Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret

EUIPO

Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union.

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gennemgang af
varemærker

Strategi

EU-varemærkebeskyttelse giver dig gode muligheder for at opbygge og forsvare dit brand og giver dig adgang til mange af de muligheder, der ligger i immaterielle rettigheder. Du skal dog udnytte disse muligheder rigtigt. Jo mere du lægger i varemærket, jo mere får du ud af det.

 

Den strategi, du anvender for dit varemærke, vil være unik for dig. Den afspejler din virksomheds bredere interesser og dens portefølje af immaterielle rettigheder. Når du varetager disse interesser, bør du især overveje tre spørgsmål:

 

Anvendelse af dit varemærke

Som nævnt er der ingen rettigheder uden forpligtelser. Den rettighed, du er blevet tildelt, er et stærkt redskab, der kan hjælpe dig med at opbygge genkendelsen af dit brand på markedet. Dit monopol skal dog tjene et formål, ellers risikerer du at miste det. Formålet med dit varemærke er at kunne skelne dine varer og/eller tjenesteydelser fra dine konkurrenters. Derfor skal dit varemærke bruges. Hvis du ikke bruger det, kan tredjeparter anfægte dit varemærke på grund af manglende brug. I henhold til lovgivningen skal et EU-varemærke reelt være i brug i EU i fem år efter registreringen.

Dit varemærke kan også blive annulleret, hvis varemærket som følge af den brug, du gør af det, bliver en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse, eller kan vildlede med hensyn til arten, beskaffenheden eller den geografiske oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

Forsvar af dit varemærke

Den kendsgerning, at du ejer et varemærke, betyder ikke, at tredjeparter holder op med at anfægte det. Tredjeparter, der ikke har overholdt fristen for fremsendelse af bemærkninger eller indsigelse, får faktisk endnu en mulighed for at forsøge at få annulleret din rettighed.

Du synes måske, at det er en smule uretfærdigt, men hvis det var omvendt, ville du måske have en anden holdning. Forestil dig, at det var dig, der ikke havde overholdt tidsfristen for indgivelse af en indsigelse mod en af dine konkurrenters varemærker.

Indgivelsen af en begæring om annullering udløser en procedure, hvor de involverede parter kan udveksle argumenter. I sidste ende træffer vi en afgørelse, hvis parterne ikke kan nå til enighed.

En anmodning om annullering koster 630 EUR. Du kan benytte to forskellige formularer: formularen til begæring af ugyldighed og formularen til begæring af fortabelse. Forskellen mellem dem er, at en begæring om ugyldighed gør varemærket ugyldigt med tilbagevirkende kraft (det fjernes helt fra varemærkeregistret), mens en begæring om fortabelse får virkning fra den dato, hvor anmodningen fremsættes til EUIPO.

Udvikling af dit brand

Din IP-strategi vil udvikle sig gennem årene, og dermed vil der opstå et behov for udvidelse. Hvis du har ambitioner om at markedsføre din vare/tjenesteydelse uden for Den Europæiske Union (EU), bør du søge om at få udvidet dit varemærke til også at gælde uden for EU.

Der er flere muligheder. Du kan enten indgive individuelle ansøgninger direkte hos en hvilken som helst ikke-EU-varemærkemyndighed eller ansøge om international registrering via Madridprotokollen.

Madridprotokollen er et væsentligt instrument i den internationale varemærkebeskyttelse. Den er et internationalt registreringssystem, som administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i Genève, og som mange lande verden over har tiltrådt, herunder næsten alle europæiske lande, USA, Japan, Australien, Kina, Rusland og, i oktober 2004, Den Europæiske Union.

I henhold til Madridprotokollen kræves der et basismærke, som derefter udvides til at gælde de andre stater, som er part i Madridaftalen og/eller protokollen hertil. Det er vigtigt at vide, at du i retlig henseende ikke behøver at vente på, at din EU-varemærkeansøgning registreres, inden du ansøger om en "udvidelse" af dit varemærke til at omfatte lande uden for EU. Der vil dog være en afhængighedsperiode på fem år mellem basis-EU-varemærkeansøgningen og den internationale registrering. Det betyder, at hvis din EU-varemærkeansøgning af den ene eller anden grund aldrig opnår at blive registreret, vil din internationale registrering gå tabt.

