Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Nyheder

marts 19, 2020 Om EUIPO

Forlængelse af frister — covid-19: berørte frister, forlængelsens art og meddelelser til brugerne


 

For at give brugerne yderligere vejledning vedrørende afgørelse nr. EX-20-3 om forlængelse af de frister, der udløber mellem den 9. marts 2020 og den 30. april 2020, i forbindelse med coronavirusudbruddet er der udstedt følgende præcisering af, hvilke frister der er berørt af forlængelsen, forlængelsens art og foranstaltningerne til tilpasning af meddelelser til brugerne samt konsekvenserne for løbende konti.

Ι. FRISTER BERØRT AF FORLÆNGELSEN

Artikel 1 i afgørelse nr. EX-20-3 fra kontorets administrerende direktør af 16. marts 2020 forlænger indtil den 1. maj (i praksis den 4. maj, eftersom den 1. maj er en helligdag efterfulgt af en weekend) "alle frister, der udløber mellem den 9. marts 2020 og den 30. april 2020 (inklusive) og berører alle parter i en sag ved kontoret".

I artikel 101, stk. 4, i EU-varemærkeforordningen, i henhold hvortil den administrerende direktør kan forlænge frister i tilfælde af ekstraordinære begivenheder, anvendes et tilsvarende sprog, hvor der også henvises til "alle frister" og "alle parter i sagen".

Henvisningen til "alle frister" skal forstås bogstaveligt og omfatter alle procesfrister, uanset om de er fastsat af kontoret eller er lovbestemte (dvs. fastsat direkte i forordningerne).

Af hensyn til klarheden dækker dette udtryk:

 • frister fastsat af ethvert af kontorets organer, i en hvilken som helst sag ved EUIPO, herunder kontorets appelkamre
 • frister pålagt direkte af EU-varemærkeforordningen, gennemførelsesforordningen til EU-varemærkeforordningen eller den delegerede EU-varemærkeforordning samt EF-designforordningen og gennemførelsesforordningen til EF-designforordningen
   
  • herunder frister hidrørende fra Pariserkonventionen eller andre internationale traktater, og
  • uafhængig af hvorvidt de er udelukket fra restitutio in integrum efter artikel 104, stk. 5, i EU-varemærkeforordningen og artikel 67, stk. 5, i EF-designforordningen
    
 • I særdeleshed er følgende lovbestemte frister omfattet af forlængelsen:
   
  • betaling af ansøgningsgebyret (artikel 32 i EU-varemærkeforordningen)
  • ret til prioritet (artikel 34, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen og artikel 41 i EF-designforordningen)
  • udstillingsprioritet (artikel 38, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen og artikel 44 i EF-designforordningen)
  • indsigelsesfristen (artikel 46, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen)
  • betaling af indsigelsesgebyret (artikel 46, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen)
  • ansøgning om fornyelse (artikel 53, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen og artikel 13 i EF-designforordningen)
  • indgivelse af klage og begrundelse og betaling af klagegebyret (artikel 68, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen og artikel 57 i EF-designforordningen)
  • overgang (artikel 139 i EU-varemærkeforordningen)
  • udsættelse af bekendtgørelsen af design (artikel 50 i EF-designforordningen).

Henvisningen i afgørelsen til "sager ved kontoret" betyder imidlertid, at frister i forbindelse med sager ved andre myndigheder ikke er omfattet af forlængelsen, selv ikke hvis de er nævnt i forordningerne. Dette gælder særligt fristen for:

 • indbringelse af klager for Retten over appelkamrenes afgørelser (artikel 72, stk. 5, i EU-varemærkeforordningen og artikel 61 i EF-designforordningen).

Endelig bør det pointeres, at udtrykket "sager ved kontoret" kun vedrører varemærke- og designsager, hvilket indebærer, at frister vedrørende anliggender, som ikke er omhandlet i EU-varemærkeforordningen og EF-designforordningen (såsom ansættelse eller indkøb), eller som vedrører andre anliggender (f.eks. kontorets forvaltning), heller ikke er omfattet af den administrerende direktørs afgørelse.

ii.  FORLÆNGELSENS ART

Den umiddelbare virkning af den administrerende direktørs forlængelse af fristerne er, at den forhindrer de relevante frister i at udløbe på den oprindelige dato og fastsætter en ny udløbsdato gældende for alle, nemlig den 1. maj 2020 (i praksis den 4. maj).

Denne virkning er automatisk og udspringer direkte af den administrerende direktørs afgørelse. De berørte parter er således ikke forpligtet til at indgive en anmodning til kontoret for at gøre forlængelsen af fristen gældende.

Parter i igangværende sager rådes derfor til ikke at indsende unødvendige anmodninger om forlængelse.

Det bør imidlertid bemærkes, at hvis parterne er i stand til at overholde enten den oprindelige eller den forlængede frist, og vælger at opfylde deres procesforpligtelser i den periode, vil processen forløbe på sædvanlig vis, og eventuelle dokumenter, der indsendes, undersøges som normalt.

III. MEDDELELSER TIL BRUGERNE

Fordi forlængelsen er gældende med øjeblikkelig virkning, vil brugere, hvis frister er berørt, ikke blive informeret om forlængelsen via individuelle meddelelser.

Kontoret har gjort sit bedste for at tilpasse IT-systemerne med henblik på at sikre en gnidningsfri behandling af de frister, der havde udløb inden forlængelsesfristen. I det usandsynlige tilfælde, at en meddelelse fra kontoret ikke er i overensstemmelse med forlængelsen, vil kontoret behandle sagen straks ved at sende en berettigelse enten på eget initiativ eller efter skriftlig anmodning fra brugeren med angivelse af det pågældende sagsnummer.

IV. KONSEKVENSER FOR LØBENDE KONTI

Nedenfor præciserer vi den procedure, der finder anvendelse, hvis der er utilstrækkelige midler på en løbende konto. Hvis et gebyr ikke kan debiteres på en bestemt dato, sender kontoret i reglen en meddelelse om utilstrækkelige midler. Kunden har én måned fra modtagelsen af meddelelsen til at indsætte midler på kontoen til dækning af administrationsomkostninger og gebyrer.

Som følge af forlængelsen af tidsfrister vil kontoret imidlertid ikke udsende yderligere meddelelser om utilstrækkelige midler på løbende konti før udløbet af forlængelsesperioden, dvs. den 1. maj, i praksis den 4. maj 2020.

Ved hjælp af User Area kan kontoindehaverne altid kontrollere saldoen på deres konti, blive bekendt med, om der mangler midler, og fylde dem op. De undgår dermed, at kontoen spærres for debiteringer, og at der opkræves administrationsomkostninger i forbindelse med meddelelser om utilstrækkelige midler. Hertil kommer, at behandlingen af dokumenter vedrørende varemærker og design kan fortsætte.

De tidsfrister, der udløber mellem den 9. marts og den 30. april 2020, og som er angivet i de meddelelser om utilstrækkelige midler, der er udsendt inden den 9. marts 2020, forlænges automatisk indtil den 1. maj 2020.

 


 
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information