Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Βασικές ερωτήσεις

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, «σχέδιο ή υπόδειγμα» είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει.

Για να χορηγηθεί προστασία σε κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, το σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα.
Υπάρχουν δύο είδη κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων:
  • τα μη καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα· και
  • τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα.

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ένα σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο έχει καταχωριστεί όπως προβλέπεται στον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Σχέδιο ή υπόδειγμα είναι «η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει». Διαπιστώστε αν το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας μπορεί να γίνει δεκτό για καταχώριση.

Μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ένα σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα και το οποίο θεωρείται ότι έχει διατεθεί στο κοινό εφόσον δημοσιεύθηκε, εκτέθηκε, χρησιμοποιήθηκε στο εμπόριο ή κατέστη γνωστό με άλλο τρόπο, έτσι ώστε, κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών εργασιών, τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν ευλόγως να καταστούν γνωστά στους ειδικευμένους κύκλους του συγκεκριμένου κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Κοινότητας.
Δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμα έχει διατεθεί στο κοινό μόνο και μόνο επειδή διατέθηκε σε τρίτον με τη ρητή ή σιωπηρή προϋπόθεση να παραμείνει απόρρητο.

Το πεδίο προστασίας είναι ακριβώς το ίδιο. Και τα δύο έχουν ενιαίο χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση προστασίας, όπως ο νεωτερισμός και ο ατομικός χαρακτήρας του προϊόντος.
Ωστόσο, τα παρεχόμενα δικαιώματα διαφέρουν. Τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα παρέχουν στους δικαιούχους τους αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, κατασκευής, προσφοράς, διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής, εξαγωγής ή αποθεματοποίησης προϊόντων στα οποία είναι ενσωματωμένο το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα, καθώς και το δικαίωμα να απαγορεύουν σε τρίτους να προβαίνουν στα παραπάνω με προϊόντα στα οποία είναι ενσωματωμένο το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα και τα οποία δεν δημιουργούν διαφορετική συνολική εντύπωση.
Οι δικαιούχοι μη καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων έχουν μόνο το δικαίωμα απαγόρευσης εμπορικής χρήσης του σχεδίου ή υποδείγματος από τρίτους, εφόσον η χρήση απορρέει από αντιγραφή του προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος. Ως εκ τούτου, δεν στοιχειοθετείται περίπτωση παραποίησης/απομίμησης εάν το σχέδιο ή το υπόδειγμα είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης δημιουργικής εργασίας έτερου δημιουργού (ο οποίος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έννοια του σχεδίου ή υποδείγματος στο πλαίσιο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία αφορούν την εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τις γραμμές, τα περιγράμματα, τα χρώματα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει. Η καταχώριση του δικαιώματος παρέχει στο σχέδιο ή το υπόδειγμα υψηλό βαθμό προστασίας σε περίπτωση παραποίησης/απομίμησης. Το ΚΚΣΥ προστατεύεται αρχικά για 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης. Η διάρκεια προστασίας του μπορεί να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών, με όριο τα 25 έτη.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια ή υποδείγματα στην ΕΕ.

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται αρχικά για 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης. Η διάρκεια προστασίας του μπορεί να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών, με όριο τα 25 έτη, ενώ το μη καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται μόνο για 3 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό εντός της επικράτειας της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος και τον τρόπο υποβολής αίτησης.