Den internationale ansøgning skal indgives til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). For at bruge EUIPO som "modtagende myndighed" skal EU-varemærkeindehaveren/-ansøgeren være statsborger i en EU-medlemsstat, have en regulær industriel eller kommerciel virksomhed eller have bopæl i Den Europæiske Union. Med andre ord kan ikke alle EU-varemærkeindehavere/-ansøgere indgive en ansøgning om international registrering (IR) på grundlag af et EU-varemærke.

For at indgive en international ansøgning skal du bruge de officielle formularer: Ansøgere må ikke bruge andre formularer eller ændre formularernes indhold og layout.

 • EUIPO stiller et e-indgivelsesværktøj til rådighed på alle de officielle sprog, som benytter det samme format som EUIPO's EM 2-formular. EUIPO anbefaler at bruge dette e-indgivelsesværktøj, da det vejleder ansøgeren og således er med til at mindske hyppigheden af potentielle mangler og nedbringe behandlingstiden. E-indgivelsesværktøjet er tilgængeligt på alle officielle EU-sprog, men der skal også anføres et Madridprotokolsprog (fransk, engelsk eller spansk), da ansøgningen vil blive sendt til WIPO på et af disse sprog.
   
 • EUIPO's trykte EM 2-formular (EUIPO's tilpasning af WIPO's MM2-formular) er tilgængelig på alle officielle EU-sprog.
   
 • WIPO's MM2-formular på engelsk, fransk eller spansk

Der skal betales et sagsbehandlingsgebyr på 300 EUR til EUIPO ved anmodning om en international ansøgning, mens de internationale gebyrer skal betales direkte til WIPO. En eventuel indbetaling, der skulle være foretaget til WIPO, men som er foretaget til EUIPO, vil blive returneret til ansøgeren.

Efter at have undersøgt ansøgningens indhold og fuldstændighed fremsender EUIPO den internationale ansøgning til WIPO. EUIPO er forpligtet til at underrette WIPO om eventuelle relevante ændringer, der vedrører EU-varemærket, i afhængighedsperioden (fem år efter datoen for den internationale ansøgning).

Du kan tilføje flere lande til din internationale registrering, når den er registreret af WIPO. Det kan ske gennem EUIPO som oprindelig varemærkemyndighed, men det er meget lettere at indgive ansøgninger om yderligere benævnelser direkte til Det Internationale Bureau under WIPO.

Hvad kan et EU-varemærke bestå af?

Et varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig ord (herunder personnavne) eller design, bogstaver, tal, farver, vareudstyr (varens eller vareemballagens form) eller lyde.

Den 1. oktober 2017, i medfør af forordning (EU) 2015/2424 (ændringsforordningen), blev det såkaldte "krav om grafisk gengivelse" afskaffet.

Det betyder, at så længe dit varemærke falder ind under én af de kategorier af varemærker, som er godkendt af kontoret, og som kan gengives i de godkendte formater, kan du indgive ansøgning om det uden at gengive det grafisk.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Hvilken type varemærke ønsker du at beskytte?

Afhængigt af, hvad du ønsker at beskytte (et ord, en figur, en farve osv.), kan du vælge mellem forskellige typer af varemærker. Se dine valgmuligheder.

De tegn, der udgør et varemærke, skal gøre det muligt at skelne mellem én virksomheds varer og tjenesteydelser og en andens.

For at kunne registreres skal dit varemærke have fornødent særpræg og må ikke beskrive det, du sælger.

 
 

Dit varemærke skal have fornødent særpræg

Forbrugere skal kunne genkende dit tegn som det, det er, f.eks. en angivelse af oprindelse. Det skal adskille dig fra andre virksomheder på markedet, således at du kan beskytte og opbygge dit brands identitet og værdi.

Dit varemærke må ikke beskrive det, du sælger

Dit varemærke må ikke lægge beslag på et tegn, der blot beskriver de varer og/eller tjenesteydelser, du sælger. Sådanne tegn bør forblive tilgængelige for alle: både dig og dine konkurrenter.

