Přejít na domovskou stránku
Observatory
On infringements of intellectual property rights

Prosazování a podpora hodnoty duševního vlastnictví

Menu

FAQs on copyright for consumers

FAQs on copyright for consumers

The Frequently Asked Questions (FAQs) on copyright help inform all European consumers about what is legal and what is not when using copyright protected content, such as music or film, on the internet.

As an extension of this successful initiative, the FAQs on copyright for teachers will provide teachers and students from the EU with clear and accurate information on what use of copyright protected content is allowed in the context of education.

15 questions from consumers on copyright for all EU Member States

Answers to the FAQs are given for all EU Member States. They are available in English and at least one of the official languages of the Member State in focus.

How does copyright affect your daily life?

 
Do you post on social media?
Do you add stories to your blog?
Are you streaming legally?
Who owns your work when you upload it to a platform?
Quoting a famous book online? How?
 
 
 

Click on a country in the map or select a country from the list to show the answers for the country:

 

Showing the answers for the country: Czech Republic Read in: Ceský | English .

 

1. Co je to autorské právo a práva s autorským právem související? Jsou tato práva stejná na celém světě?

2. Komu patří autorská práva a jak jsou autorská práva prospěšná pro tvůrce, nositele práv, spotřebitele, společnost, ekonomiku a kulturu jako celek?

3. Získám automaticky ochranu autorských práv, když například pomocí svého telefonu vytvořím fotografii nebo musím za účelem ochrany dílo registrovat?

4. Co je to porušení autorských práv? Mohu se dostat do problémů v případě porušení autorských práv? Co, když jsem si nebyl vědom toho, že jsem porušil něčí práva chráněná autorským zákonem?

5. Za jakých podmínek mohu užít dílo chráněné autorským právem, které bylo vytvořeno někým jiným? Bylo mi řečeno, že užití děl, která byla vytvořena jinými osobami, je jednoduše citací, a proto je vždy povoleno.

6. Smím použít hudbu chráněnou autorským právem jako soundtrack pro domácí video, které jsem vytvořil a chci jej nahrát na web s videy?

7. Smím dát kopii díla chráněného autorským právem členovi rodiny nebo kamarádovi?

8. Smím stáhnout dílo chráněné autorským právem z internetu a záleží na tom, jaká technologie je použita a zda stahuji pouze části díla?

9. Zkusil jsem zkopírovat film z DVD do svého počítače, ale nemohl jsem to udělat kvůli něčemu, co se nazývá „technické prostředky ochrany”. Co je to a mám možnost tyto prostředky ,,obejít” pro účely pořízení kopií pro osobní potřebu?

10. Co jsou to tzv. náhradní odměny?

11. Porušuji autorské právo, když sleduji film pomocí streamingu (on-line přehrávání) místo toho, abych jej stáhl (downloadoval) z internetu?

12. Pokud jsou díla chráněná autorským právem automaticky obsažena prostřednictvím sociálních sítí v mých příspěvcích, jsem za to odpovědný a jedná se o porušení autorských práv? Co když na ně odkážu či je embeduji na své vlastní webové stránky nebo na blog?

13. Když vytvořím dílo a nahraji jej on-line, tak mě pravidla a podmínky mnoha webových stránek žádají o převod autorských práv ve prospěch webové stránky. Znamená to, že do budoucna ztrácím všechna práva s dílem spojená?

14. Můj avatar je založen na mé oblíbené filmové hvězdě, kreslené postavičce nebo sportovním klubu. Mohu se kvůli tomuto dostat do potíží za porušení autorských práv nebo jakýchkoliv jiných právních předpisů?

15. Jak mám vědět, zda je dílo nabízeno on-line legálně či nelegálně?

 

 

 

1. Co je to autorské právo a práva s autorským právem související? Jsou tato práva stejná na celém světě?

Autorské právo chrání práva jednotlivých autorů k jejich autorským dílům (např. knihy, hudba, filmy, obrazy, apod.). Práva s autorským právem související jsou práva dalších osob, jimiž jsou např. výkonní umělci (t.j. hudebníci, zpěváci, herci, tanečníci ...), výrobci zvukových záznamů, výrobci zvukově-obrazových záznamů, apod., kteří mají práva ke svým uměleckým výkonům, zvukovým záznamům, atd. Autorské právo je výlučné právo náležející autorovi, které chrání autorské dílo před neoprávněným užitím. V České republice může být autorem pouze fyzická osoba.

