Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund er et initiativ fra Europa-Kommissionen, som Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) gennemfører for økonomisk at støtte europæiske små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med IP-vouchers til beskyttelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder (IP), dvs. varemærker og design. Fonden vil bevilge 20 mio. EUR i tilskud fordelt over seks faser (tidsrammer) fra januar til december 2021.
 
Modtagerne vil delvist få refunderet omkostninger til prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning) samt varemærke- og designansøgninger.
 
Tjeneste 1: 75 % rabat på prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning), der tilbydes af deltagende nationale IP-myndigheder.
 
Tjeneste 2: 50 % rabat på grundgebyrer for nationale, regionale og EU-varemærke- og -designansøgninger.
 
Hver SMV kan få refunderet maks. 1 500 EUR.


Nej. SMV'en skal først søge om tilskud (IP-voucher) og afvente tilskudsafgørelsen. Efter at have modtaget tilskudsafgørelsen kan SMV'en ansøge om de tjenester (varemærker og/eller en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning) eller en kombination af de to), som den angav i ansøgningsformularen (eForm1). Endelig kan SMV'en søge om den tilsvarende refundering.


En bemyndiget medarbejder eller den administrerende direktør i SMV'er i EU kan udfylde ansøgningen om tilskud fra Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Alle små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der er etableret i EU, kan søge om tilskud i form af en IP-voucher. SMV'er, der ønsker at ansøge om en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning), skal være etableret i et land, hvor en berettiget udbyder af prædiagnostiske IP-tjenester er tilgængelig, som offentliggjort i indkaldelsen af forslag.
 
Tjek den officielle EU-definition af en SMV for at sikre, at din virksomhed er støtteberettiget.


SMV'en skal være etableret i EU.

De faktorer, der afgør, om en virksomhed er en SMV, som defineret i EU's henstilling 2003/361, er anført nedenfor. 


Nej, medmindre de udøver erhvervsmæssig virksomhed. Der henvises til Europa-Kommissionens definition af en SMV.


Ja, men hvis ansøgningen godkendes, er det kun SMV'en, der kan modtage tilskuddet.


Den første af seks ansøgningstidsrammer begynder den 11. januar 2021 efter følgende tidsplan:SMV'en kan kun søge om tilskud i form af en IP-voucher i en åben tidsramme og kun via den onlineformular, der er til rådighed. Ansøgninger, der indgives uden for de seks angivne tidsrammer, vil ikke blive taget i betragtning.

 


Ja. Hvis SMV'en anmoder om en tjeneste i én tidsramme, kan den ansøge om den anden tjeneste i en efterfølgende tidsramme.


Hver SMV kan få refunderet op til 1 500 EUR for tjeneste 1 eller tjeneste 2 eller en kombination af de to tjenester:

Tjeneste 1: 75 % rabat på prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning), der tilbydes af deltagende nationale IP-myndigheder.
Tjeneste 2: 50 % rabat på grundgebyrer for nationale, regionale og EU-varemærke- og -designansøgninger.

Eksempel 1: Tjeneste 1: SMV'en skal først betale de samlede omkostninger til den prædiagnostiske IP-tjeneste (IP-scanning). Hvis det koster 1 000 EUR, vil refunderingen på 75 % svare til 750 EUR. I dette tilfælde vil SMV'en få refunderet 750 EUR.Eksempel 2: Tjeneste 2: SMV'en skal først betale det samlede grundgebyrbeløb for varemærke- og designansøgninger. Hvis SMV'en ønsker at registrere to nationale design, der koster 250 EUR hver, og samtidig ønsker at registrere to EU-varemærker, der koster 850 EUR hver, vil de samlede omkostninger til alle ansøgninger være 2 200 EUR. Refunderingen på 50 % vil være lig med 1 100 EUR. I dette tilfælde betaler SMV'en 2 200 EUR og får refunderet 1 100 EUR.Eksempel 3: Tjeneste 1 og tjeneste 2 kombineret: Hvis SMV'en ønsker begge de tjenester, der er nævnt i eksempel 1 og 2, vil omkostningerne være 1 000 EUR for tjeneste 1 og 2 200 EUR for tjeneste 2, hvilket bringer de samlede omkostninger op på 3 200 EUR. I dette tilfælde vil SMV'en få refunderet det maksimale tilskudsbeløb på 1 500 EUR.