 

Er du stadig i tvivl? Nedenstående eksempel kan være til hjælp

Mangler fornødent særpræg
En forbruger ville ikke se denne flaske, således som den er gengivet her, som et tegn med fornødent særpræg til at

Vin

For beskrivende
I dette tilfælde vil forbrugerne ikke opfatte flasken som et tegn med fornødent særpræg, og ordet "vin" beskriver blot flaskens indhold. Det vil opfattes som en produktbeskrivelse.

Eksempel på, hvordan dit varemærke skal have fornødent særpræg og ikke være for beskrivende

Hvem
som helst

Varemærke, der kan registreres
Selv om flasken i dette eksempel måske mangler særpræg, vil tilføjelsen på etiketten af et navn med særpræg få forbrugerne til at opfatte det som et varemærke, som betegner ét bestemt brand.

 

Dit varemærke vil blive afvist, hvis EUIPO mener, at det ikke opfylder disse og visse andre krav. Du kan her se andre årsager til, at dit varemærke kan afvises (såkaldte absolutte hindringer for registrering).

Hvis du er i tvivl, bør du søge professionel rådgivning. Vi kan ikke yde en sådan rådgivning.

 

Hvilke slags varemærker kan jeg registrere?

Du kan registrere tre slags varemærker: individuelle mærker, certificeringsmærker og kollektivmærker.

Et individuelt mærke adskiller én virksomheds varer og tjenesteydelser fra en andens.

Det betyder dog ikke, at et individuelt varemærke skal indehaves af en enkelt person: Individuelle varemærker kan indehaves af en eller flere fysiske eller juridiske personer. Det betyder, at der er flere ansøgere.

Grundgebyr for ansøgning om et individuelt varemærke starter ved 850 EUR (ved elektronisk ansøgning)

Kollektivmærket adskiller varer og tjenesteydelser, der tilhører en gruppe af virksomheder eller medlemmerne af en sammenslutning, fra konkurrenternes. Kollektivmærker kan bruges til at opbygge forbrugernes tillid til de produkter eller tjenesteydelser, som tilbydes under kollektivmærket. De anvendes ofte til identifikation af produkter, der deler en bestemt egenskab.

Kun sammenslutninger af fabrikanter, producenter, tjenesteydere eller erhvervsdrivende samt offentligretlige juridiske personer kan indgive ansøgning om registrering af kollektivmærker.

Gebyret for ansøgning om et kollektivmærke er 1 500 EUR (ved elektronisk ansøgning).

Certificeringsmærket blev indført hos EUIPO den 1. oktober 2017. Det er en ny slags varemærke i EU-regi, omend det har fandtes i visse nationale systemer i mange år. De bruges til at angive, at varerne eller tjenesteydelserne overholder en certificerende institutions eller organisations certificeringskrav. De angiver, at visse kontrollerede kvalitetsstandarder er overholdt.

Enhver fysisk eller juridisk person, herunder institutioner, myndigheder og offentligretlige organer, kan ansøge om EU-certificeringsmærker, forudsat at sådanne personer ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret.

Gebyret for ansøgning om et certificeringsmærke er 1 500 EUR (ved elektronisk ansøgning).

Liste over samtlige varemærkegebyrer 

 

 

Eksempler på varemærker

Ordmærke

 

 

Figurmærke

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG

 

Figurmærke med ordelementer*

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG

 

Formmærke

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Formmærke med ordelementer*

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Positionsmærke

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG

 

Mønstermærke

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG

 

Varemærke med én farve

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG

 

Varemærke med en kombination af farver

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG

 

Lydmærke

Med bortfaldet af kravet om grafisk gengivelse fra og med den 1. oktober 2017 kan EU-varemærkeansøgninger for lydmærker kun bestå af en lydfil, der gengiver lyden, eller en nøjagtig gengivelse af lyden i nodeform.

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG, MP3 (højst 2 Mb)

 

Bevægelsesmærke

Kontoret godtager følgende filformater: MP4 (video), JPEG (for rækker af på hinanden følgende stillbilleder).

 

Multimediemærke

Dette er en ny varemærkekategori (fra og med den 1. oktober 2017).

