Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Hjælp virksomheder med
din IP-ekspertise

Dette er en enestående mulighed for dig til at støtte SMV'er under denne krise, til at yde et væsentligt bidrag til SMV'ers forståelse og brug af IP og til at bidrage til en bedre forståelse af SMV'ers behov.

Vil du gerne tilmelde dig som pro bono-leverandør, eller ønsker du at vide mere? Se venligst indkaldelsen af interessetilkendegivelser, hvordan det fungerer og ansøgningsskemaet herunder.

Vigtigt: Læs venligst indkaldelsen af interessetilkendegivelser om levering af pro bono-tjenester i spørgsmål vedrørende intellektuel ejendom (IP) til små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

a) Erklæring på tro og love for personer, som opfylder adgangskriterierne:

Kun for fysiske personer Kun for juridiske personer

("personen")

1) erklærer, at ovennævnte person:

1 Juridiske personer bør være registreret, fysiske personer have deres forretningsadresse eller ansættelsessted i en EU/EØS-medlemsstat.

2 Det gælder i samme omfang i forhold til enhver EU/EØS-medlemsstat.

Underskriveren erklærer, at ovennævnte person ved anmodning herom straks kan levere de nødvendige kontroldokumenter for ovennævnte erklæringer.
Hvis erklæringen indgives på vegne af en juridisk person, erklærer underskriveren at have den fornødne hjemmel til at repræsentere denne.
Den ovennævnte person kan blive afvist, dersom erklæringerne eller informationen fremlagt som betingelse for deltagelse i denne procedure viser sig falske eller ukorrekte.


Bemærk venligst: Repræsentanter optaget på listerne i henhold til artikel 120, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen eller artikel 78, stk. 4, i EF-designforordningen anses for at opfylde ovennævnte krav og behøver derfor ikke at indsende en erklæring på tro og love.

b) Tilmeldingsblanket

Du kan vælge mere end ét punkt

3 IP-pro ;bono-tjenesten bør ikke forveksles med tjenesten til alternativ tvistbilæggelse (ADR). EUIPO tilbyder en særlig ikkejuridisk covid-19-tjeneste, der skal sætte SMV'er i stand til at træffe en kvalificeret beslutning om, hvilke tvistbilæggelsesordninger de skal vælge med henblik på at bilægge eventuelle tvister ved EUIPO. Denne særlige ikkejuridiske tjeneste kaldes ADR og kan udbedes af SMV'er i forbindelse med følgende sager for EUIPO: indsigelsessager (efter betænkningstiden, for ikkerepræsenterede SMV'er), annullationssager, ugyldighedssager, klagesager. ADR hører ikke ind under initiativet om pro ;bono-IP-tjenester.
Formålet med ADR-tjenesten for SMV'er er at informere SMV'er om følgende bilæggelsesordninger, der findes enten hos EUIPO eller andre steder: mægling, forlig, assisteret forhandling, tidlig neutral evaluering og (ikkebindende) ekspertfastsættelse. Hvis du har spørgsmål om ADR, er du velkommen til at sende en e-mail til ADR-Info@euipo.europa.eu. Et af de mulige udfald af ADR for SMV'er er, at SMV'er rådes til at skifte til pro ;bono-IP-tjenesten eller til at søge juridisk rådgivning.
Pro ;bono-IP-tjenesterne kan dog omfatte faglig repræsentation af SMV'er i forbindelse med alle de ovennævnte bilæggelsesordninger og kan også omfatte rådgivning om mulige bilæggelsesordninger i betænkningstiden (i indsigelsessager), og hvor parterne er repræsenteret.


Du kan vælge mere end ét punkt

Du kan vælge mere end ét punkt

Du kan vælge mere end ét punkt

Du kan vælge mere end ét punkt

Du kan vælge mere end ét punkt

Kontaktoplysninger:
Jeg bekræfter hermed at have læst og godkendt servicevilkårene (se venligst indkaldelsen af interessetilkendegivelse)

Jeg bekræfter, at informationen givet på denne blanket er sand, nøjagtig og fuldstændig efter min bedste overbevisning, og at den afgives i god tro. Jeg er eneansvarlig for eventuelle fejl, udeladelser eller falske erklæringer og for informationen givet på denne blanket, og jeg indestår for, at EUIPO på ingen måde kan anses for at være ansvarlig herfor. Skulle der ske ændringer i den fremlagte information, er jeg ansvarlig for straks at underrette EUIPO herom. Jeg forstår og accepterer, at EUIPO ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader forårsaget af pro bono-leverandøren. Ligeledes indestår jeg for, at EUIPO ikke kan holdes ansvarlig for eventuel skade forårsaget på tredjepart af tjenesteyderen, under eller som følge af udførelse af pro bono-tjenesteydelsen. Jeg er opmærksom på, at jeg kan blive udelukket fra IP-pro bono-initiativet, dersom erklæringerne eller informationen fremlagt som betingelse for deltagelse i denne procedure viser sig falske eller ukorrekte.

Jeg er bekendt med, at medtagelse på listen over leverandører af pro bono-IP-tjenester ikke indebærer nogen anerkendelse eller certificering fra EUIPO's side.

Informationen indeholdt i dette websted bør ikke under love og fagetiske regler i nogen EU/EØS-medlemsstater anses for at være avertering af juridiske tjenesteydelser.

Jeg accepterer at tilbyde pro bono-IP-tjenester kvit og frit som anført i indkaldelsen af interessetilkendegivelser og på de på denne blanket angivne vilkår. Når SMV'en har modtaget pro bono-tjenesteydelsen, er det dens eget ansvar at anmode om og forhandle sig til yderligere betalte tjenesteydelser direkte hos pro bono-leverandøren. (Se SMV-definitionen baseret på Kommissionens henstilling 2003/361/EF).

Jeg accepterer at blive kontaktet med henblik på yderligere information og i spørgsmål om kundetilfredshed.

Jeg accepterer, at anonymiserede resultater og enkeltheder fra de modtagne tilbagemeldinger offentliggøres.

Jeg accepterer, at mit for- og efternavn eller — i givet fald — navnet på mit advokatfirma offentliggøres på listen over pro bono-leverandører på EUIPO's websteder for at informere brugere om de pro bono-leverandører, som deltager i dette initiativ. Dette samtykke forpligter ikke EUIPO til at opbevare oplysningerne på sit websted.

Bemærk venligst, at når denne blanket er valideret/indsendt, vil alle data indeholdt heri blive håndteret i overensstemmelse med vilkårene for behandling af personoplysninger indeholdt i databeskyttelseserklæringen. 
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information