Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret

EUIPO

Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union.

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Gennemgang af
registrerede EF-design

Hvad kan være et registreret EF-design?

Eksempler på designansøgninger

En støvsuger - eksempel på en designansøgning

Støvsuger

Designnummer: 003305929-0002

Et haveskur - eksempel på en designansøgning

Haveskure

Designnummer: 002068585-0003


Inden du ansøger om et design, skal du overveje tre ting:


Kan dit design registreres?

Et design beskytter et produkts udseende og er uløseligt forbundet med produktet. Hvis der ikke er noget produkt, kan der ikke opnås beskyttelse.

Et produkt er en industriel eller håndværksmæssigt fremstillet artikel, herunder emballage, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Produktdele, der kan adskilles og samles, kan også beskyttes.

Farver, ordelementer og lyde er eksempler på ting, der ikke kan beskyttes, eftersom de ikke er en del af et produkts udseende. De kan dog muligvis opnå varemærkebeskyttelse.

Levende organismer og koncepter kan af samme årsag heller ikke beskyttes og kan heller ikke opnå varemærkebeskyttelse.

Dit design må desuden ikke stride mod offentlig orden eller sædelighed. Design, der portrætterer eller fremmer vold eller forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, vil blive afvist.

Er dit design nyt?

Ifølge designforordningen skal dit design, uanset om det er et registreret eller et ikkeregistreret design, være nyt og have individuel karakter.

Nyhedsværdi

Et design er nyt, hvis intet identisk design tidligere har været offentliggjort. Hvis to design kun adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige punkter, anses de for at være identiske.

Individuel karakter

Et design anses for at have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger, adskiller sig fra en sådan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er blevet offentliggjort.

Er dit design gengivet korrekt og nøjagtigt?

Formålet med den grafiske gengivelse er at vise alle trækkene ved det design, du ansøger om. Det er udelukkende dit ansvar at sikre, at dit designs træk er vist så nøjagtigt som muligt.

Det er derfor vigtigt, at du forbereder gengivelsen af dit design grundigt. Gengivelsens kvalitet er helt afgørende for beskyttelsen af dit design.

I praksis skal kvaliteten af den grafiske gengivelse gøre det muligt at reducere eller forstørre dit design til en størrelse, der ikke overstiger 8 x 16 cm med henblik på registrering i EF-designregistret og bekendtgørelse i Registreringstidende for EF-design.

Afbildninger

Du kan indgive op til ti forskellige afbildninger til gengivelse af dit design: Syv beskyttede afbildninger og tre ikkebeskyttede afbildninger. Der kan uploades forskellige afbildninger, f.eks. enkle tegninger, opstalter, tværsnit, perspektivtegninger eller eksploderede tegninger. Med vores onlinedesignansøgning kan du uploade ved hjælp af træk og slip-funktionen, og du kan både anvende 3D- og statiske billeder. Sørg for, at afbildningerne i ansøgningen vedrører samme design og viser en synlig del af designet.

Hvis du ansøger om et sammensat produkt, dvs. et produkt, der består af flere komponenter, som kan udskiftes, således at produktet kan skilles ad og samles igen, skal mindst én af afbildningerne vise det sammensatte produkt i samlet form. Det samme gælder sæt af artikler som f.eks. et skakbræt og dets brikker eller et sæt bestik.

Farver

Sættet af gengivelser af designet kan enten være udarbejdet i sort/hvid eller i farver. Det er ikke tilladt at blande farvetyper og f.eks. indgive tre afbildninger i sort/hvid og fire i farver for samme design.

Baggrund

Gengivelsen af dit design skal være vist på en neutral baggrund. Designet skal kunne skelnes klart fra omgivelserne.

