Ny EU-varemærkeforordning Ændringer gældende fra 1. oktober 2017

Den 23. marts 2016 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2424 om ændring af varemærkeforordningen (ændringsforordningen) i kraft.

Ændringsforordningen medførte bl.a. ændring af kontorets navn til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, ændring af navnet på det varemærke, der forvaltes af kontoret, til EU-varemærket og ændringer i varemærkegebyrsystemet. Der blev også indført ændringer i forbindelse med undersøgelsesprocedurerne, de absolutte hindringer, indsigelse, annullering, relative hindringer og klager. Et overblik over ændringerne findes her.

Ændringsforordningen indeholder en række bestemmelser, der vil gælde fra og med 1. oktober 2017, da de måtte udbygges med sekundær lovgivning.

Den sekundære lovgivning omfatter gennemførelsesforordningen og den delegerede forordning, hvorved (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96 ophæves.

Den sekundære ret omfatter detaljerede overgangsbestemmelser, der fastsætter, hvornår de nye procedureregler finder anvendelse på sager (tabel over overgangsbestemmelser).

I den lovgivningsmæssige reformproces anerkender man EU-varemærkesystemets succes og bekræfter, at dets grundlæggende principper har vist deres værd og fortsat opfylder de forretningsmæssige behov og forventninger. Man søger dog at bygge videre på denne succes ved at gøre det mere effektivt og overensstemmende i det hele taget og at tilpasse det til internettets tidsalder.

Den lovgivningsmæssige reformproces har navnlig til formål at strømline arbejdsgange, skabe øget retssikkerhed og fastlægge alle kontorets opgaver, herunder rammerne for samarbejde og harmonisering af praksis mellem kontoret og medlemsstaternes IP-kontorer.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Dette afsnit indeholder generelle oplysninger og har til formål at øge bevidstheden om varemærkeforordningen. Det er ikke juridisk bindende.
Vi anbefaler på det kraftigste, at alle nuværende eller kommende brugere læser forordning (EU) nr. 2015/2424, som findes på alle EU-sprog.
Bemærk venligst, at kontorets retningslinjer fortsat er det vigtigste referencepunkt for brugere af EF-varemærkesystemet og faglige rådgivere, der ønsker at indhente de seneste oplysninger om EUIPO's undersøgelsespraksis.

Oplysninger vedrørende de ændringer, der trådte i kraft den 23. marts 2016 findes her.