Βάσεις δεδομένων

Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα

Μεταβείτε στην eSearch plus, μια βάση δεδομένων του EUIPO

eSearch plus

Περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τα σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα, τους κατόχους, τους αντιπροσώπους και τα δελτία.

eSearch app (iOS και Android)

Ανοικτά δεδομένα: Μαζική μεταφόρτωση

Μεταβείτε στην eSearch case law, μια βάση δεδομένων του EUIPO

eSearch case law

Αποφάσεις του EUIPO, αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου και των εθνικών δικαστηρίων.

Μεταβείτε στη βάση Verify certified copies (επαλήθευση επικυρωμένων αντιγράφων), μια βάση δεδομένων του EUIPO

Επαλήθευση επικυρωμένων αντιγράφων

Εισαγωγή κωδικού αναγνώρισης για εμφάνιση του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ΣΕΕ.

 

Βάσεις δεδομένων του Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPN)

Μεταβείτε στην TMview, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

TMview

Σήματα όλων των επίσημων γραφείων σημάτων που συμμετέχουν σε εθνικό, διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

Μεταβείτε στην Designview, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Designview

Κεντρικό σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες καταχωρισμένων σχεδίων και υποδειγμάτων που τηρούνται από κάθε εθνικό γραφείο που συμμετέχει.

Μεταβείτε στην TMclass, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

TMclass

Η ενιαία πύλη ταξινόμησης που επιτρέπει την πρόσβαση στην εναρμονισμένη βάση δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ και σε βάσεις δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταβείτε στην Similarity, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

Similarity

Αξιολόγηση της ομοιότητας μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών από τα γραφεία ΔΙ της ΕΕ.

 
Μεταβείτε στην DesignClass, μια βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού δικτύου σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων

DesignClass

Σύγκριση των βάσεων δεδομένων για την ταξινόμηση σχεδίων και υποδειγμάτων των συμμετεχόντων γραφείων

 

ΔΙ και επιβολή

Δικτυακή πύλη IP Enforcement Portal

IP Enforcement Portal

Ενσωμάτωση των εργαλείων EDB, ACIST και ACRIS σε μία ενιαία πλατφόρμα.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.