Hver SMV kan få godtgjort op til et maksimalt beløb på 1 500 EUR for tjeneste 2 eller en kombination af tjeneste 1 og 2. Ved anmodning om tjeneste 1 udgør den maksimale andel på 75 % af de støtteberettigede udgifter følgende:Der kan kun indgives én ansøgning for tjeneste 1 eller tjeneste 2 eller en kombination heraf, altid med en maksimal godtgørelse på 1 500 EUR pr. ansøger.
Hvis du anmoder om den ene tjeneste i én tidsramme, kan du ansøge om den anden tjeneste i en efterfølgende tidsramme.
 


Hvis ansøgerne er støtteberettigede, vil først-til-mølle-princippet blive anvendt inden for hver ansøgningstidsramme på grundlag af ansøgningsdatoen og -tidspunktet.


SMV'er skal følge disse trin for at søge om tilskud:
 
1. Når du har læst indkaldelsen af forslag på vores websted om tilskud, skal du udfylde og indsende onlineformularen til ansøgning om tilskud (eForm1) sammen med den krævede dokumentation. Læs vores tjekliste under spørgsmål 9 omhyggeligt, inden du ansøger. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage en tilskudsafgørelse underskrevet af EUIPO. Sørg for at gemme den, da du får brug for den senere! Ansøgere, som får afslag, vil få besked om årsagen til denne afgørelse.
 
2. Dernæst skal du ansøge om og betale for dit varemærke og/eller design og/eller prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning) inden for 30 dage efter modtagelsen af tilskudsafgørelsen.
 
Der kan ansøges om varemærker og design hos alle nationale IP-myndigheder i EU (nationalt plan), ved Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret (der dækker Belgien, Nederlandene og Luxembourg, regionalt plan) eller hos os i EUIPO (der dækker alle EU's medlemsstater).
 
Prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning) er tilgængelige hos de nationale myndigheder, der tilbyder disse tjenester (se listen nedenfor).
  
3. Når du har betalt for tjenesterne, skal du indsende din formular til anmodning om betaling (eForm2) inden den 31. maj 2022 via linket i din tilskudsafgørelse. Forudsat at de indsendte oplysninger og dokumentation godkendes, vil betalingen blive gennemført inden for en måned.


Ansøgeren bør læse følgende tjekliste omhyggeligt, før der søges, for at være sikker på at kunne udarbejde den nødvendige dokumentation.
 
TJEKLISTE
 • Min virksomhed er en etableret lille eller mellemstor virksomhed (SMV) i EU.
 • Jeg har læst indkaldelsen af forslag, før jeg begynder at udfylde ansøgningsformularen.
 • Jeg kender min virksomheds bankoplysninger og har et kontoudtog, hvoraf følgende oplysninger fremgår: virksomhedens navn som kontoindehaver, IBAN-kode og BIC/SWIFT-kode.
 • Jeg har min virksomheds momscertifikat.
 • Jeg ved, hvilken eller hvilke tjenester jeg planlægger at ansøge om (tjeneste 1, tjeneste 2 eller begge), som nævnt i spørgsmål 1 ovenfor og i indkaldelsen af forslag.
 • Jeg ved, hvilke IP-rettigheder (varemærker og/eller design) jeg planlægger at ansøge om (tjeneste 2).
 • Jeg forstår, at jeg ikke kan anmode om tjenesterne, hvis jeg allerede har modtaget national eller EU-støtte til samme eller en del af de samme tjenester. 


I feltet "Virksomhedens navn" er det meget vigtigt, at oplysningerne svarer til dem, der fremgår af det vedlagte moms-/skattedokument og kontoudtoget.

En anden almindelig fejl er ikke at angive det fuldstændige IBAN-nummer i e-formularen. Det skal svare fuldstændigt til nummeret i kontoudtoget (og omfatte landekoden).