Kontoret godtager følgende filformater: MP4 (højst 20 Mb)

 

Hologrammærke

Kontoret godtager følgende filformater: JPEG, MP4 (højst 20 Mb)

 

*Bemærk: Varemærketyperne mærket med en asterisk er ikke særskilte kategorier under EU's gennemførelsesforordning til varemærkeforordningen. Af praktiske og tekniske årsager skelnes der dog mellem dem ved elektronisk indgivelse.


 

Varer og tjenesteydelser

Din EU-varemærkeansøgning skal indeholde en gengivelse af det varemærke, du ønsker at registrere, og en fortegnelse over de varer og/eller tjenesteydelser, der skal være omfattet af mærket.

Der er visse regler for, hvordan fortegnelsen over varer og tjenesteydelser skal være opstillet:

 • Varerne og tjenesteydelserne skal være angivet så nøjagtigt som muligt.
 • De bør være klassificeret i en af klasserne i Nice-klassifikationen.

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har vedtaget at bruge Nice-klassifikationen til klassificering af varer og tjenesteydelser. Nice-klassifikationen opdeler varer og tjenesteydelser i 45 kategorier (eller klasser).

Dit ansøgningsgebyr på 850 euro giver dig mulighed for at vælge én klasse. Hvis du angiver én yderligere klasse, skal du betale et tillægsgebyr på 50 EUR og et gebyr på 150 EUR for hver klasse derover.

 

Find og klassificér dine varer og tjenesteydelser

Når du ansøger om et varemærke online enten via ansøgningsformularen i fem trin eller den avancerede formular, kan du søge i og gennemse den harmoniserede database, som er en liste over varer og tjenesteydelser.

Databasen indeholder termer, som på forhånd er godkendt af EUIPO og samtlige nationale IP-myndigheder både inden for og uden for EU.

Den hurtigste måde at få dit varemærke bekendtgjort på

Når du vælger dine varer og tjenesteydelser ud fra den harmoniserede database, kan vi lettere behandle din ansøgning. Din ansøgning kan også blive godkendt til behandling via Fast Track-proceduren, EUIPO's hurtige procedure, som giver dig mulighed for at få din ansøgning bekendtgjort hurtigere.

Du kan også bruge vores "vare- og tjenesteydelsesværktøj" til at udarbejde din fortegnelse over varer og tjenesteydelser forud for ansøgningen. Dette anbefales til professionelle brugere, da flere ansøgninger ofte skal indsendes på én gang.

Det er en balancegang at udarbejde en specifikation af varer og tjenesteydelser.

Tænk store tanker

Som virksomhed udbyder du måske endnu flere varer og tjenesteydelser, end du tror. Selv om du måske føler dig sikker på, hvilket marked du befinder dig på i dag, bør du overveje, hvordan du ønsker at udvikle dit marked fremover. Hvis du f.eks. i dag fremstiller slik, kan det være, at du om to eller fem år ønsker at tilbyde flere varer (f.eks. is).

Vær realistisk

Det kan være fristende at ansøge om en lang række varer og/eller tjenesteydelser, men husk: Hvis du ikke bruger dit varemærke på alle de varer eller tjenesteydelser, du ansøger om, vil dit EU-varemærke være sårbart over for angreb.

Ved at begrænse din specifikation mindsker du risikoen for konflikt med andre mærker.

Balancegang over en sten som illustration på den balancegang, det er at vælge varer og tjenesteydelser til dit varemærke

Vi gør venligst opmærksom på, at der kan være visse ulemper forbundet med lange fortegnelser over varer og/eller tjenesteydelser, nemlig:

 • øget risiko for klassificeringsmangler
 • forsinkelser i offentliggørelsen og registreringen af EU-varemærket
 • øget risiko for konflikt med andre varemærker (indsigelser)
 • øget risiko for, at et varemærke i sidste ende slettes på grund af lighed med et ældre varemærke eller manglende brug af alle de registrerede varer og/eller tjenesteydelser.

Husk: Når du har udfyldt din ansøgning, vil du ikke kunne tilføje elementer til din specifikation. Overvej derfor nøje, hvilke varer og/eller tjenesteydelser du vælger.

