Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Strategi

EU-varemærkebeskyttelse giver dig gode muligheder for at opbygge og forsvare dit brand og giver dig adgang til mange af de muligheder, der ligger i immaterielle rettigheder. Du skal dog udnytte disse muligheder rigtigt. Jo mere du lægger i varemærket, jo mere får du ud af det.

 

Den strategi, du anvender for dit varemærke, vil være unik for dig. Den afspejler din virksomheds bredere interesser og dens portefølje af immaterielle rettigheder. Når du varetager disse interesser, bør du især overveje tre spørgsmål:

 

Anvendelse af dit varemærke

Som nævnt er der ingen rettigheder uden forpligtelser. Den rettighed, du er blevet tildelt, er et stærkt redskab, der kan hjælpe dig med at opbygge genkendelsen af dit brand på markedet. Dit monopol skal dog tjene et formål, ellers risikerer du at miste det. Formålet med dit varemærke er at kunne skelne dine varer og/eller tjenesteydelser fra dine konkurrenters. Derfor skal dit varemærke bruges. Hvis du ikke bruger det, kan tredjeparter anfægte dit varemærke på grund af manglende brug. I henhold til lovgivningen skal et EU-varemærke reelt være i brug i EU i fem år efter registreringen.

Dit varemærke kan også blive annulleret, hvis varemærket som følge af den brug, du gør af det, bliver en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse, eller kan vildlede med hensyn til arten, beskaffenheden eller den geografiske oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

Forsvar af dit varemærke

Den kendsgerning, at du ejer et varemærke, betyder ikke, at tredjeparter holder op med at anfægte det. Tredjeparter, der ikke har overholdt fristen for fremsendelse af bemærkninger eller indsigelse, får faktisk endnu en mulighed for at forsøge at få annulleret din rettighed.

Du synes måske, at det er en smule uretfærdigt, men hvis det var omvendt, ville du måske have en anden holdning. Forestil dig, at det var dig, der ikke havde overholdt tidsfristen for indgivelse af en indsigelse mod en af dine konkurrenters varemærker.

Indgivelsen af en begæring om annullering udløser en procedure, hvor de involverede parter kan udveksle argumenter. I sidste ende træffer vi en afgørelse, hvis parterne ikke kan nå til enighed.

En anmodning om annullering koster 630 EUR. Du kan benytte to forskellige formularer: formularen til begæring af ugyldighed og formularen til begæring af fortabelse. Forskellen mellem dem er, at en begæring om ugyldighed gør varemærket ugyldigt med tilbagevirkende kraft (det fjernes helt fra varemærkeregistret), mens en begæring om fortabelse får virkning fra den dato, hvor anmodningen fremsættes til EUIPO.

Udvikling af dit brand

Din IP-strategi vil udvikle sig gennem årene, og dermed vil der opstå et behov for udvidelse. Hvis du har ambitioner om at markedsføre din vare/tjenesteydelse uden for Den Europæiske Union (EU), bør du søge om at få udvidet dit varemærke til også at gælde uden for EU.

Der er flere muligheder. Du kan enten indgive individuelle ansøgninger direkte hos en hvilken som helst ikke-EU-varemærkemyndighed eller ansøge om international registrering via Madridprotokollen.

Madridprotokollen er et væsentligt instrument i den internationale varemærkebeskyttelse. Den er et internationalt registreringssystem, som administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) i Genève, og som mange lande verden over har tiltrådt, herunder næsten alle europæiske lande, USA, Japan, Australien, Kina, Rusland og, i oktober 2004, Den Europæiske Union.

I henhold til Madridprotokollen kræves der et basismærke, som derefter udvides til at gælde de andre stater, som er part i Madridaftalen og/eller protokollen hertil. Det er vigtigt at vide, at du i retlig henseende ikke behøver at vente på, at din EU-varemærkeansøgning registreres, inden du ansøger om en "udvidelse" af dit varemærke til at omfatte lande uden for EU. Der vil dog være en afhængighedsperiode på fem år mellem basis-EU-varemærkeansøgningen og den internationale registrering. Det betyder, at hvis din EU-varemærkeansøgning af den ene eller anden grund aldrig opnår at blive registreret, vil din internationale registrering gå tabt.

Den internationale ansøgning skal indgives til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). For at bruge EUIPO som "modtagende myndighed" skal EU-varemærkeindehaveren/-ansøgeren være statsborger i en EU-medlemsstat, have en regulær industriel eller kommerciel virksomhed eller have bopæl i Den Europæiske Union. Med andre ord kan ikke alle EU-varemærkeindehavere/-ansøgere indgive en ansøgning om international registrering (IR) på grundlag af et EU-varemærke.

For at indgive en international ansøgning skal du bruge de officielle formularer: Ansøgere må ikke bruge andre formularer eller ændre formularernes indhold og layout.

  • EUIPO stiller et e-indgivelsesværktøj til rådighed på alle de officielle sprog, som benytter det samme format som EUIPO's EM 2-formular. EUIPO anbefaler at bruge dette e-indgivelsesværktøj, da det vejleder ansøgeren og således er med til at mindske hyppigheden af potentielle mangler og nedbringe behandlingstiden. E-indgivelsesværktøjet er tilgængeligt på alle officielle EU-sprog, men der skal også anføres et Madridprotokolsprog (fransk, engelsk eller spansk), da ansøgningen vil blive sendt til WIPO på et af disse sprog.
     
  • EUIPO's trykte EM 2-formular (EUIPO's tilpasning af WIPO's MM2-formular) er tilgængelig på alle officielle EU-sprog.
     
  • WIPO's MM2-formular på engelsk, fransk eller spansk

Der skal betales et sagsbehandlingsgebyr på 300 EUR til EUIPO ved anmodning om en international ansøgning, mens de internationale gebyrer skal betales direkte til WIPO. En eventuel indbetaling, der skulle være foretaget til WIPO, men som er foretaget til EUIPO, vil blive returneret til ansøgeren.

Efter at have undersøgt ansøgningens indhold og fuldstændighed fremsender EUIPO den internationale ansøgning til WIPO. EUIPO er forpligtet til at underrette WIPO om eventuelle relevante ændringer, der vedrører EU-varemærket, i afhængighedsperioden (fem år efter datoen for den internationale ansøgning).

Du kan tilføje flere lande til din internationale registrering, når den er registreret af WIPO. Det kan ske gennem EUIPO som oprindelig varemærkemyndighed, men det er meget lettere at indgive ansøgninger om yderligere benævnelser direkte til Det Internationale Bureau under WIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.