Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

SME Fund


Ideas Powered for Business SME Fund er et initiativ fra Europa-Kommissionen, som Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) gennemfører for økonomisk at støtte europæiske små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med IP-vouchers til beskyttelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder (IP), dvs. varemærker og design. Fonden vil bevilge 20 mio. EUR i tilskud fordelt over fem faser (tidsrammer) fra januar til december 2021.
 
Modtagerne vil delvist få refunderet omkostninger til prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning) samt varemærke- og designansøgninger.
 
Tjeneste 1: 75 % rabat på prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning), der tilbydes af deltagende nationale IP-myndigheder.
 
Tjeneste 2: 50 % rabat på grundgebyrer for nationale, regionale og EU-varemærke- og -designansøgninger.
 
Hver SMV kan få refunderet maks. 1 500 EUR.

Nej. SMV'en skal først søge om tilskud (IP-voucher) og afvente tilskudsafgørelsen. Efter at have modtaget tilskudsafgørelsen kan SMV'en ansøge om de tjenester (varemærker og/eller en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning) eller en kombination af de to), som den angav i ansøgningsformularen (eForm1). Endelig kan SMV'en søge om den tilsvarende refundering.

En bemyndiget medarbejder eller den administrerende direktør i SMV'er i EU kan udfylde ansøgningen om tilskud fra Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Alle små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der er etableret i EU, kan søge om tilskud i form af en IP-voucher. SMV'er, der ønsker at ansøge om en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning), skal være etableret i et land, hvor en berettiget udbyder af prædiagnostiske IP-tjenester er tilgængelig, som offentliggjort i indkaldelsen af forslag.
 
Tjek den officielle EU-definition af en SMV for at sikre, at din virksomhed er støtteberettiget.

Ja, men hvis ansøgningen godkendes, er det kun SMV'en, der kan modtage tilskuddet.

SMV'en skal være etableret i EU.

De faktorer, der afgør, om en virksomhed er en SMV, som defineret i EU's henstilling 2003/361, er anført nedenfor. 

Den første af fem ansøgningstidsrammer begynder den 11. januar 2021 efter følgende tidsplan:SMV'en kan kun søge om tilskud i form af en IP-voucher i en åben tidsramme og kun via den onlineformular, der er til rådighed. Ansøgninger, der indgives uden for de fem angivne tidsrammer, vil ikke blive taget i betragtning.

 

Ja. Hvis SMV'en anmoder om en tjeneste i én tidsramme, kan den ansøge om den anden tjeneste i en efterfølgende tidsramme.

Hver SMV kan få refunderet op til 1 500 EUR for tjeneste 1 eller tjeneste 2 eller en kombination af de to tjenester:

Tjeneste 1: 75 % rabat på prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning), der tilbydes af deltagende nationale IP-myndigheder.
Tjeneste 2: 50 % rabat på grundgebyrer for nationale, regionale og EU-varemærke- og -designansøgninger.

Eksempel 1: Tjeneste 1: SMV'en skal først betale de samlede omkostninger til den prædiagnostiske IP-tjeneste (IP-scanning). Hvis det koster 1 000 EUR, vil refunderingen på 75 % svare til 750 EUR. I dette tilfælde vil SMV'en få refunderet 750 EUR.Eksempel 2: Tjeneste 2: SMV'en skal først betale det samlede grundgebyrbeløb for varemærke- og designansøgninger. Hvis SMV'en ønsker at registrere to nationale design, der koster 250 EUR hver, og samtidig ønsker at registrere to EU-varemærker, der koster 850 EUR hver, vil de samlede omkostninger til alle ansøgninger være 2 200 EUR. Refunderingen på 50 % vil være lig med 1 100 EUR. I dette tilfælde betaler SMV'en 2 200 EUR og får refunderet 1 100 EUR.Eksempel 3: Tjeneste 1 og tjeneste 2 kombineret: Hvis SMV'en ønsker begge de tjenester, der er nævnt i eksempel 1 og 2, vil omkostningerne være 1 000 EUR for tjeneste 1 og 2 200 EUR for tjeneste 2, hvilket bringer de samlede omkostninger op på 3 200 EUR. I dette tilfælde vil SMV'en få refunderet det maksimale tilskudsbeløb på 1 500 EUR.