Ejerskab

Du skal indtaste dine oplysninger, når du udfylder ansøgningsformularen.

 • De indtastede oplysninger vil blive brugt til klart at identificere dig som eneindehaver af dit varemærke.
 • Vi kan få brug for at kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger, enten i løbet af eller efter registreringsprocessen.

Det er meget vigtigt, at du underretter os, hvis dine kontaktoplysninger, såsom dit telefonnummer, ændrer sig.

Hvilke oplysninger skal du give?

Hvis du tidligere har indgivet en ansøgning til os, er det tilstrækkeligt at anføre det unikke id-nummer, du har fået tildelt. Vi bruger dette nummer til at hente dine oplysninger. Det er derfor ikke nødvendigt at indtaste dem igen.

Du kan finde dit id-nummer enten i tidligere korrespondance eller ved at bruge eSearch.

Hvis det er første gang, du ansøger, skal du indtaste dine oplysninger. De vil blive gemt med henblik på eventuel fremtidig korrespondance.

Du skal fortælle os, om du ansøger som virksomhed eller som enkeltperson.

Ikon, der bruges, når indehaveren er en virksomhed, der består af en person og en bygning

Virksomhed

Hvis du optræder som virksomhed, skal du oplyse følgende:

 • Fuldt navn og retlig form
 • Registreringsland
 • Adresse
Ikon, der bruges, når indehaveren er en enkeltperson, der består af en person

Enkeltperson

Hvis du ansøger som enkeltperson, skal du oplyse følgende:

 • Fornavn og efternavn
 • Nationalitet
 • Adresse

I begge tilfælde er det meget vigtigt, at du også oplyser en e-mailadresse, et telefonnummer og eventuelt et faxnummer, sådan at vi let kan kontakte dig.

Hvordan vil EUIPO kommunikere med dig?

Den nemmeste og hurtigste måde at kommunikere med os på er gennem dit online User Area.

Gå til User Area, EUIPO's administrationsværktøj

Dette er en sikker platform for elektronisk kommunikation.

Bemærk, at vi kun accepterer e-mail til uformel (uofficiel) kommunikation.

Er det obligatorisk at udpege en repræsentant?

I princippet behøver ansøgere ikke at have en repræsentant. Hvis indehaveren hverken har hovedsæde, en regulær virksomhed eller bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal de imidlertid udpege en repræsentant, som tager sig af alle sager ved EUIPO, bortset fra indgivelsen af ansøgningen. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) omfatter alle Den Europæiske Unions medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein.

En repræsentant kan være en af følgende:

Advokat (eller lignende, afhængigt af landet)

En advokat med bestalling og forretningssted i en af medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Denne skal kunne give møde i varemærke- og/eller designsager i den pågældende medlemsstat.

Faglig repræsentant

En faglig repræsentant, hvis navn fremgår af EUIPO's liste.

Ansat hos en fysisk eller juridisk person

En ansat hos en fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hovedsæde eller en regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan repræsentere andre juridiske personer, forudsat at de to juridiske personer har økonomisk tilknytning til hinanden.

Registreringsprocedure

Du kan oprette og indgive din ansøgning i tre enkelte trin ved at benytte en formular, der indeholder vejledning til SMV'er og enkeltpersoner etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. På den måde behøver du ikke at spørge en varemærkespecialist til råds.

Der er tre vigtige oplysninger på ansøgningsformularen:

 • Ejerskab - en hvilken som helst enkeltperson eller virksomhed kan eje et EU-varemærke. Oplysningerne offentliggøres og skal ajourføres, således at der ikke kan være tvivl om, hvem der er indehaver af mærket.
 • Hvad kan være et EU-varemærke - Dit varemærke skal være tydeligt gengivet.
 • Varer og tjenesteydelser - skal være defineret, således at andre forhandlere forstår, hvilke varer og tjenesteydelser din ansøgning omfatter.

Hvis du klikker på linkene nedenfor, kan du se, hvordan man ansøger om og får registreret et EU-varemærke. Der er ingen garanti for, at din ansøgning bliver accepteret, men jo bedre forberedt du er, jo mere sandsynligt er det, at det bliver tilfældet.