Η καταχώριση των κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων πραγματοποιείται μέσω μίας ενιαίας διαδικασίας καταχώρισης, η οποία παρέχει στους δικαιούχους ισχυρή και ομοιόμορφη προστασία στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες απλουστευμένες διατυπώσεις:
  • ενιαία αίτηση,
  • ενιαία γλώσσα κατάθεσης,
  • ενιαίο διοικητικό κέντρο,
  • διαχείριση ενιαίου φακέλου,
  • ενιαία πληρωμή,
  • δυνατότητα κατάθεσης περισσότερων του ενός σχεδίων ή υποδειγμάτων, π.χ. σχεδίων ή υποδειγμάτων μιας ολόκληρης σειράς παρεμφερών προϊόντων, σε μία αίτηση,
  • δυνατότητα μη γνωστοποίησης του σχεδίου ή του υποδείγματος για διάστημα έως και 30 μηνών (ώστε να μην αποκαλυφθεί στους ανταγωνιστές).
Το ΚΚΣΥ παρέχει στον δικαιούχο του δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και δικαίωμα να απαγορεύει σε οιονδήποτε τρίτο τη χρήση χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Όχι, το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν παρέχει προστασία συγκεκριμένων υλικών.
Προστατεύεται η εμφάνιση του προϊόντος επί του οποίου εφαρμόζεται το σχέδιο ή το υπόδειγμα, παρότι η χρήση συγκεκριμένων υλικών, όπως είναι το ξύλο, ενδέχεται να προσθέτει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην εξωτερική εμφάνιση.
Το παρεχόμενο δικαίωμα δεν συνεπάγεται τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος κατασκευής ενός συγκεκριμένου προϊόντος από ξύλο. Οι ανταγωνιστές εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να κατασκευάσουν το δικό τους προϊόν από ξύλο, εφόσον το σχέδιο ή το υπόδειγμά τους πληροί τις προϋποθέσεις του νεωτερισμού και του ατομικού χαρακτήρα.

Παραδείγματα σχεδίων και υποδειγμάτων
Κριτήρια αιτήσεων καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων.

Ένα παράδειγμα είναι τα επιμέρους εξαρτήματα ενός αυτοκινήτου, όπως οι εξωτερικοί καθρέπτες, οι προφυλακτήρες, τα καπό ή οι προβολείς.
Εάν είναι ορατά κατά τη συνήθη χρήση ενός σύνθετου προϊόντος, δεν εξαιρούνται κατ' ανάγκη από την καταχώριση αλλά απολαύουν περιορισμένης προστασίας. Η παραγωγή και η πώληση τέτοιου είδους καταχωρισμένων συστατικών μερών ειδικά για την επισκευή ενός πρωτότυπου προϊόντος επιτρέπεται και δεν στοιχειοθετεί περίπτωση παραποίησης/απομίμησης του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Εάν δεν είναι ορατά κατά τη συνήθη χρήση, δεν αποκλείονται από την προστασία μέσω καταχώρισης, αλλά δεν απολαύουν της νομικής προστασίας που παρέχεται στα κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα καθώς το EUIPO δεν διενεργεί εξέταση επί της ουσίας πριν από την καταχώριση.

Το σύστημα δομοστοιχείων είναι ένα σύνολο επιμέρους στοιχείων τα οποία σχεδιάστηκαν με σκοπό να συνδέονται μεταξύ τους ποικιλοτρόπως. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν τα δομοστοιχεία κατασκευών για παιδιά (τουβλάκια). Η έννοια αυτή έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της βιομηχανίας επίπλων, καθώς καλύπτει αντικείμενα όπως τα γραφεία και τα τραπέζια, τα οποία ενδέχεται να αποτελούνται από ένα σύνολο μικρότερων τραπεζιών που μπορούν να συναρμολογούνται μεταξύ τους σε εναλλακτικές διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε:

Οι διασυνδέσεις είναι χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιτρέπουν τη συναρμολόγησή του ή τη μηχανική του σύνδεση με άλλο προϊόν, για παράδειγμα μια σύνδεση ρευματολήπτη ή μια εξάτμιση. Τα στοιχεία πρέπει να έχουν συγκεκριμένο σχήμα και διαστάσεις για να τοποθετηθούν σε ένα αυτοκίνητο.
Οι διασυνδέσεις συνήθως δεν περιλαμβάνουν εναλλακτικές διατάξεις όπως στην περίπτωση των συστημάτων δομοστοιχείων.
Οι αιτήσεις καταχώρισης «διασυνδέσεων» δεν αποκλείονται από την προστασία μέσω καταχώρισης, αλλά δεν απολαύουν της νομικής προστασίας που παρέχεται σε ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα καθώς το EUIPO δεν διενεργεί εξέταση επί της ουσίας πριν από την καταχώριση.