Hvis ansøgerne er støtteberettigede, vil først-til-mølle-princippet blive anvendt inden for hver ansøgningstidsramme på grundlag af ansøgningsdatoen og -tidspunktet.

Ansøgeren bør læse følgende tjekliste omhyggeligt, før der søges, for at være sikker på at kunne udarbejde den nødvendige dokumentation.
 
TJEKLISTE
 • Min virksomhed er en etableret lille eller mellemstor virksomhed (SMV) i EU.
 • Jeg har læst indkaldelsen af forslag, før jeg begynder at udfylde ansøgningsformularen.
 • Jeg kender min virksomheds bankoplysninger og har et kontoudtog, hvoraf følgende oplysninger fremgår: virksomhedens navn som kontoindehaver, IBAN-kode og BIC/SWIFT-kode.
 • Jeg har min virksomheds momscertifikat.
 • Jeg ved, hvilken eller hvilke tjenester jeg planlægger at ansøge om (tjeneste 1, tjeneste 2 eller begge), som nævnt i spørgsmål 1 ovenfor og i indkaldelsen af forslag.
 • Jeg ved, hvilke IP-rettigheder (varemærker og/eller design) jeg planlægger at ansøge om (tjeneste 2).
 • Jeg forstår, at jeg ikke kan anmode om tjenesterne, hvis jeg allerede har modtaget national eller EU-støtte til samme eller en del af de samme tjenester. 

Tjek dette dokument, og følg strukturen i eksemplet for dit land, når du udfylder momsfeltet i onlineansøgningsformularen (herunder landekoden).
Ansøgere, der af deres kompetente nationale myndighed betragtes som skattefritaget, og som har et skatteregistreringsnummer desangående, vil blive anmodet om at fremlægge den relevante attest, udstedt af deres kompetente nationale myndighed, som godtgør deres virksomheds juridiske eksistens.
Hvis strukturen af skatteregistreringsnummeret er en anden end momsregistreringsnummerets, bedes du følge nedenstående instrukser, når du indtaster informationen.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret har samme antal cifre, men mangler en landekode, stilles en sådan foran skatteregistreringsnummeret.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret, 12345678. Ansøgeren skal indtaste EU12345678.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret inkluderer landekoden, men ikke har samme antal cifre, stilles bogstavet "X" efter skatteregistreringsnummeret, indtil det krævede antal cifre er nået.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret, EU123456. Ansøgeren skal indtaste EU123456XX.
 • Hvis skatteregistreringsnummeret ikke inkluderer landekoden og ikke har samme antal cifre, stilles landekoden foran, og bogstavet "X" efter, skatteregistreringsnummeret, indtil det krævede antal cifre er nået.Eksempel: Momsregistreringsnummeret er EU12345678, og skatteregistreringsnummeret, 123456. Ansøgeren skal indtaste EU123456XX.

Kontoudtoget bør indeholde virksomhedens bankoplysninger og være påført navnet på virksomheden i dens egenskab af kontohaver, IBAN-koden og BIC-/SWIFT-koden. Det behøver ikke at være underskrevet eller oversat (eksempel på kontoudtog og eksempel på IBAN-nummer).

 1. Bemærk venligst, at processen kan tage op til 60 minutter.
 2. Tjek, at du har angivet den korrekte e-mailadresse. Det tilrådes at oplyse mere end én e-mailadresse.
 3. Tjek dine mapper med spam-/junkmail/uønskede e-mails.
 4. Hvis du stadig ikke har fået den, bedes du kontakte information@euipo.europa.eu.
Denne e-mail bør ikke opfattes som en angivelse af, at ansøgningen kan antages, kun at den er indgivet. Ansøgerne vil blive underrettet individuelt via særskilt e-mail om resultaterne af evalueringsprocessen som anført i afsnit 4.5 i indkaldelsen af forslag.

