Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Προσβασιμότητα

Από τον Ιανουάριο του 2010, όλες οι νέες ιστοσελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να δημιουργούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) 2.0, επίπεδο AA.

Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό έχει στόχο να καταστήσει δυνατή για όλους τους χρήστες την ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες και τις λειτουργικές δυνατότητες που προσφέρει ο παγκόσμιος ιστός. Πιο συγκεκριμένα, προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ικανοτήτων και αναπηρίας μπορούν να αντιληφθούν, να κατανοήσουν, να πλοηγηθούν και να αλληλεπιδράσουν με τον παγκόσμιο ιστό.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

Οι χρήστες του Διαδικτύου ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη χρήση του παγκόσμιου ιστού λόγω διαφόρων ειδών αναπηρίας, λειτουργικών περιορισμών, περιβαλλοντικών παραγόντων ή αιτιών τεχνολογικής φύσεως:

  • Άτομα με αναπηρία: όρασης, ακοής, σωματική, διανοητική
  • Ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού, άλλοι
  • Προβλήματα τεχνικής φύσεως ή ασυμβατότητες: φυλλομετρητές, πλατφόρμες, διατάξεις, κινητό διαδίκτυο
  • Περιβαλλοντικοί παράγοντες: τοποθεσία, φωτισμός, θόρυβος, αργή σύνδεση

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οδηγός παρόχων πληροφοριών

Για τεχνικούς λόγους οι ακόλουθες σελίδες δεν συμμορφώνονται προς τις WCAG 2.0:

  • Σελίδες που περιέχουν βίντεο
  • Ηλεκτρονικά έντυπα
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.