Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Zvláštní prohlášení o ochraně údajů / osobních údajů k postupům pro okamžitou zpětnou vazbu ohledně nápovědy a často kladených dotazů


Zpracování údajů probíhá pod vedením vedoucího oddělení služeb zákazníkům, který jedná ve funkci správce údajů.
 
Zpracování údajů podléhá nařízení (ES) č. 45/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Informace v tomto sdělení jsou poskytnuty podle článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001.

1. Co je účelem zpracování?
Účelem této funkce okamžité zpětné vazby je vyhodnotit spokojenost uživatelů, pokud jde o obsah poskytovaný v sekci „Nápověda a často kladené dotazy“ na internetových stránkách úřadu EUIPO. V této sekci budete moci ohodnotit, zda jste, nebo nejste spokojeni s odpověďmi poskytnutými v rámci nápovědy a často kladených dotazů. V případě, že spokojeni nejste, budete požádáni o poskytnutí kontaktních údajů (jména, telefonního čísla a e-mailové adresy).  Upozorňujeme, že pokud své kontaktní údaje výslovně poskytnete, aby vás úřad EUIPO mohl kontaktovat pro účely dalšího zpracování, úřad se na vás obrátí telefonicky nebo emailem za účelem lepšího pochopení vaší zpětné vazby.
 
2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme tyto údaje:
  • hodnocení spokojenosti a připomínky k dotazníkům
  • údaje o uživatelích, které automaticky shromažďuje portál internetových stránek úřadu EUIPO při vyplňování dotazníku (např. jazyk, datum a čas)
  • v případě přihlášených uživatelů údaje, které jsou již obsaženy v systému, včetně osobních údajů – osobní identifikační číslo, země, typ uživatele a podtyp uživatele
  • kontaktní údaje poskytnuté uživateli na výslovnou žádost pro účely dalšího zpracování: jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo 

3. Kdo má k údajům přístup a komu se poskytují?
Přístup k vašim údajům mají pouze k tomu oprávnění interní zaměstnanci (pracující pro oddělení služeb zákazníkům) úřadu EUIPO, kteří se na analyzování těchto údajů osobně podílejí. Žádné osobní údaje nejsou za žádným účelem poskytovány třetím stranám.
 
4. Jak vaše informace chráníme a zabezpečujeme?
Všechny osobní údaje, které se týkají okamžité zpětné vazby, jsou uloženy prostřednictvím zabezpečených IT nástrojů (systém ShareDox / Survey) v souladu s bezpečnostními normami úřadu a také ve zvláštních elektronických složkách, které jsou přístupné pouze oprávněným osobám.
 
Přístup na odpovídající úrovni se uděluje jednotlivě pouze výše uvedeným příjemcům. Databáze je chráněná heslem v rámci systému jediného přihlášení.
 
5. Jak můžete získat přístup ke svým údajům, ověřit je, upravit nebo vymazat?
V případech stanovených v článcích 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, blokování a vymazání na základě písemné žádosti, kterou předložíte správci údajů, vedoucímu oddělení služeb zákazníkům a v níž specifikujete svůj požadavek: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Jakým právním základem se zpracovávání údajů řídí?
Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány podle nařízení 45/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o ochraně osobních údajů a zejména podle čl. 5 písm. a) a písm. d).
 
K dispozici jsou další obecné informace o  politice ochrany osobních údajů úřadu EUIPO. Budete-li mít ohledně předložených informací jakékoli další otázky nebo žádosti, obraťte se na správce údajů.
 
7. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, kvůli němuž budou zpracovány: tři roky u demografických údajů (neboť ty jsou považovány za registrační údaje), pět let u souvisejících údajů o spokojenosti uživatelů, kteří odpovídali v průzkumu, a po dobu neurčitou u anonymních údajů o spokojenosti.
 
8. Kontaktní údaje
V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů se prosím obraťte na správce údajů, vedoucího oddělení služeb zákazníkům, na adrese: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
S jakýmkoli dotazem ohledně ochrany osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů úřadu EUIPO:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Odvolání:
Se stížnostmi, které nevyřeší správce údajů a/nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů, se lze kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů na adrese: edps@edps.europa.eu
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.