Identifikatorer

Hvis du ønsker at fremhæve visse dele af designet – enten for at vise, at du kun ansøger om den specifikke del, eller at du udtrykkeligt ikke ansøger om en bestemt del af designet – kan du bruge en af følgende identifikatorer:

 • Stiplede linjer til at angive elementer, der ikke kræver beskyttelse
 • Afgrænsninger til at fremhæve de træk ved designet, du ønsker at beskytte
 • Udviskede farver og sløret visning til at udelukke en række træk fra beskyttelsen
 • Skillelinjer til at indikere, at der ikke ansøges om designets nøjagtige længde

Afbildningerne af designet må ikke indeholde nogen forklarende tekst eller yderligere symboler.

Definition af et design

Designbeskyttelse er et vigtigt forretningsaktiv for virksomheder af alle størrelser, ikke kun de større.

EUIPO's forskning viser, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som er designindehavere, har 17 % højere indtægter pr. ansat end SMV'er, der ikke er indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Design er klart definerede i Den Europæiske Union:

"Et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale".

Artikel 3 i designforordningen

 

Eksempler på design

Næsten en hvilken som helst industrielt eller håndværksmæssigt fremstillet artikel kan opnå designbeskyttelse (undtagen computerprogrammer)

Søg efter et eksempel på produktemballage

Produktemballage

RCD 002710731-0001
Søg efter et eksempel på et produkt/sæt af produkter

Produkt/sæt af produkter

RCD 002490193-0001
Søg efter et eksempel på sammensatte produkter

Sammensatte produkter

RCD 000408166-0001
Søg efter et eksempel på produktdele

Produktdele

RCD 229752-0001
 
Søg efter et eksempel på computerikoner

Computerikoner

RCD 003001494-0002
Søg efter et eksempel på skrifttyper

Skrifttyper

RCD 004007441-0016
Søg efter et eksempel på tegninger og skitsearbejde

Grafiske design

RCD 004547370-0002
 
 

Lidt teori

Intellektuel ejendomsret

Tanken bag intellektuel ejendomsret (IP) er ligetil, og begrebet har været anvendt længe. Overalt, hvor vi færdes, er vi omgivet af intellektuel ejendomsret.

Tanker og idéer er ikke tilstrækkeligt; intellektuel ejendomsret definerer og beskytter menneskers innovationer og frembringelser

 • Varemærker oplyser forbrugerne om produkters oprindelse
 • Design viser, hvordan produkter ser ud
 • Ophavsret vedrører kunstneriske værker såsom bøger, musik, malerier, skulpturer og film
 • Patenter beskytter tekniske opfindelser inden for alle teknologiområder

Intellektuel ejendomsret belønner innovatører og gør det muligt for alle at drage fordel af de resultater, de opnår.

 

IP-metroen: Designere genskaber ofte ideer for at frembringe noget nyt, nyttigt og unikt. Download denne oversigt — den hjælper dig til at registrere dine rettigheder.


Et tilpasset "metrokort" viser tidslinjerne for de forskellige processer inden for intellektuel ejendomsret

 

Flere ressourcer om intellektuel ejendomsret

 

Registreringsprocedure

Når du er indehaver af et registreret design, har du og dine konkurrenter klare oplysninger om, hvad der er designet, og hvornår det blev designet. Rettigheden kan fornys i op til 25 år og kan blive din virksomheds ikoniske aktiv. Dit design er din IP-signatur.

 

Et godt design tilfører værdi. Et registreret EF-design gør det til virkelighed

 

Der er tre vigtige oplysninger i ansøgningsformularen

 • Ejerskab – en hvilken som helst enkeltperson eller virksomhed kan eje et registreret EF-design. Oplysningerne offentliggøres og skal ajourføres, så der ikke kan være tvivl om, hvem der er indehaver af designet
 • Hvad kan være et registreret EF-design? – det skal være en klar gengivelse
 • Dit design og det eller de tilknyttede produkter – det skal være beskrevet tydeligt, fortrinsvis ved at anvende terminologien i den internationalt vedtagne Locarno-klassifikation. Hvis produktangivelsen ikke kan findes i Locarno-klassifikationen, kan vores undersøger bede dig om enten at beskrive det angivne produkts art og formål eller ændre produktangivelsen


Ansøg om et EF-design online
(fra 350 EUR)

