίο ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση δικαιωμάτων αποστέλλονται επιστολές παρακολούθησης. Η επιστολή έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και ο δικαιούχος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την εκλάβει ως πόρισμα περί ύπαρξης σύγκρουσης, ή να θεωρήσει ότι τα σήματα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περί των οποίων πρόκειται είναι πράγματι ταυτόσημα ή παρόμοια. Τέτοιου είδους πορίσματα μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο σε τελεσίδικες αποφάσεις που εκδίδει το EUIPO αναφορικά με διαδικασίες ανακοπής ή ακυρότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, βλέπε τις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος B Εξέταση, Τμήμα 1 Διαδικασίες.

Το EURid είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει τη διαχείριση των ονομάτων τομέα .eu. Διαδραματίζει επίσης ενεργό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των κατόχων ονομάτων τομέα .eu από την απάτη.
Νεότερα σχετικά με τα ονόματα τομέα .eu.

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 14-03-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
x