Registreringsproces

Du har netop ansøgt om et varemærke. Hvad er næste skridt?

Når ansøgningen er indgivet til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), vil vi undersøge varemærket for at finde ud af, om det kan registreres. Der er flere trin.

Tidsplanen består i "undersøgelsesperioden", "indsigelsesperioden" og til sidst registreringen. Undersøgelsesperioden starter med modtagelsen af ansøgningen og slutter med offentliggørelsen af ansøgningen. Indsigelsesperioden starter med offentliggørelsen af ansøgningen og slutter med udløbet af indsigelsesfristen. Derefter registreres varemærket, og det registrerede varemærke offentliggøres.

Undersøgelsesperioden

Indsigelsesperioden

Registrering

 • Modtagelse af ansøgningen

 • Offentliggørelse af ansøgningen

 • Indsigelsesfristens udløb

 • Offentliggørelse af det registrerede varemærke

 

Hvad sker der i undersøgelsesperioden?

Nedenstående arbejdsgang vil give dig et overblik over EUIPO's opgaver i undersøgelsesperioden. De udføres næsten samtidig. Du kan følge status for din ansøgning online gennem eSearch eller gennem dit User Area.

Nedenstående gælder for ansøgninger, der indgives direkte til EUIPO. Her kan du finde oplysninger om registreringsproceduren for internationale ansøgninger, hvor EU er designeret.

Tidsplanen omfatter følgende trin: "ansøgningsdato", "klassificering", "formaliteter", "absolutte hindringer for registrering", "oversættelse" og "søgning". Klik på de enkelte trin for at få flere oplysninger. Når alle trin er afsluttet, offentliggøres varemærket.

Indsigelsesperioden

 
 

Hvis vi opdager en fejl eller skal underrette dig om en indsigelse, sender vi en officiel meddelelse til dit User Area med oplysninger herom. Du har herefter to måneder til at afhjælpe eventuelle mangler og besvare henvendelsen. Du kan i første omgang anmode om en forlængelse på to måneder af fristen til at forberede dit svar. Den første forlængelse accepteres sædvanligvis automatisk, mens en ny forlængelse skal begrundes.

I forbindelse med nogle procedurer vil ansøgere (eller deres repræsentant) blive kontaktet pr. telefon af vores sagsbehandlere for at afhjælpe enkle mangler.

Hvis vi mener, at dit svar ikke fuldt ud løser problemet, eller hvis du undlader at svare, træffer vi en endelig afgørelse, hvori din ansøgning eller påberåbelsen i din ansøgning (f.eks. en prioritetspåberåbelse) afvises enten helt eller delvist. Alternativt ændrer vi måske oplysninger i din ansøgning, hvis det er hensigtsmæssigt (f.eks. ved at slette beskrivelsen eller tilføje en farve). Husk, at hvis du ikke er tilfreds med resultatet eller mener, at der er sket en fejl, har du ret til at klage.

Hvis din ansøgning afvises, er det stadig muligt at omdanne (IP-bro) din EU-varemærkeansøgning til nationale registreringer, forudsat at dit varemærke ikke er i konflikt med eksisterende nationale varemærker eller varemærkeansøgninger.

Hvis der ikke gøres indsigelse, offentliggør vi dit varemærke på alle 23 officielle EU-sprog. Det betyder, at vi gør offentligheden bekendt med, at du har ansøgt om dette specifikke varemærke for de angivne varer og/eller tjenesteydelser.

Hvad sker der i indsigelsesperioden?

Fra offentliggørelsesdatoen har tredjeparter, der mener, at dit varemærke ikke skal registreres, tre måneder til at gøre indsigelse.

Der er normalt to grunde til at gøre indsigelse:

Tredjeparten har en tidligere rettighed (eller flere tidligere rettigheder) og mener, at din rettighed vil være i konflikt hermed, hvis den registreres

For at forhindre dit varemærke i at blive registreret skal tredjeparten gøre indsigelse mod dit varemærke ved at udfylde en formular og betale et gebyr på 320 EUR. Hvis der gøres indsigelse, vil dit varemærke blive underkastet en indsigelsessag. Der kan gøres indsigelse frem til tre måneder efter, at et varemærke er offentliggjort.
 

