Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

EUIPO

Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii..

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Strategie

Ochrana, kterou poskytuje ochranná známka Evropské unie, vám dává velký potenciál k budování a obraně vaší obchodní značky a přístup k řadě možností, které nabízí duševní vlastnictví. Tento potenciál však musíte využívat: čím více do něj vložíte, tím více získáte.

 

Strategii, kterou budete v souvislosti se svou ochrannou známkou uplatňovat, si určíte sami. Bude odrážet širší zájmy vaší společnosti a její portfolio duševního vlastnictví. Při sledování těchto zájmů byste měli brát v úvahu zejména tři aspekty:

 

Užívání ochranné známky

Jak již bylo zmíněno, každé právo s sebou nese určitý závazek. Právo, které vám bylo uděleno, je významný nástroj, s jehož pomocí můžete rozvíjet povědomí o své obchodní značce na trhu. Monopol, který máte, by však měl sloužit svému účelu, jinak může být zrušen. Účelem vaší ochranné známky je odlišit vaše výrobky a služby od výrobků a služeb vašich konkurentů na trhu. Proto musí být vaše ochranná známka užívána. Pokud ji neužíváte, třetí strany ji mohou napadnout pro neužívání. Ochrannou známku EU je podle právních předpisů nutné začít skutečně užívat do pěti let po zápisu.

Vaše ochranná známka může být rovněž zrušena, pokud se v důsledku vaší činnosti či nečinnosti stane označením, které je obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána (dojde k jejímu zobecnění), nebo pokud se stane klamavou s ohledem na povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána.

Obrana vaší ochranné známky

Skutečnost, že vlastníte ochrannou známku, neznamená, že ji třetí strany přestanou napadat. Třetí strany, které nedodržely lhůtu pro vyjádření či podání námitek, dostanou ve skutečnosti druhou šanci dosáhnout zrušení vašeho práva.

Může se vám to zdát trochu nespravedlivé, možná byste ale měli jiný názor, kdyby se role obrátily: představte si, že jste nedodrželi lhůtu pro podání námitky proti ochranným známkám některého z vašich konkurentů.

V návaznosti na podání žádosti o výmaz je zahájeno řízení, v němž probíhá výměna argumentů mezi zúčastněnými stranami. Pokud není dosaženo žádné dohody, rozhodneme my.

Žádost o výmaz stojí 630 EUR. Můžete použít dva různé formuláře: formulář návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a formulář návrhu na zrušení. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že neplatnost vede k prohlášení ochranné známky za neplatnou se zpětnou účinností (známka se z rejstříku ochranných známek úplně vymaže), přičemž zrušení platí k datu podání žádosti úřadu.

Rozvoj vaší obchodní značky

Vaše strategie v oblasti duševního vlastnictví se bude během let vyvíjet a s ní i vaše potřeba rozšiřovat podnikání. Překračují-li vaše ambice hranice Evropské unie, měli byste požádat o rozšíření ochranné známky mimo území EU.

Existují různé možnosti, jak toho dosáhnout. Můžete buď podat jednotlivé přihlášky přímo kterémukoli úřadu duševního vlastnictví ve třetích zemích, nebo můžete podat mezinárodní přihlášku prostřednictvím Madridského protokolu.

Madridský protokol je základní nástroj celosvětové ochrany ochranných známek. Jedná se o mezinárodní systém zápisů, který spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a který byl ratifikován mnoha zeměmi z celého světa, včetně téměř všech jednotlivých evropských zemí, USA, Japonska, Austrálie, Číny, Ruska a v říjnu 2004 Evropské unie.

Madridský protokol vyžaduje základní známku, jejíž platnost je pak rozšířena na jiné státy, jež jsou smluvní stranou Madridské dohody a/nebo Madridského protokolu. Pro vás je důležité vědět, že z právního hlediska nemusíte s žádostí o „rozšíření platnosti“ své ochranné známky mimo území EU čekat, až bude vaše ochranná známka EU zapsána. Po dobu pěti let však bude mezi základní ochrannou známkou EU a mezinárodní přihláškou vzájemná závislost. Pokud tedy vaše přihláška ochranné známky EU z jakéhokoli důvodu nikdy nedospěje k zápisu, vaše mezinárodní přihláška zanikne.

Mezinárodní přihlášku je třeba podat u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Aby mohl být úřad EUIPO použit jako „úřad původu“, musí být majitel/přihlašovatel ochranné známky EU státním příslušníkem některého členského státu EU nebo musí mít skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku nebo bydliště v Evropské unii. Jinými slovy ne všichni majitelé/přihlašovatelé ochranné známky EU mohou podat přihlášku mezinárodního zápisu na základě ochranné známky EU.

K podání mezinárodní přihlášky musí být povinně použity úřední formuláře: Přihlašovatelé nesmějí použít jiné formuláře nebo měnit obsah či grafickou úpravu povolených formulářů.

  • Úřad EUIPO nabízí nástroj pro elektronické podání, který je dostupný ve všech úředních jazycích a je ve stejném formátu jako formulář EM 2 úřadu EUIPO. Úřad EUIPO důrazně doporučuje, aby přihlašovatelé nástroj pro elektronické podání využili, a to včetně souvisejících pokynů, které přispívají ke snížení počtu případných nedostatků a zrychlení postupu přezkumu. Nástroj pro elektronické podání je dostupný ve všech úředních jazycích EU, avšak je třeba uvést rovněž jazyk Madridského protokolu (francouzštinu, angličtinu nebo španělštinu), neboť v tomto zvoleném jazyce bude přihláška postoupena organizaci WIPO.
     
  • Tištěný formulář EM 2 úřadu EUIPO (formulář MM 2 organizace WIPO přizpůsobený potřebám úřadu EUIPO) je dostupný ve všech úředních jazycích EU.
     
  • Formulář MM 2 organizace WIPO v angličtině, francouzštině nebo španělštině

Při žádosti o mezinárodní zápis musí být úřadu EUIPO uhrazen poplatek za projednání věci ve výši 300 EUR. Poplatky týkající se mezinárodních přihlášek musí být uhrazeny přímo organizaci WIPO. Jakákoli platba splatná organizaci WIPO, která byla zaslána úřadu EUIPO, bude přihlašovateli vrácena.

Po kontrole obsahu a úplnosti přihlášky postoupí úřad EUIPO mezinárodní přihlášku organizaci WIPO. Úřad EUIPO musí organizaci WIPO oznámit jakékoli významné změny, které mají během závislého období (pět let po datu podání mezinárodní přihlášky) dopad na ochrannou známku EU.

Jakmile organizace WIPO váš mezinárodní zápis provede, můžete do něj přidat další země. Lze tak učinit prostřednictvím úřadu EUIPO jako úřadu původu, ale mnohem jednodušší je podat další vyznačení přímo Mezinárodnímu úřadu organizace WIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.