Registrér dit design
Hurtigt og nemt

Ansøg online 

* Vi anbefaler kraftigt, at du ansøger om registrering af dit design online med det elektroniske ansøgningsværktøj for EF-design. Onlineværktøjet har mange fordele. Vi fraråder at indgive ansøgningen pr. fax, eftersom kvaliteten af gengivelsen af dit/dine design kan blive forringet ved afsendelsen eller ved modtagelsen hos Kontoret.
Bemærk desuden, at det tager op til en måned længere at behandle ansøgninger sendt pr. fax. Det skyldes, at vi venter op til en måned (fra datoen for modtagelse af din fax) på en bekræftet kopi, før vi fortsætter med at behandle ansøgningen. Når denne periode er udløbet, behandler vi ansøgningen på grundlag af de dokumenter, vi har til rådighed.

Gebyrerne bliver lavere, hvis du ansøger om flere design i en samlet ansøgning for samme eller tilsvarende typer produkter.

Ansøg nu

Et registreret EF-design giver dig eneret i alle nuværende og fremtidige EU-medlemsstater via en enkelt registrering online. Det er gyldigt i 5 år og kan fornys i højst 25 år med 5 år ad gangen.

Før du indsender din ansøgning, kan du også tjekke vores tip og bedste praksis i forbindelse med ansøgning om design, så du undgår at lave fejl i ansøgningen.

 

Indsend en fejlfri ansøgning

Vores anbefaling for at undgå problemer.

 

Yderligere oplysninger om vores gebyrer

 

Ansøg om et registreret EF-design i fire trin

Registrér dit design via Fast Track (den hurtige procedure)

Logo til Fast Track-ansøgning
 
 
 • Du kan oprette og indsende din ansøgning på blot 10 minutter.
 • Vi fører dig gennem ansøgningsproceduren trin for trin.
 • Læs mere om Fast Track.
 • Betaling kan kun ske med kreditkort eller via løbende konto. Bankoverførsel er ikke mulig.

 

Avanceret formular

Anvend den avancerede formular til at indsende din egen produktangivelse, påberåbe prioritet senere, indsende dine prioritetsdokumenter senere eller tilføje et udstillingskrav. Bemærk venligst, at denne formular ikke er kompatibel med Fast Track.

Registreringsproces

Du har netop ansøgt om registrering af et design. Hvad er det næste, der sker? Er der mere, man skal?

Når Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) modtager din ansøgning, vil den blive kontrolleret af vores undersøgere. Hvis du har ansøgt online, er registreringsproceduren ligetil. De fleste onlineansøgninger registreres inden for et par dage.

Nedenstående gælder for ansøgninger, der indgives direkte til EUIPO. Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) foretager det meste af formalitetskontrollen for ansøgninger om international registrering indgivet til WIPO, hvori EU designeres.


Undersøgelseskriterier

Formelle krav

Alle ansøgninger gennemgår en formalitetskontrol. Når en undersøger opdager et problem, underrettes du eller din repræsentant (hvis du har udpeget en) herom, således at du kan rette op på det. Du har normalt to måneder til at afhjælpe de mangler, undersøgeren har givet meddelelse om (eller til at besvare mangelbrevet, som vi kalder det). Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du anmode om en forlængelse. Generelt accepterer EUIPO automatisk den første anmodning om forlængelse. En anden anmodning om forlængelse accepteres dog kun, hvis den er behørigt begrundet.


Her er nogle eksempler på problemer, der kan opstå:

Løsning

Den indsendte gengivelse er ikke egnet som gengivelse, idet det ikke fremgår tydeligt af den, hvad der søges beskyttelse af. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at fremsende en tydelig gengivelse (pr. brev) af det design, du ønsker beskyttet. Den dato, hvorpå EUIPO modtager gengivelsen, bliver ansøgningsdatoen.