Ochrana autorských práv a práv souvisejících s autorským právem se po celém světě liší. Díky mezinárodním úmluvám a díky evropské legislativě (v rámci Evropské unie) jsou však do jisté míry mnohé autorskoprávní předpisy ve velkém množství zemí sjednoceny.

 

2. Komu patří autorská práva a jak jsou autorská práva prospěšná pro tvůrce, nositele práv, spotřebitele, společnost, ekonomiku a kulturu jako celek?

Autorská práva patří jednotlivým autorům. Autorem může být jen fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorská práva obsahují práva majetková a práva osobnostní. Výkon majetkových práv může být poskytnut jiné osobě formou licenční smlouvy a v případě smrti majetková práva přecházejí na dědice. Osobnostní práva trvají po dobu života autora, nejsou převoditelná a autor se jich platně nemůže vzdát. Pro určitá osobnostní práva platí ochrana i po smrti autora. 
Autorská práva se podílí na celospolečenském rozvoji a jeho kulturní diverzitě a jsou nezbytným předpokladem pro budoucí ekonomický růst. Autorské právo hraje důležitou úlohu při rozvoji vzdělanosti a vědeckého bádání. Potenciální střet mezi zájmy široké veřejnosti (zájem na šíření děl a jejich veřejné dostupnosti) a zájmy konkrétního autora nebo autorů (zájem na ochraně autorských práv, zájem na užití díla na základě autorova svolení a zájem na spravedlivé odměně za užití děl) je řešen v českém autorském právu výjimkami a omezeními autorského práva, které v některých specifických případech umožňují široké veřejnosti užití díla bez souhlasu autora. České autorské právo neobsahuje pravidlo „fair use“.

 

3. Získám automaticky ochranu autorských práv, když například pomocí svého telefonu vytvořím fotografii nebo musím za účelem ochrany dílo registrovat?

K ochraně autorských práv v České republice není potřeba žádná forma registrace díla. Autorským zákonem je chráněno jakékoliv dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké. Takovéto dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. V případě fotografií, databází a počítačových programů je požadavek na originalitu nižší, postačuje, pokud jsou původní, to znamená, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem. Autorskoprávní ochrana fotografie vzniká, jakmile dojde k pořízení fotografie, nejsou zde žádné další formální požadavky.

 

4. Co je to porušení autorských práv? Mohu se dostat do problémů v případě porušení autorských práv? Co, když jsem si nebyl vědom toho, že jsem porušil něčí práva chráněná autorským zákonem?

Porušování autorských práv zjednodušeně řečeno vystihuje situaci, kdy nakládáme s autorským dílem v rozporu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Bude se nejčastěji jednat o užití díla bez souhlasu majitelů práv. V případě porušení autorských práv se můžeme samozřejmě dostat do „problematické“ situace. V případě takového porušení  bude „uplatněn“ příslušný právní postih jako výsledek odpovídajícího soudního řízení. Obecně platí pravidlo: „neznalost zákona neomlouvá“, tudíž je jasné, že by si každý měl být vědom toho, zda v daném případě jedná v souladu s právem či nikoliv. Nevědomost týkající se porušení autorských práv by v určitých případech mohla být posuzována jako „polehčující okolnost“, která však danou osobu nevyviňuje.

 

5. Za jakých podmínek mohu užít dílo chráněné autorským právem, které bylo vytvořeno někým jiným? Bylo mi řečeno, že užití děl, která byla vytvořena jinými osobami, je jednoduše citací, a proto je vždy povoleno.

Autorské dílo může být užito: 1) na základě sjednané licenční smlouvy s příslušným nositelem práv; 2) dále dle ustanovení zákona v případě tzv. zákonných licencí (výjimky a omezení); 3) dále lzes ohledem na osobnostní práva nakládat s tzv. dílem volným, u nějž již uplynula doba ochrany. Možnost použití citace je omezena na přesně vymezené podmínky uvedené v zákoně, jež jsou spojeny především s účelem užití citace. Nejde tedy říci, že jakékoliv užití autorova díla můžeme podřadit pod „citační výjimku“. Citace je obecně řečeno užití části zveřejněného díla či také užití drobného celého díla v zákonem stanoveném rozsahu a za zákonem stanovených podmínek. V případě citace je nutné uvést následující informace: jméno autora, název díla a zdroj.

 

6. Smím použít hudbu chráněnou autorským právem jako soundtrack pro domácí video, které jsem vytvořil a chci jej nahrát na web s videy?

Ne, nahrání domácího videa s hudbou, která je chráněna autorským právem a právy souvisejícími, na web s videy a to bez zvláštního svolení nebo licence od nositele práv, by znamenalo porušení autorského práva k hudebnímu dílu a práv souvisejících k hudební nahrávce.

