Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret

EUIPO

Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union.

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Beskyt dine rettigheder

I artikel 9 i varemærkeforordningen gøres følgende gældende: "Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. [...] [I]ndehaveren [kan] forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når [...] tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret."

At håndhæve dit varemærke er lige så vigtig som at opbygge dit brand. Hvis du ikke håndhæver dit varemærke, kan der sås tvivl om dit mærkes gyldighed, og dit brand vil miste værdi.

Du er selv ansvarlig for at håndhæve dit registrerede varemærke. For at håndhæve varemærket effektivt skal du gøre følgende:

  • Sørg for, at dit varemærke er registreret korrekt for de varer og tjenesteydelser, du handler med.
  • Vær opmærksom. Et registreret varemærke advarer konkurrenter om, at du har en rettighed, men hvis nogen bruger dit varemærke eller et tilsvarende varemærke uden tilladelse, skal du selv træffe foranstaltninger til at stoppe dem.

EUIPO er ansvarlig for registrering af EU-varemærker of EF-design.

EUIPO er ikke en håndhævelsesmyndighed. Vi kan ikke yde juridisk rådgivning om håndhævelse af varemærke- eller designrettigheder.

 

Registrene

Sørg for, at ingen ansøger om beskyttelse af et identisk eller tilsvarende varemærke.

Søg i varemærkeregistre efter varemærkeansøgninger eller -registreringer, der er identiske med eller ligner dit varemærke.

Vi tilbyder et værktøj til søgning efter ansøgninger og registreringer af EU-varemærker, som kaldes eSearch plus. Som registreret bruger kan du konfigurere automatiske varslinger og modtage en meddelelse, når EUIPO modtager varemærkeansøgninger, der potentielt er i strid med dit varemærke.

TMview er et globalt værktøj til søgning efter varemærker. Det tilbyder førstehåndsoplysninger om varemærker fra ca. 60 myndigheder for immateriel ejendomsret, herunder alle nationale og regionale myndigheder for immateriel ejendomsret i EU. Få gratis adgang til over 40 mio. varemærker online på www.tmdn.org

Hvis ikke du har mulighed for selv at foretage søgninger, findes der juridiske rådgivere, som tilbyder professionel varemærkeovervågning.

Hvis du opdager, at en konkurrent har ansøgt om registrering af, eller har registreret, et varemærke, der ligner eller er identisk med dit, kan du håndhæve dine tidligere rettigheder og gøre indsigelse mod eller få annulleret varemærkeregistreringen.

Markedet

Sørg for, at ingen på markedet bruger dit varemærke.

Overvåg markedet ved at holde øje med pressen, handelspublikationer og internettet for at se, om der er virksomheder, der bruger dit varemærke uden tilladelse. Det kan være, at ulovlige kopier af dine produkter markedsføres, eller at konkurrenter bruger varemærker, der ligner dit EU-varemærke, men ikke er identisk med det.

EUIPO har arbejdet sammen med en række e-handelspladser for at indsamle information om deres IP-beskyttelsesværktøjer. Dermed bliver det lettere for dig at træffe foranstaltninger og anvende de ressourcer, vi stiller til rådighed. Du kan finde mere information her

Overvej at ansøge om beskyttelse mod varemærkekrænkelser hos din nationale toldmyndighed. Grænsevagter bruger disse databaser til at orientere sig om potentielle krænkelser og beslaglægge varemærkeforfalskede varer.

Du kan også indtaste oplysninger om dine produkter og brands i IP Enforcement Portal. Formålet med databasen er at hjælpe håndhævelsesmyndighederne med at genkende forfalskede varer. Den er gratis at bruge, og du kan indtaste information om f.eks. emballage, etiketter eller kontaktoplysninger. Denne information anvendes derefter af håndhævelsesmyndighederne til at skelne mellem forfalskede og ægte varer.

Det er dit ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Ved EUIPO og i nationale registre

Gør indsigelse mod en ansøgning, eller annullér en registrering for identiske eller lignende varemærker.