Sørg for, at alle vedhæftede dokumenter er tydelige og læsbare.


Du kan angive mere end én e-mailadresse for at sikre, at du modtager alle meddelelser.


Sørg for at angive det samme navn som det, der fremgår af momsattesten, og navnet bør også være det samme som kontoindehavers i det vedlagte kontoudtog.


Tjek dette dokument, og følg strukturen i eksemplet for dit land, når du udfylder momsfeltet i onlineansøgningsformularen (herunder landekoden).
Ansøgere, der af deres kompetente nationale myndighed betragtes som skattefritaget, og som har et skatteregistreringsnummer desangående, vil blive anmodet om at fremlægge den relevante attest, udstedt af deres kompetente nationale myndighed, som godtgør deres virksomheds juridiske eksistens.
Hvis strukturen af skatteregistreringsnummeret er en anden end momsregistreringsnummerets, bedes du følge nedenstående instrukser, når du indtaster informationen.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret har samme antal cifre, men mangler en landekode, stilles en sådan foran skatteregistreringsnummeret.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret, 12345678. Ansøgeren skal indtaste EU12345678.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret inkluderer landekoden, men ikke har samme antal cifre, stilles bogstavet "X" efter skatteregistreringsnummeret, indtil det krævede antal cifre er nået.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret, EU123456. Ansøgeren skal indtaste EU123456XX.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret ikke inkluderer landekoden og ikke har samme antal cifre, stilles landekoden foran, og bogstavet "X" efter, skatteregistreringsnummeret, indtil det krævede antal cifre er nået.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret, 123456. Ansøgeren skal indtaste EU123456XX.


Kontoudskriftet eller banksaldobekræftelsen skal anføre kontohaverens navn (der skal stemme overens med virksomhedens navn), bankens navn, IBAN-kontonummeret og BIC/SWIFT-koden. Bankens stempel og bankrepræsentantens underskrift er ikke påkrævet. Se eksempel.


 1. Bemærk venligst, at processen kan tage op til 60 minutter.
 2. Tjek, at du har angivet den korrekte e-mailadresse. Det tilrådes at oplyse mere end én e-mailadresse.
 3. Tjek dine mapper med spam-/junkmail/uønskede e-mails.
 4. Hvis du stadig ikke har fået den, bedes du kontakte information@euipo.europa.eu.
Denne e-mail bør ikke opfattes som en angivelse af, at ansøgningen kan antages, kun at den er indgivet. Ansøgerne vil blive underrettet individuelt via særskilt e-mail om resultaterne af evalueringsprocessen som anført i afsnit 4.5 i indkaldelsen af forslag.

 


Når ansøgningsperioden er slut, gennemgår evalueringsudvalget alle anmodningerne, og hvis der er brug for flere oplysninger, vil du modtage en e-mailmeddelelse.


Hvis du efter at have indsendt din ansøgning beslutter dig for IKKE at gå videre, bedes du sende en e-mail til grants.smefund@euipo.europa.eu med følgende ordlyd: "Jeg ønsker at trække min ansøgning om tilskud fra SMV-fonden tilbage".
 


Ja. Du har 30 dage fra den dag, du modtager tilskudsafgørelsen, til at ansøge om de tjenester, du har angivet i ansøgningen. Gør du ikke det, vil du ikke være berettiget til at anmode om refundering.


Tjeneste 1: Prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning)

Prædiagnosticering af IP er nøglen til opbygningen af en SMV's IP-strategi. IP-eksperter ser på SMV'ens forretningsmodel, produkter og/eller tjenester samt vækstplaner med henblik på at formulere en IP-strategi for virksomheden.
 
Denne tjeneste kan hjælpe SMV'er med at beslutte, hvilke intellektuelle ejendomsrettigheder de skal ansøge om, hvordan de kan udvikle deres IP-portefølje, hvis de allerede har registrerede rettigheder, og hvordan de skal planlægge deres strategi for fremtiden.

IP Scan-tjenesten udgør ikke en juridisk tjeneste.