Indsigelsesproceduren:

Indehavere af EU-varemærker, der allerede er på markedet, gør indsigelse mod hver femte EU-varemærkeansøgning. Vi træffer afgørelse i sådanne tvister, når begge parter – ansøgeren og indsigeren – har fremsendt dokumentation og argumenter. Ansøgere kan minimere risikoen for indsigelse ved at søge efter potentielle konflikter, inden de ansøger.
 

Nedenstående diagram giver dig et overblik over de forskellige trin i indsigelsessagen:

Tidsplanen starter med offentliggørelsen af ansøgningen og slutter med offentliggørelsen af det registrerede varemærke og omfatter følgende trin: "indgivelse af en indsigelse", "kontrol af antageligheden", "betænkningstiden", "forhandlingsdelen af sagen" og "afslutningen af sagen". Klik på de enkelte trin for at få flere oplysninger.

Betænkningstiden

Undersøgelsesperioden

Registrering


 

Alle indsigelsesafgørelser offentliggøres online, og alle parter, der berøres negativt af afgørelsen, har ret til at klage.

Hvis din ansøgning afvises, er det stadig muligt at omdanne (IP-bro) dit EU-varemærke til nationale registreringer, forudsat at dit varemærke ikke er i konflikt med eksisterende nationale varemærker eller varemærkeansøgninger.

Tredjeparten mener ikke, at dit varemærke skulle have været registreret

Den pågældende kan påberåbe sig eventuelle "absolutte hindringer for registrering". Absolutte hindringer for registrering er de krav, som dit varemærke skal opfylde, såsom at have fornødent særpræg, ikke være beskrivende for din branche og være gengivet tydeligt. For at gøre indsigelse mod dit varemærke skal den pågældende i givet fald sende en meddelelse herom til kontoret, hvori han/hun forklarer, hvorfor han/hun ikke mener, at varemærket skulle have været registreret. Det kalder vi en "bemærkning fra tredjemand", og der pålægges ikke noget gebyr. Denne mulighed bør imidlertid kun anvendes, når der er en god grund til at bestride varemærket.

Når kontoret modtager bemærkningerne, udsteder det en kvittering til den person, der har fremsat bemærkningerne ("observatøren"), og bemærkningerne fremsendes til ansøgeren. Herefter vil observatøren ikke modtage yderligere henvendelser fra EUIPO. Observatøren vil navnlig ikke blive underrettet om resultatet af en eventuel fornyet behandling af ansøgningen. Observatører, der ønsker at blive underrettet om det senere forløb for den pågældende EU-varemærkeansøgning, vil imidlertid kunne få adgang til oplysninger om status for ansøgningen via eSearch.

Registreringsbevis

Hvis ingen indgiver en indsigelse eller bemærkninger fra tredjemand, registreres dit varemærke, og registreringen offentliggøres. Det sker, således at andre indehavere af varemærker og offentligheden bliver bekendt med, at dette specifikke varemærke er dit.

Offentliggørelsen af registreringen er gratis, og der udstedes et registreringsbevis.

Du opfordres til at downloade beviset to dage efter offentliggørelsen. Der vil ikke blive udstedt en kopi af registreringsbeviset i papirform. Der kan dog anmodes om bekræftede eller ikkebekræftede kopier af registreringsbeviset. Det kan være nødvendigt, hvis du ønsker at påberåbe prioritet for dit EU-varemærke. Visse jurisdiktioner accepterer en henvisning til vores database (eSearch), mens andre kræver et mere officielt dokument, som du kan få tilsendt ved at fremsætte en anmodning om aktindsigt.

Hvordan klager du over en afgørelse, som EUIPO har truffet?

Parter, der ikke har fået medhold ved en endelig afgørelse, kan klage over den. Værktøjet eAppeal er én enkeltstående applikation til elektronisk indgivelse af klager. Det har aldrig været hurtigere eller lettere at indgive en klage. Der er direkte adgang til eAppeal i dit User Area via Formularer og ansøgninger i sektionen med onlinetjenester, og under "Handlinger og Meddelelser", når du går ind i sagen i eSearch Plus.