Μπορούν να εξασφαλιστούν και οι δύο μορφές προστασίας.
Ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται εφόσον κατά τον χρόνο της κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις του νεωτερισμού και του ατομικού χαρακτήρα. Η προστασία την οποία παρέχει ένα κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα εκτείνεται στις γραμμές, στα περιγράμματα, στα χρώματα, στο σχήμα ή/και στην υφή του προϊόντος επί του οποίου έχουν εφαρμοστεί ή το οποίο τα ενσωματώνει.
Το τρισδιάστατο σήμα της ΕΕ καταχωρίζεται εφόσον το προϊόν αυτό καθαυτό κριθεί ότι αποτελεί σημείο το οποίο διακρίνει τα προϊόντα του αιτούντος από εκείνα οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί ομοειδή επιχειρηματική δραστηριότητα. Η προστασία την οποία παρέχει το σήμα της ΕΕ συνδέεται με τον διακριτικό χαρακτήρα του σημείου αυτού καθαυτού σε σύγκριση με πανομοιότυπες αναπαραγωγές και σημεία με οπτικές, φωνητικές ή εννοιολογικές ομοιότητες που εγείρουν ζήτημα κινδύνου σύγχυσης.
Για παράδειγμα, η προστασία της συσκευασίας τόσο ως σήματος της ΕΕ όσο και ως καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος είναι δυνατή εφόσον πληροί τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις: ένα πρωτότυπο σχήμα που ταυτίζεται με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα και παράλληλα να κατοχυρωθεί ως κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα βάσει του ατομικού του χαρακτήρα και του νεωτερισμού που το διακρίνει.
 
Βλέπε παραδείγματα τρισδιάστατων σημάτων στις Κατευθυντήριες γραμμές, Μέρος Β, Εξέταση, Τμήμα 2, Διατυπώσεις, παράγραφος 9.3.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια ή υποδείγματα.

Η καταχώριση σήματος τρισδιάστατου σχήματος προστατεύει τον διακριτικό χαρακτήρα ενός σημείου σε σύγκριση με άλλα σημεία που χρησιμοποιούνται για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες, ενώ η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος προστατεύει τον νεωτερισμό και τον ατομικό χαρακτήρα ενός προϊόντος.
Το χαρακτηριστικό του νεωτερισμού δεν εφαρμόζεται στα σήματα και το χαρακτηριστικό του διακριτικού χαρακτήρα δεν εφαρμόζεται στα σχέδια ή υποδείγματα.
Η ισχύς ενός εμπορικού σήματος δεν έχει χρονικό όριο (μπορεί να ανανεώνεται επ’ αόριστον για περιόδους των 10 ετών), ενώ ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ισχύει για 25 έτη κατά το μέγιστο από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά τη λειτουργία ή την κατασκευή μιας εφεύρεσης. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να χορηγηθεί για οποιαδήποτε εφεύρεση, σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νέα, εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανατρέξτε στο μητρώο ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Το σχέδιο ή το υπόδειγμα αφορά μόνο την εμφάνιση ενός προϊόντος. Το σχέδιο ή το υπόδειγμα δεν προστατεύει τη λειτουργία του προϊόντος.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης κατοχύρωσης ενός προϊόντος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος (ένα νέο προϊόν μπορεί κάλλιστα να περιλαμβάνει νέες λειτουργίες και παράλληλα να έχει νέα εμφάνιση), ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων είναι κρίσιμης σημασίας, καθόσον πρέπει να διασφαλίζεται ότι η δημοσίευση του ενός ή του άλλου δικαιώματος δεν θίγει τον καινοφανή χαρακτήρα της άλλης αίτησης.
 

Το υπόδειγμα χρησιμότητας παρέχει στον κάτοχό του αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης μιας καινοτομίας. Παρουσιάζει ομοιότητες με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συχνά αναφέρεται ως δευτερεύον δίπλωμα ευρεσιτεχνίας («petty patent») ή ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καινοτομίας («innovation patent»). Χορηγείται σε οιονδήποτε εφευρίσκει ή ανακαλύπτει μία νέα και χρήσιμη μηχανή, κατασκευή, ουσία ή κάποια χρήσιμη βελτίωση. Τα υποδείγματα χρησιμότητας δεν κατοχυρώνονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η προστασία τους δεν είναι δυνατή σε επίπεδο ΕΕ.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο χωρών και περιφερειών που παρέχουν προστασία υποδειγμάτων χρησιμότητας.