Alle IP-rettigheder (patenter, varemærker, design, brugsmodeller, plantesorter, geografiske betegnelser) er omfattet af IP-prædiagnosticeringstjenesten (IP Scan), herunder rettigheder, der ikke er registreret/der er udelukket fra registrering (f.eks. drifts- og forretningshemmeligheder, ©, uregistrerede design) og virksomhedsnavne, domænenavne osv.


Inden for rammerne af SMV-fonden tilbydes prædiagnostiske IP-tjenester (IP Scan) ikke i alle medlemsstater. For at se, om denne tjeneste udbydes i din medlemsstat, enten fra det nationale IP-kontor eller fra en af dets eksterne partnere, kan du tjekke følgende LISTE.

Bemærk venligst, at nogle nationale IP-kontorer kan tilbyde IP-prædiagnosticeringstjenester ("IP Scan"), der ikke er omfattet af SMV-fonden. Kontakt dit nationale IP-kontor for nærmere information.


Efter tildelingen af tilskud kan du kontakte dit nationale IP-kontor og ansøge om tjeneste 1, IP-prædiagnosticering (IP Scan).
 Når du har modtaget fakturaen og betalt for tjenesten, kan du indsende din anmodning om godtgørelse via linket i bilag IV til tilskudsafgørelsen.
 Tjeneste 2: Varemærke- og designansøgninger

SMV'en kan ansøge om refundering af 50 % af grundgebyret for varemærke- og/eller designansøgninger (nationale, regionale og/eller EU).
 
Der kan ansøges om varemærker og design hos alle nationale IP-myndigheder i EU (nationalt plan), ved Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret (der dækker Belgien, Nederlandene og Luxembourg, regionalt plan) eller hos EUIPO (der dækker alle EU's medlemsstater).
 
Det valgte territoriale beskyttelsesniveau vil afhænge af SMV'ens forretningsstrategi og vækstplaner. Hvis SMV'en er usikker på, hvad der skal ansøges om og hvor, kan en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning) hjælpe virksomheden med at træffe sin afgørelse.


SMV'en eller repræsentanten på vegne af SMV'en


 • For varemærkeansøgninger: grundgebyret, der betales på ansøgningstidspunktet, eksklusive yderligere klasser af varer og tjenesteydelser.
 • For designansøgninger: grundgebyret, der betales på ansøgningstidspunktet, eksklusive eventuelle yderligere gebyrer for bekendtgørelse eller udsættelse.


Grundgebyret betales ved ansøgning om et registreret EF-design. Det omfatter ikke yderligere gebyrer for bekendtgørelse eller udsættelse. For én ansøgning er gebyret 230 EUR, hvoraf 50 % kan godtgøres under SMV-tilskudsordningen. Hvis du søger om godtgørelse for ét registreret EF-design, modtager du 115 EUR. Andre påløbne udgifter er ikke godtgørelsesberettigede.Ja, repræsentanten kan anmode om og betale for varemærke- og/eller designansøgningen/-ansøgningerne på vegne af SMV'en. Derefter kan repræsentanten også indgive anmodningen om godtgørelse på vegne af SMV'en. Udbetaling af godtgørelse sker dog til SMV'ens bankkonto (dvs. til modtageren af tilskuddet).


Der er ingen grænse for, hvor mange IP-rettigheder (varemærker og/eller design) en SMV kan ansøge om. SMV'en vil få refunderet 50 % af grundgebyret for ansøgninger, dog højst 1 500 EUR.

Da kun én ansøgning pr. tjeneste er tilladt, skal alle IP-rettigheder indgå i den samme ansøgning.


Ja. Når du har modtaget afgørelsen om tilskud, har du 30 dage til at søge om tjenesterne. For at opnå tilskud skal der anmodes om godtgørelse for alle varemærker og/eller design samtidig.


Nej, du skal først modtage afgørelsen om, at tilskuddet er bevilget. Så snart du har modtaget den, kan du ansøge om og betale for dit varemærke og/eller design og/eller din IP-prædiagnosticeringstjeneste (IP scan) inden for 30 kalenderdage.


