Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

 

Vyhledání dostupnosti

Průmyslové vzory fungují na základě zásady „kdo dřív přijde, ten dřív mele". Pokud si váš nebo podobný průmyslový vzor již zapsal nebo zpřístupnil veřejnosti někdo jiný, není tento průmyslový vzor k dispozici. Můžete si ušetřit čas a peníze tím, že si ještě před podáním přihlášky vyhledáte průmyslové vzory, které by mohly kolidovat s těmi vašimi.

Vyhledání nic nestojí a informace, které najdete, jsou pro vaši přihlášku zásadní. Pokud někdo průmyslový vzor již vlastní, bude možná chtít podat proti tomu vašemu námitky.

Je důležité, abyste své hledání průmyslových vzorů neomezovali pouze na zapsané průmyslové vzory. Potenciální hrozbu pro váš průmyslový vzor mohou představovat i všechny dříve veřejnosti zpřístupněné průmyslové vzory, ať nezapsané, či zapsané, avšak již zaniklé.


Zapsané průmyslové vzory

Zapsané průmyslové vzory můžete hledat pomocí dvou databází:

Přejít k databázi úřadu EUIPO zvané eSearch plus

eSearch plus poskytuje přístup k databázi EUIPO se zapsanými průmyslovými vzory Společenství. Pomůže vám zjistit, zda si u nás již někdo podobný průmyslový vzor nezapsal.

Přejít k Designview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Designview naleznete databázi úřadu EUIPO s průmyslovými vzory i databáze vnitrostátních rejstříků. Průmyslový vzor přihlašovaný nebo zapsaný na vnitrostátní úrovni před vaším průmyslovým vzorem může představovat hrozbu pro vaši přihlášku.


Nezapsané průmyslové vzory

Proveďte hledání v kruzích, které se specializují na váš obor. Prostudujte si veškerou stávající literaturu, navštivte obchodní veletrhy, prozkoumejte internet atd.

Jako odborníci ve svém oboru budete vědět, jaké jsou současné trendy v oblasti průmyslových vzorů a jak tuto znalost zužitkovat. Své hledání byste neměli omezovat na území EU: musí být vzat v úvahu jakýkoli průmyslový vzor, který byl veřejnosti zpřístupněn kdykoli a kdekoli na světě, pokud se lze přiměřeně domnívat, že vešel ve známost v odborných kruzích specializovaných v daném oboru a činných v rámci Evropské unie během obvyklých obchodních činností.

Metody vyhledávání

Při analýze výsledků vyhledávání musí být vzaty v úvahu dva hlavní faktory: načasování a průmyslový vzor. Kontrola těchto parametrů rizika zcela nevyloučí, ale minimalizuje je.

Právo přednosti

Nezapsané průmyslové vzory vstupují v platnost, když je průmyslový vzor zveřejněn: tomu se říká „zpřístupnění veřejnosti".

Ochrana zapsaného průmyslového vzoru začíná, když je přiděleno datum podání.

Při zjišťování, kdo přihlášku podal jako první, se však nebere v úvahu pouze datum podání přihlášky průmyslového vzoru potenciálního konkurenta. V úvahu by mělo připadat i datum vzniku práva přednosti.

Co je právo přednosti?

Právo přednosti může uplatnit každý, kdo podal přihlášku průmyslového vzoru v jakémkoli státě, který je smluvní stranou Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví nebo Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, a to tím, že použije přihlášku průmyslového vzoru jako základ pro přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství.

Abyste mohli právo přednosti využít, musíte přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství podat do šesti měsíců ode dne podání první přihlášky vzoru. Je-li vaše žádost o právo přednosti přijata, bude mít váš průmyslový vzor po zápisu přednost před přihláškami podanými v uvedeném šestiměsíčním období.

O právo přednosti můžete žádat při vyplňování formuláře přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Datum podání první přihlášky se stane orientačním datem pro stanovení toho, kdo přihlášku podal jako první.

 


Období uplatnění práva přednosti průmyslového vzoru

Dva seznamy uvedené níže závisejí jeden na druhém. První položka z prvního seznamu je spojená s první položkou druhého seznamu atd.

 • 1. 7. 2015
  Datum podání v USA

 • 1. 10. 2015
  Datum podání u úřadu EUIPO

 • 1. 11. 2015
  Datum podání u úřadu EUIPO


V tomto příkladu může majitel průmyslového vzoru B podat návrh na prohlášení průmyslového vzoru A za neplatný, i když z časového hlediska byl průmyslový vzor A v EU přihlášen dříve.

Porovnání vašeho průmyslového vzoru s jinými

Při porovnávání vzhledu staršího průmyslového vzoru s vaším průmyslovým vzorem proveďte celkové srovnání. Lze-li ve starším průmyslovém vzoru najít každý prvek tvořící váš průmyslový vzor, lze oba průmyslové vzory považovat za totožné, v důsledku čehož bude váš průmyslový vzor postrádat novost.

Srovnání se zkomplikuje, pokud existuje mezi oběma průmyslovými vzory několik rozdílů, ale přesto celkově vypadají velmi podobně. Otázka, kterou byste si měli položit, zní takto:

„Učiní můj průmyslový vzor na informovaného uživatele jiný celkový dojem než průmyslový vzor, který již existuje?"

Tyto dva pojmy je nutné trochu vysvětlit.

 • Informovaný uživatel: „informovaného uživatele" si představte jako osobu s určitou znalostí průmyslových vzorů v příslušném odvětví, nemusí to však nutně být designér, odborník, výrobce ani prodejce.
 • Celkový dojem: při porovnávání průmyslových vzorů se snažte nevěnovat příliš mnoho pozornosti znakům, které jsou méně zjevné či viditelné při používání výrobku, ani standardním znakům typu dotčeného výrobku. Místo toho se soustřeďte na znaky, které jsou nahodilé nebo se odchylují od normy.

Jak naložit s výsledky vašeho vyhledávání?

Pokud naleznete průmyslový vzor – ať již zapsaný, či nezapsaný – který vyvolává stejný celkový dojem jako váš průmyslový vzor, máte celou řadu možností.

 • Vyjednávat: kontaktujte majitele staršího průmyslového vzoru za účelem dosažení dohody (koneckonců, mnoho totožných nebo podobných průmyslových vzorů existuje na trhu společně).
 • Riskovat zápis: pokračujte, podejte svou přihlášku a riskujte žalobu na neplatnost. Rozhodnutí o podání námitek proti zápisu zapsaného průmyslového vzoru Společenství závisí na mnoha faktorech. Existence staršího (ne)zapsaného průmyslového vzoru vám nebrání podat přihlášku, ale znamená to, že riskujete, že budete porušovat práva někoho jiného a že proti vám může být podána soudní žaloba.
 • Napadnout: napadněte první průmyslový vzor.
 • Vzdát to: nepokračujte, protože riziko konfliktu je příliš velké.

Než se rozhodnete pro některou z výše uvedených možností, doporučujeme vám, abyste vyhledali odbornou radu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.