Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Klage

Hvem kan indgive en klage?

Enhver, som er negativt berørt af en afgørelse, kan indgive en klage.

Det koster 720 EUR at indgive klage over en afgørelse vedrørende varemærker og 800 EUR for klager vedrørende design.

Tidsfrist og klagens udformning

Der skal skelnes mellem klageskriftet og erklæringen om begrundelser. Klik på tekstboksene nedenfor for at få flere oplysninger.

Klageskrift

  • Meddelelse om den indklagede afgørelse

  • 2 måneder

  • 4 måneder

Erklæring om begrundelser

Gennemgang i første instans

Når erklæringen om begrundelser er modtaget, forelægger appelkammerets registreringskontor klagen (klageskriftet og erklæringen om begrundelser) i første instans. I ex parte-sager (dvs. hvor der kun er én part), korrigerer den afdeling, hvis afgørelse er blevet anfægtet, sin afgørelse, hvis den kan godtage klagen og anser den for at være velbegrundet. Hvis afdelingen derimod ikke kan godtage klagen og ikke anser den for at være velbegrundet, går sagen tilbage til appelkammeret.

Efter at EU-varemærkeforordningen er trådt i kraft, bruges berigtigelse af afgørelser ikke længere i inter partes-sager.

Ex parte-sager

Når en afgørelse i en ex parte-sag er blevet berigtiget, sendes sagen omgående til formanden for det kompetente appelkammer, som udpeger en ordfører.

Inter parte-sager

Inter parte-sager følger en lidt anderledes procedure. Den indklagede kan i henhold til appelkammerets forretningsorden fremsætte bemærkninger efter at have modtaget erklæringen om begrundelser. Når bemærkningerne er fremsat, kan appelkammeret give parterne tilladelse til at fremsætte yderligere argumenter (replik/duplik).

Efter den skriftlige del af sagsforløbet forelægges sagen formanden for det kompetente appelkammer, der udpeger en ordfører.

I begge proceduretyper kontakter ordføreren parten/parterne for at afklare eventuelle spørgsmål i forbindelse med klagen, hvis det er hensigtsmæssigt. Ellers udarbejder og træffer appelkammeret sin afgørelse. Parterne underrettes, så snart appelkammeret har truffet afgørelsen.

Retten

Appelkammerets afgørelser kan indklages for Retten inden to måneder fra forkyndelsen af afgørelsen. Grundlaget for sådanne klager er fastlagt i artikel 72, stk. 2, i EU-varemærkeforordningen og i artikel 61, stk. 2, i EF-designforordningen.

Alle Rettens afgørelser kan indklages for Den Europæiske Unions Domstol.

 

 

Verserende og afsluttede sager ved det store kammer

Verserende sager ved det store kammer

Afsluttede sager ved det store kammer