 

7. Smím dát kopii díla chráněného autorským právem členovi rodiny nebo kamarádovi?

V případě, že je pořízena rozmnoženina díla pro osobní potřebu, tak zákon není porušován. Jedná se o výjimku z autorského zákona. Takto pořízenou kopii lze dále poskytnout členům své rodiny nebo blízkému příteli, pokud je takové poskytnutí rozmnoženiny osobního charakteru a neobchází účel osobního užití. Je však třeba říci, že v naší legislativě a ani v judikatuře není jednoznačná odpověď, takže vzhledem k tomu musíme konstatovat, že tato část odpovědi je založena pouze na akademické diskuzi a literatuře. Rozmnoženinu díla však nemůžeme šířit širšímu okruhu osob, např. prostřednictvím sítě internet, apod.

 

8. Smím stáhnout dílo chráněné autorským právem z internetu a záleží na tom, jaká technologie je použita a zda stahuji pouze části díla?

Dle výjimky obsažené v autorském zákoně je možné si pořídit kopii díla pro osobní potřebu. Český autorský zákona nestanoví „povahu zdroje” ani nespecifikuje, jaké technické prostředky můžeme použít. Stahovat z internetu je možné a to bez ohledu na technické prostředky, které použijeme. Je také jedno, zda stahujeme najednou celé dílo či zda dílo stahujeme po částech. Stále je však nutné hledět na zákonné výjimky z perspektivy tzv. třístupňového testu upraveného v § 29 českého autorského zákona. Obecně je pak ještě důležité respektovat tzv. technické prostředky ochrany, které mohou možnost určitého nakládání s dílem omezit (zvláště na internetu, kde neexistují výjimky týkající se účinných technických prostředků ochrany).

 

9. Zkusil jsem zkopírovat film z DVD do svého počítače, ale nemohl jsem to udělat kvůli něčemu, co se nazývá „technické prostředky ochrany”. Co je to a mám možnost tyto prostředky ,,obejít” pro účely pořízení kopií pro osobní potřebu?

Účinné technické prostředky ochrany jsou technologiemi, zařízeními nebo součástkami, které jsou určeny k tomu, aby zabraňovaly nebo omezovaly úkonům ve vztahu k dílům, ke kterým nositel práv neudělil oprávnění. Jedná se v podstatě o typ ochrany, která omezuje přístupnost k autorským dílům. Zákon jasně stanoví, že kdokoliv kdo obchází technické prostředky ochrany, neoprávněně zasahuje do práva autorského. V tuzemském autorském zákoně existují určité výjimky,např. pokud je autor povinen dát svoje dílo k dispozici veřejnosti za účelem výkonu těchto výjimek. Nositelé práv mohou povolit (i přes to, že existují technické prostředky ochrany) užití díla v souladu s výjimkou spočívající v pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu. Nositelé práv mohou v takovém případě omezit počet kopií, které mohou být pořízeny. Pro užití na internetu má užití účinných technických prostředků ochrany absolutní platnost a to bez výjimky.

 

10. Co jsou to tzv. náhradní odměny?

Tzv. náhradní odměny jsou odváděny v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu fyzické osoby, právnické osoby či podnikající fyzické osoby (možnost pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu) a pro jeho vlastní vnitřní potřebu . Náhradní odměny jsou placeny výrobci a dovozci nenahraných nosičů a přístrojů k zhotovování rozmnoženin a prostřednictvím kolektivních správců jsou odváděny autorům, výkonným umělcům a výrobcům. Obecně jsou náhradní odměny placeny z nenahraných nosičů a z přístrojů k zhotovování rozmnoženin. Náhradní odměny jsou rozdělovány na základě § 99e a na základě pravidel kolektivních správců - obecně by tato pravidla měla odrážet „popularitu“ jednotlivých uměleckých děl (prodeje, radiové žebříčky, atd.).

 

11. Porušuji autorské právo, když sleduji film pomocí streamingu (on-line přehrávání) místo toho, abych jej stáhl (downloadoval) z internetu?

Filmy, seriály, apod. lze stahovat či je sledovat on-line prostřednictvím webových stránek, které nabízejí obsah legálně. Na druhé straně mohou uživatelé získat tento obsah i prostřednictvím různých úložišť a stránek s embedovanými videy, které k tomuto šíření děl nemají příslušná oprávnění.