Ναι. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να ανασταλεί για διάστημα έως και 30 μηνών, ούτως ώστε το προϊόν να παραμείνει απόρρητο μέχρι να είστε έτοιμοι να το γνωστοποιήσετε. Εάν επιλέξετε να μην δημοσιεύσετε καθόλου το ΚΚΣΥ, το δικαίωμα καταχώρισης θα αποσβεσθεί μετά την παρέλευση της 30μηνης περιόδου αναστολής.
Για να δημοσιεύσετε ένα σχέδιο ή υπόδειγμα μετά την παρέλευση της περιόδου αναστολής της δημοσίευσης, πρέπει να καταβάλετε τα προβλεπόμενα τέλη δημοσίευσης και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλετε απεικόνιση του σχεδίου ή υποδείγματος (εάν η αίτηση περιλάμβανε δείγμα) εντός 27 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή από οιαδήποτε ημερομηνία προτεραιότητας.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση του σχεδίου ή υποδείγματός σας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προβλεπόμενα τέλη και τους όρους καταβολής.
 

Ο δημιουργός (ή ο μεταγενέστερος κάτοχος ενός σχεδίου ή υποδείγματος) μπορεί να καταθέσει αίτηση προστασίας μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη γνωστοποίηση του σχεδίου ή υποδείγματος, χωρίς η γνωστοποίησή του να θίγει την καταχώριση. Το διάστημα αυτό είναι γνωστό ως «περίοδος χάριτος» (με άλλα λόγια, το σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι είναι νέο για διάστημα 1 έτους από τη γνωστοποίησή του). Το τεκμήριο αυτό επιτρέπει στους δικαιούχους να αποφασίσουν κατά πόσον είναι σκόπιμη η κατάθεση αίτησης προστασίας του σχεδίου ή υποδείγματος. Το μειονέκτημα του εν λόγω τεκμηρίου είναι η ανασφάλεια δικαίου που συνεπάγεται για τους τρίτους η εκκρεμότητα σχετικά με την καταχώριση του σχεδίου ή υποδείγματος. Ωστόσο, η εν λόγω ανασφάλεια δικαίου διαρκεί για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι ανταγωνιστές δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν το σχέδιο ή το υπόδειγμα λόγω του δικαιώματος μη καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος που προβλέπεται στον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα.
Η πρόβλεψη αυτή ευνοεί ιδίως τις μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τους χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται για τη συστηματική καταχώριση σχεδίων ή υποδειγμάτων με αβέβαιο μέλλον στην αγορά.
 
Περισσότερες πληροφορίες.

Ναι, εφόσον τηρηθεί η ετήσια περίοδος χάριτος ενός έτους. Με άλλα λόγια, η κατάθεση αίτησης ΚΚΣΥ πρέπει να γίνει εντός ενός έτους από τη γνωστοποίηση του εθνικού σχεδίου ή υποδείγματος. Επιπλέον, εάν η πρώτη αίτηση καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος κατατέθηκε πριν παρέλθει το πρώτο εξάμηνο της περιόδου χάριτος, είναι δυνατή η διεκδίκηση του δικαιώματος προτεραιότητας της προγενέστερης αίτησης με την αίτηση ΚΚΣΥ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές κατάθεσης σχεδίων και υποδειγμάτων.

Τα βραβεία DesignEuropa επιβραβεύουν την αριστεία στα σχέδια και τα υποδείγματα, καθώς και τη διαχείρισή τους από τους κατόχους καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων (ΚΚΣΥ), είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία DesignEuropa και πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα εξυπηρετούν αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικό σημείο αναφοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ή τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Σήματα / Σχέδια και υποδείγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από το Γραφείο, συμβουλευθείτε τη Δήλωση προστασίας δεδομένων.
 

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 14-03-2019
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