 

SMV'er skal følge disse trin for at søge om tilskud:
 
1. Når du har læst indkaldelsen af forslag på vores websted om tilskud, skal du udfylde og indsende onlineformularen til ansøgning om tilskud (eForm1) sammen med den krævede dokumentation. Læs vores tjekliste under spørgsmål 9 omhyggeligt, inden du ansøger. Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage en tilskudsafgørelse underskrevet af EUIPO. Sørg for at gemme den, da du får brug for den senere! Ansøgere, som får afslag, vil få besked om årsagen til denne afgørelse.
 
2. Dernæst skal du ansøge om og betale for dit varemærke og/eller design og/eller prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning) inden for 30 dage efter modtagelsen af tilskudsafgørelsen.
 
Der kan ansøges om varemærker og design hos alle nationale IP-myndigheder i EU (nationalt plan), ved Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret (der dækker Belgien, Nederlandene og Luxembourg, regionalt plan) eller hos os i EUIPO (der dækker alle EU's medlemsstater).
 
Prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning) er tilgængelige hos de nationale myndigheder, der tilbyder disse tjenester (se listen nedenfor).
  
3. Når du har betalt for tjenesterne, skal du indsende din formular til anmodning om betaling (eForm2) inden den 31. december via linket i din tilskudsafgørelse. Forudsat at de indsendte oplysninger og dokumentation godkendes, vil betalingen blive gennemført inden for en måned.

Ja. Du har 30 dage fra den dag, du modtager tilskudsafgørelsen, til at ansøge om de tjenester, du har angivet i ansøgningen. Gør du ikke det, vil du ikke være berettiget til at anmode om refundering.

Hvis du efter at have indsendt din ansøgning beslutter dig for IKKE at gå videre, bedes du sende en e-mail til information@euipo.europa.eu med følgende ordlyd: "Jeg ønsker at trække min ansøgning om tilskud fra SMV-fonden tilbage".
 
Hvis du trækker din ansøgning tilbage, vil du ikke kunne deltage inden for den aktuelle tidsramme. Du er dog velkommen til at ansøge igen inden for en efterfølgende tidsramme.

Nej, medmindre de udøver erhvervsmæssig virksomhed. Der henvises til Europa-Kommissionens definition af en SMV.

SMV'en modtager en e-mail, der bekræfter modtagelsen af ansøgningen.
 
Hvis ansøgningen godkendes, vil SMV'en modtage en tilskudsafgørelse underskrevet af EUIPO. Ansøgere, som får afslag, vil få besked om årsagen til denne afgørelse.

Tjeneste 1: Prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning)

Prædiagnosticering af IP er nøglen til opbygningen af en SMV's IP-strategi. IP-eksperter ser på SMV'ens forretningsmodel, produkter og/eller tjenester samt vækstplaner med henblik på at formulere en IP-strategi for virksomheden.
 
Denne tjeneste kan hjælpe SMV'er med at beslutte, hvilke intellektuelle ejendomsrettigheder de skal ansøge om, hvordan de kan udvikle deres IP-portefølje, hvis de allerede har registrerede rettigheder, og hvordan de skal planlægge deres strategi for fremtiden.

Alle IP-rettigheder (patenter, varemærker, design, brugsmodeller, plantesorter, geografiske betegnelser) er omfattet af IP-prædiagnosticeringstjenesten (IP Scan), herunder rettigheder, der ikke er registreret/der er udelukket fra registrering (f.eks. drifts- og forretningshemmeligheder, ©, uregistrerede design) og virksomhedsnavne, domænenavne osv.

IP-prædiagnosticeringstjenester udføres af medarbejdere ved de deltagende IP-kontorer eller af anerkendte eksterne eksperter udvalgt af disse kontorer. Bemærk venligst, at nogle nationale IP-kontorer kan tilbyde IP-prædiagnosticeringstjenester ("IP Scan"), der ikke er omfattet af SMV-fonden. Kontakt dit nationale IP-kontor for nærmere information.