Uživatel není v případě stahování ani v případě streamingu odpovědný za porušování autorských práv, pokud tak však činí pouze pro svoji osobní potřebu – základem pro to je výjimka spočívající v užití díla pro osobní potřebu a dále také tzv. třístupňový test.

 

12. Pokud jsou díla chráněná autorským právem automaticky obsažena prostřednictvím sociálních sítí v mých příspěvcích, jsem za to odpovědný a jedná se o porušení autorských práv? Co když na ně odkážu či je embeduji na své vlastní webové stránky nebo na blog?

Pokud se autorská díla samovolně objevují v prostředí webových stránek či sociálních sítích a pokud toto uživatel nemůže ovlivnit, pak za takovýto obsah a za jeho zobrazování (a tedy za možný zásah do autorského práva) koncový uživatel nenese odpovědnost. Prostým odkazem na jinou webovou stránku, kde je autorské dílo umístěno, uživatel práva neporušuje. Na druhou stranu tzv. embeding by měl být posuzován specificky. České soudy v minulosti rozhodly, že embeding je považován za formu zpřístupňování díla veřejnosti a tedy formu užití autorského díla.

 

13. Když vytvořím dílo a nahraji jej on-line, tak mě pravidla a podmínky mnoha webových stránek žádají o převod autorských práv ve prospěch webové stránky. Znamená to, že do budoucna ztrácím všechna práva s dílem spojená?

Autorská práva jako celek nelze převést. Autor může pouze poskytnout oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (tj. licenci). To znamená, že je na autorovi, která práva a za jakých podmínek bude svoje dílo licencovat. Některé webové stránky mohou mít ve svých podmínkách ustanovení týkající se poskytnutí oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít. Podstatné je, zda se jedná o licenci výhradní či nevýhradní. V případě výhradní licence nemůže autor s dílem sám dále nakládat (není-li sjednán opak) a ani nemůže nikomu dalšímu poskytnout toto oprávnění. V případě nevýhradní licence může autor s dílem dále nakládat a také může poskytovat další licence. Výše uvedené se týká tzv. majetkových práv (např. právo užít dílo a svolit k užití díla). Tzv. práva osobnostní (např. právo na autorské označení, právo na užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, právo zveřejnit dílo atd.) budou autorovi náležet i nadále, nejsou převoditelná a autor se jich platně nemůže vzdát.

 

14. Můj avatar je založen na mé oblíbené filmové hvězdě, kreslené postavičce nebo sportovním klubu. Mohu se kvůli tomuto dostat do potíží za porušení autorských práv nebo jakýchkoliv jiných právních předpisů?

Avatar se v prostředí sítě internet nejčastěji používá v podobě obrázku, fotky, určitého znaku, apod. Jedná se tedy o vlastní vizuální ztvárnění uživatele, který v jím zvolené podobě vystupuje na internetových stránkách; na sociálních sítích; v prostředí chatu; v prostředí počítačové hry; apod. Obrázky, fotky, vizuální ztvárnění určité postavy, loga, apod. jsou chráněny jako autorská díla autorským právem. Pokud tedy vizualizaci osoba neužívá pouze soukromě pro svoji potřebu, ale pravidelně s ní nakládá v prostředí sítě internet, kde si ji může od této osoby kdokoliv volně stáhnout, tak tato osoba v podstatě neoprávněně sděluje autorské dílo veřejnosti.

 

15. Jak mám vědět, zda je dílo nabízeno on-line legálně či nelegálně?

Pokud je dílo dostupné na internetu, tak by tak mělo být učiněno v souladu s právem. Jelikož je těžké rozlišit povahu a legálnost jednotlivých služeb, které díla nabízejí, je dobré být opatrný a v případě nejasnosti se případně obrátit na organizace, které se zabývají kolektivní správou či ochranou konkrétního druhu autorských děl (protipirátské organizace). V České republice se jedná např. o tyto organizace a kolektivní správce: Business Software Alliance (BSA); Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI); Česká protipirátská unie (ČPU); Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura; OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. Některé webové stránky také poskytují výčet legálních digitálních služeb, které může zákazník vyzkoušet. Například v případě hudby se jedná o webové stránky www.pro-music.org.

 

 

 

Back to Top

Disclaimer

The answers to the Frequently Asked Questions (FAQs) were finalised on the date indicated as the status date on the website. Gathering up-to-date information from 27 Member States is an extensive exercise. While the EUIPO tries to keep the information up-to-date, new case-law or legislative reforms may impact the content of the FAQs. Neither the EUIPO nor any person acting on behalf of the EUIPO is responsible for the use which might be made of the FAQs.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. Click for more information