Νέος κανονισμός για το σήμα της ΕΕ Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2017

Στις 23 Μαρτίου 2016, τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (τροποποιητικός κανονισμός).

Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής τροποποιήσεις: το Γραφείο μετονομάζεται σε Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ο όρος για το σήμα που διαχειρίζεται το Γραφείο αντικαθίσταται από τον όρο «σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· και τροποποιείται το σύστημα τελών για τα σήματα. Οι τροποποιήσεις αφορούν επίσης τις διαδικασίες εξέτασης, τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου, την ανακοπή και την ακύρωση, τους σχετικούς λόγους και τις προσφυγές. Οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται εδώ.

Ορισμένες διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2017, διότι πρέπει να αναπτυχθούν μέσω του παράγωγου δικαίου.

Το παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνει τον εκτελεστικό κανονισμό και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό που καταργούν τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2868/95 και (ΕΚ) αριθ.216/96.

Η νομοθετική μεταρρύθμιση αναγνωρίζει την επιτυχία του υπάρχοντος συστήματος σημάτων της ΕΕ, καθώς επιβεβαιώνει ότι οι βασικές αρχές του άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων. Επιδιώκεται, ωστόσο, να αξιοποιηθεί αυτή η επιτυχία ώστε το σύστημα των σημάτων της ΕΕ να καταστεί αποτελεσματικότερο και συνεπέστερο στο σύνολό του και να προσαρμοστεί στην εποχή του διαδικτύου.

Η νομοθετική μεταρρύθμιση επιδιώκει κυρίως να εξορθολογίσει τις διαδικασίες και να αυξήσει την ασφάλεια δικαίου, καθώς και να καθορίσει με σαφήνεια όλες τις λειτουργίες του Γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου συνεργασίας και σύγκλισης των πρακτικών μεταξύ του Γραφείου και των γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής αποσκοπεί στη γενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον κανονισμό για το σήμα της ΕΕ, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικό.
Συνιστάται σε όλους τους χρήστες ή πιθανούς χρήστες να συμβουλεύονται τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2424, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Επισημαίνεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Γραφείου παραμένουν το κύριο σημείο αναφοράς για τους χρήστες του συστήματος σημάτων της ΕΕ και τους επαγγελματίες συμβούλους που θέλουν να είναι σίγουροι ότι διαθέτουν τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εξέτασης του EUIPO.

Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016 διατίθενται εδώ.