 

Indsigelse

Så snart din EU-varemærkeansøgning har en indgivelsesdato, kan du gøre indsigelse mod EU-varemærkeregistreringer og nationale varemærkeregistreringer i Den Europæiske Union indgivet efter den dato.
For at beskytte dine rettigheder bør du løbende søge efter ansøgninger om registrering af EU-varemærker og nationale varemærker og søge efter dokumentation fra markedet på internettet. Varemærkeadvokater og -overvågningstjenester kan hjælpe dig med at foretage søgninger og yde rådgivning.

 

Annullering

Registrerede EU-varemærker og nationale varemærker i Den Europæiske Union kan annulleres. Hvis du mener, at en eksisterende registrering ikke er blevet anvendt, selv om den er omfattet af kravet om anvendelse, kan du anmode om, at den tilbagekaldes. Hvis du mener, at en eksisterende registrering strider mod en af dine tidligere rettigheder, eller du mener, at en registrering er ugyldig, kan du anmode om, at den erklæres ugyldig. Hvis et EU-varemærke er registreret for en agent eller en repræsentant for indehaveren, kan indehaveren anmode om, at det overdrages til ham eller hende, i stedet for at det erklæres ugyldigt.

En anmodning om annullering koster 630 EUR. En begæring om ugyldighed gør varemærket ugyldigt med tilbagevirkende kraft (det fjernes helt fra varemærkeregistret), mens en begæring om fortabelse får virkning fra den dato, hvor anmodningen modtages af kontoret.

Ved domstolene og i virksomheden

Foranstaltninger over for krænkeren

Vi råder dig til at henvende dig til en advokat, inden du træffer foranstaltninger i en tvist.

 

Underret den påståede krænker – brev, hvori vedkommende anmodes om at afholde sig fra den krænkende handling og underrettes om en potentiel tvist ("Cease and desist"-brev)

Når du opdager en krænkelse, bør du overveje at sende et "cease and desist"-brev, hvori du underretter din konkurrent om konflikten. På den måde gøres din konkurrent officielt bekendt med dine rettigheder og får at vide, at de risikerer yderligere foranstaltninger, hvis de fortsætter med at krænke dine rettigheder.

 

Indled forhandlinger

I visse tilfælde vil du måske kunne indgå et forlig gennem mægling og voldgift. Disse tjenester egner sig til tvister mellem legitime virksomheder, hvor begge sider ønsker omkostningseffektive og praktiske løsninger.

 

Civilretlige foranstaltninger

Hvis dine forsøg på at advare eller forhandle med den påståede krænker slår fejl, kan der træffes andre retlige foranstaltninger for at bekæmpe krænkelser, f.eks. foreløbige forbud og beslaglæggelse med henblik på at forhindre ulovlig anvendelse af dit varemærke. Under alle omstændigheder skal civilretlige håndhævelsesforanstaltninger træffes på nationalt plan i de relevante EU-jurisdiktioner. En fordel ved EU-varemærket er imidlertid, at én domstol har kompetence til at træffe en sådan foranstaltning i samtlige medlemsstater.

 

Strafferetlige foranstaltninger

Strafferetlige foranstaltninger finder anvendelse, når der er tale om forfalskning og piratkopiering. Du skal henvende dig til de nationale håndhævelses- og anklagemyndigheder i den relevante EU-jurisdiktion.

Bemærk, at de strafferetlige bestemmelser om håndhævelse af immaterielle rettigheder ikke er harmoniseret i EU. Strafferetlige håndhævelsesforanstaltninger træffes på nationalt plan i henhold til den relevante nationale lovgivning. De muligheder, der er tilgængelige på europæisk niveau, for strafferetlig håndhævelse varierer således betydeligt, og det er ikke altid muligt at træffe strafferetlige håndhævelsesforanstaltninger på samme måde i alle lande.

Hvis du bliver bedt om at dokumentere dit EU-varemærkes eksistens, kan du indhente en ikkebekræftet eller bekræftet kopi af din registrering gennem eSearch plus eller onlineformularen vedrørende aktindsigt.