Nej, tilskuddet kan kun bevilges for nye varemærke- og/eller designansøgninger.
 


Der skelnes ikke mellem godkendte og afviste varemærkeansøgninger. Hvis ansøgningen (IP-voucher) om tilskud imødekommes, efter ansøgning om og betaling for varemærket, kan SMV´eren anmode om refundering af 50 % af grundgebyret for varemærkeansøgningen.


Når du angiver de(t) varemærke(r) og/eller design, du søger tilskud til, beregnes beløbet automatisk.


Ja. Tilskuddet kan anvendes til samlede EF-designansøgninger, men bemærk, at kun grundgebyret er støtteberettiget. Nedsatte og ekstra gebyrer er ikke omfattet.
Gebyrstrukturen for en samlet designansøgning er som følger:
 
 • Et grundgebyr for et enkelt design eller det første design i en samlet ansøgning (indgår i tilskuddet)
 • Et nedsat gebyr for det andet design og fremefter (indgår ikke i tilskuddet)
 • Et bekendtgørelsesgebyr pr. design (indgår ikke i tilskuddet)
 • Et udskydelsesgebyr pr. design, valgfrit (indgår ikke i tilskuddet).


Godtgørelse

 • Du vil modtage en e-mail om tilskudsafgørelsen som bekræftelse på godkendelsen.
 • Efter datoen for denne meddelelse har du 30 dage til at ansøge om og betale for tjenesteydelserne.
 • Hvis du vil indsende din betalingsanmodning, skal du bruge linket i din tilskudsafgørelse.
 • Du vil modtage en e-mail som bekræftelse på, at din betalingsanmodning er modtaget. Bemærk venligst, at dette kan tage op til 60 minutter.
 • Forudsat at den fremsendte information og dokumentation godkendes, vil betalingen blive gennemført inden for en måned.
Du vil blive underrettet herom pr. e-mail.


SMV'en kan anmode om godtgørelse som støttemodtager, og repræsentanten kan gøre det på vegne af SMV'en. Godtgørelsen indbetales dog altid på SMV'ens bankkonto.


Alle formularer til anmodning om betaling (eForm2) skal indsendes senest den 31. maj 2022. Anmodninger om betaling, der indsendes efter denne dato, vil ikke blive accepteret, og refundering vil ikke være mulig.


Tilskuddet overføres til den virksomhedsbankkonto, der er angivet i ansøgningsformularen (eForm1).


Når du angiver de(t) varemærke(r) og/eller design, du søger tilskud til, beregnes beløbet automatisk.


Meddelelser

SMV'en modtager en e-mail, der bekræfter modtagelsen af ansøgningen.
 
Hvis ansøgningen godkendes, vil SMV'en modtage en tilskudsafgørelse underskrevet af EUIPO. Ansøgere, som får afslag, vil få besked om årsagen til denne afgørelse.


Når evalueringsudvalget har gennemgået din ansøgning, vil det altid sende en af følgende: en meddelelse om tildeling af et tilskud, en anmodning om yderligere oplysninger eller en meddelelse om afslag.


Du skal blot sende dit svar til den e-mailadresse, der fremgår af meddelelsen med anmodningen om yderligere oplysninger, som du har modtaget. Angiv de oplysninger, og/eller vedhæft de dokumenter, der anmodes om, og vi ajourfører din ansøgning.


De sendte oplysninger vil blive vurderet af evalueringsudvalget, og du vil modtage en meddelelse om resultatet.


Når du har modtaget tilskudsafgørelsen, kan du ansøge om og betale for dit varemærke og/eller design inden for 30 kalenderdage.
 
Når du har betalt for tjenesteydelserne, kan du indsende din anmodning om godtgørelse ved hjælp af det link, der findes i bilag IV til tilskudsafgørelsen. Når den er indsendt, vil du modtage en e-mail som bekræftelse på modtagelsen af din anmodning om godtgørelse. Bemærk venligst, at dette kan tage op til 60 minutter. Med forbehold af at den indsendte information og dokumentation godkendes, udbetales godtgørelsen inden for en måned, og modtagerne underrettes via e-mail.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.