Enhver SMV, der er interesseret i at ansøge om en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning) i deres land, skal først tjekke, om tjenesten er tilgængelig fra deres nationale IP-myndighed under Ideas Powered for Business SME Fund-ordningen.
 
Hvis dette er tilfældet, kan SMV'en henvende sig til den nationale IP-myndighed for at anmode om tjenesten. Tjenesten vil blive leveret af en ekspert inden for prædiagnostiske IP-tjenester (udpeget af den nationale myndighed), som vil tilrettelægge interviews med SMV'en for at få mere at vide om den ud fra et forretnings- og IP-perspektiv.
 
Endelig vil eksperten inden for prædiagnostiske IP-tjenester fremlægge en rapport med sine konklusioner om SMV'ens intellektuelle ejendomsrettigheder og komme med anbefalinger til den fremtidige forvaltning af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes af SMV'en.
 
Den tid, det tager at udføre tjenesten, varierer afhængigt af SMV'en fra flere uger til flere måneder.

Tjeneste 2: Varemærke- og designansøgninger


SMV'en kan ansøge om refundering af 50 % af grundgebyret for varemærke- og/eller designansøgninger (nationale, regionale og/eller EU).
 
Der kan ansøges om varemærker og design hos alle nationale IP-myndigheder i EU (nationalt plan), ved Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret (der dækker Belgien, Nederlandene og Luxembourg, regionalt plan) eller hos EUIPO (der dækker alle EU's medlemsstater).
 
Det valgte territoriale beskyttelsesniveau vil afhænge af SMV'ens forretningsstrategi og vækstplaner. Hvis SMV'en er usikker på, hvad der skal ansøges om og hvor, kan en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning) hjælpe virksomheden med at træffe sin afgørelse.

SMV'en eller repræsentanten på vegne af SMV'en

 • For varemærkeansøgninger: grundgebyret, der betales på ansøgningstidspunktet, eksklusive yderligere klasser af varer og tjenesteydelser.
 • For designansøgninger: grundgebyret, der betales på ansøgningstidspunktet, eksklusive eventuelle yderligere gebyrer for bekendtgørelse eller udsættelse.

Der er ingen grænse for, hvor mange IP-rettigheder (varemærker og/eller design) en SMV kan ansøge om. SMV'en vil få refunderet 50 % af grundgebyret for ansøgninger, dog højst 1 500 EUR.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Der skelnes ikke mellem godkendte og afviste varemærkeansøgninger. Hvis ansøgningen (IP-voucher) om tilskud imødekommes, efter ansøgning om og betaling for varemærket, kan SMV´eren anmode om refundering af 50 % af grundgebyret for varemærkeansøgningen.

Reimbursement process

 • Du vil modtage en e-mail om tilskudsafgørelsen som bekræftelse på godkendelsen.
 • Efter datoen for denne meddelelse har du 30 dage til at ansøge om og betale for tjenesteydelserne.
 • Hvis du vil indsende din betalingsanmodning, skal du bruge linket i din tilskudsafgørelse.
 • Du vil modtage en e-mail som bekræftelse på, at din betalingsanmodning er modtaget. Bemærk venligst, at dette kan tage op til 60 minutter.
 • Forudsat at den fremsendte information og dokumentation godkendes, vil betalingen blive gennemført inden for en måned.
Du vil blive underrettet herom pr. e-mail.

SMV'en kan anmode om godtgørelse som støttemodtager, og repræsentanten kan gøre det på vegne af SMV'en. Godtgørelsen indbetales dog altid på SMV'ens bankkonto.

Alle formularer til anmodning om betaling (eForm2) skal indsendes senest den 31. december 2021. Anmodninger om betaling, der indsendes efter denne dato, vil ikke blive accepteret, og refundering vil ikke være mulig.

Tilskuddet overføres til den virksomhedsbankkonto, der er angivet i ansøgningsformularen (eForm1).

Siden blev sidst opdateret 26-01-2021
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information