Der er ikke sammenhæng mellem de afbildninger, du har indsendt. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at

 • fjerne de uoverensstemmende afbildninger fra din ansøgning eller
 • konvertere din ansøgning til en samlet ansøgning for forskellige design og betale gebyrerne herfor
Du er enten en virksomhed, der ikke har hovedsæde eller regulær virksomhed i EU, eller du er en enkeltperson, der ikke har bopæl i EU, og du har ikke udpeget en repræsentant. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at udpege en repræsentant.

De indbetalte gebyrer dækker ikke alle de design, du har ansøgt om. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at betale det skyldige beløb eller fjerne nogle af dine design.

Du har ikke angivet et produkt, eller angivelsen er forkert. Løsning Skjul

Du vil blive bedt om at angive produktet eller beskrive produkternes formål og art med henblik på passende klassificering. Vi anbefaler kraftigt, at du anvender klassificeringsværktøjet Eurolocarno.


Hvis dine svar ikke løser problemet, vil undersøgeren afvise din ansøgning enten helt eller, hvis der er tale om en samlet ansøgning, for visse af dine design. Undersøgeren træffer en afgørelse, som du kan klage over, hvis du ikke er enig.

Hvad undersøger vi?

EUIPO's materielle undersøgelse begrænser sig til to spørgsmål:

 1. Er dit design et design?
  Gengiver dit design hele eller en del af et produkts udseende? Undersøgeren sender en meddelelse, hvis vedkommende ikke mener, at det er tilfældet. Et design, der gengiver en levende plante, ville f.eks. modtage en sådan meddelelse.
 2. Indeholder designet et element, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden?
  Begreberne sædelighed og offentlig orden kan variere fra land til land. Men i betragtning af et registreret EF-designs enhedskarakter vil det blive afvist, blot det er i strid med sædeligheden eller den offentlige orden i mindst en del af EU.

Hvis en undersøger mener, at dit design er i strid med en af disse to bestemmelser, sender vedkommende dig et mangelbrev, som giver dig mulighed for at trække designet tilbage eller ændre gengivelsen af designet. Du får også mulighed for at fremsætte bemærkninger. Hvis du beslutter at indgive en ændret gengivelse af designet, vil gengivelsen kunne antages, hvis "designets identitet" bevares. Du kan naturligvis ikke indgive et helt andet design. Du kan kun fjerne eller undlade at gøre krav på ubetydelige træk, dvs. træk, som den informerede bruger sandsynligvis ikke vil bemærke.

Hvis du helt undlader at svare eller undlader at løse det problem, undersøgeren gør opmærksom på, sender undersøgeren en meddelelse om, at designet afvises. Du kan også klage over denne afgørelse.

Hvad EUIPO ikke undersøger

EUIPO vil ikke af egen drift undersøge, om dit design er nyt, eller om det har individuel karakter. Tredjeparter kan anmode om, at dit design erklæres ugyldigt. Ugyldighedsproceduren kan først indledes mod et design, når det er registreret, og ikke under registreringsproceduren.

Registreringsbevis

Hvis der ikke er nogen problemer, eller hvis du løser eventuelle problemer, der måtte opstå, vil dit design blive registreret. Det vil desuden blive bekendtgjort i Registreringstidende for EF-design. Hvis du har anmodet om udsættelse af bekendtgørelsen, vil kun designnummeret, ansøgningsdatoen, registreringsdatoerne og ansøgerens og repræsentantens navne blive bekendtgjort. Selve gengivelsen af designet vil ikke blive bekendtgjort.

Der udstedes først et registreringsbevis online, når hele det registrerede EF-design er blevet bekendtgjort. Du opfordres til at downloade beviset fra dagen efter bekendtgørelsen. Der vil ikke blive udstedt en kopi af registreringsbeviset i papirform. Der kan dog anmodes om ikke-bekræftede eller bekræftede kopier af registreringsbeviset.

Hvordan klager du over EUIPO's afgørelse?

Parter, der ikke har fået medhold ved en endelig afgørelse, kan klage over den. Hvis du ønsker at klage, kan du anvende vores papirformular. Se eventuelt også de forklarende bemærkninger. Du kan også klage online via dit User Area.