Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Postup
pro ochranné známky

Strategie

Ochrana, kterou poskytuje ochranná známka Evropské unie, vám dává velký potenciál k budování a obraně vaší obchodní značky a přístup k řadě možností, které nabízí duševní vlastnictví. Tento potenciál však musíte využívat: čím více do něj vložíte, tím více získáte.

 

Strategii, kterou budete v souvislosti se svou ochrannou známkou uplatňovat, si určíte sami. Bude odrážet širší zájmy vaší společnosti a její portfolio duševního vlastnictví. Při sledování těchto zájmů byste měli brát v úvahu zejména tři aspekty:

 

Užívání ochranné známky

Jak již bylo zmíněno, každé právo s sebou nese určitý závazek. Právo, které vám bylo uděleno, je významný nástroj, s jehož pomocí můžete rozvíjet povědomí o své obchodní značce na trhu. Monopol, který máte, by však měl sloužit svému účelu, jinak může být zrušen. Účelem vaší ochranné známky je odlišit vaše výrobky a služby od výrobků a služeb vašich konkurentů na trhu. Proto musí být vaše ochranná známka užívána. Pokud ji neužíváte, třetí strany ji mohou napadnout pro neužívání. Ochrannou známku EU je podle právních předpisů nutné začít skutečně užívat do pěti let po zápisu.

Vaše ochranná známka může být rovněž zrušena, pokud se v důsledku vaší činnosti či nečinnosti stane označením, které je obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána (dojde k jejímu zobecnění), nebo pokud se stane klamavou s ohledem na povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobků nebo služeb, pro které je zapsána.

Obrana vaší ochranné známky

Skutečnost, že vlastníte ochrannou známku, neznamená, že ji třetí strany přestanou napadat. Třetí strany, které nedodržely lhůtu pro vyjádření či podání námitek, dostanou ve skutečnosti druhou šanci dosáhnout zrušení vašeho práva.

Může se vám to zdát trochu nespravedlivé, možná byste ale měli jiný názor, kdyby se role obrátily: představte si, že jste nedodrželi lhůtu pro podání námitky proti ochranným známkám některého z vašich konkurentů.

V návaznosti na podání žádosti o výmaz je zahájeno řízení, v němž probíhá výměna argumentů mezi zúčastněnými stranami. Pokud není dosaženo žádné dohody, rozhodneme my.

Žádost o výmaz stojí 630 EUR. Můžete použít dva různé formuláře: formulář návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou a formulář návrhu na zrušení. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že neplatnost vede k prohlášení ochranné známky za neplatnou se zpětnou účinností (známka se z rejstříku ochranných známek úplně vymaže), přičemž zrušení platí k datu podání žádosti úřadu.

Rozvoj vaší obchodní značky

Vaše strategie v oblasti duševního vlastnictví se bude během let vyvíjet a s ní i vaše potřeba rozšiřovat podnikání. Překračují-li vaše ambice hranice Evropské unie, měli byste požádat o rozšíření ochranné známky mimo území EU.

Existují různé možnosti, jak toho dosáhnout. Můžete buď podat jednotlivé přihlášky přímo kterémukoli úřadu duševního vlastnictví ve třetích zemích, nebo můžete podat mezinárodní přihlášku prostřednictvím Madridského protokolu.

Madridský protokol je základní nástroj celosvětové ochrany ochranných známek. Jedná se o mezinárodní systém zápisů, který spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě a který byl ratifikován mnoha zeměmi z celého světa, včetně téměř všech jednotlivých evropských zemí, USA, Japonska, Austrálie, Číny, Ruska a v říjnu 2004 Evropské unie.

Madridský protokol vyžaduje základní známku, jejíž platnost je pak rozšířena na jiné státy, jež jsou smluvní stranou Madridské dohody a/nebo Madridského protokolu. Pro vás je důležité vědět, že z právního hlediska nemusíte s žádostí o „rozšíření platnosti“ své ochranné známky mimo území EU čekat, až bude vaše ochranná známka EU zapsána. Po dobu pěti let však bude mezi základní ochrannou známkou EU a mezinárodní přihláškou vzájemná závislost. Pokud tedy vaše přihláška ochranné známky EU z jakéhokoli důvodu nikdy nedospěje k zápisu, vaše mezinárodní přihláška zanikne.

Mezinárodní přihlášku je třeba podat u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Aby mohl být úřad EUIPO použit jako „úřad původu“, musí být majitel/přihlašovatel ochranné známky EU státním příslušníkem některého členského státu EU nebo musí mít skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku nebo bydliště v Evropské unii. Jinými slovy ne všichni majitelé/přihlašovatelé ochranné známky EU mohou podat přihlášku mezinárodního zápisu na základě ochranné známky EU.

K podání mezinárodní přihlášky musí být povinně použity úřední formuláře: Přihlašovatelé nesmějí použít jiné formuláře nebo měnit obsah či grafickou úpravu povolených formulářů.

 • Úřad EUIPO nabízí nástroj pro elektronické podání, který je dostupný ve všech úředních jazycích a je ve stejném formátu jako formulář EM 2 úřadu EUIPO. Úřad EUIPO důrazně doporučuje, aby přihlašovatelé nástroj pro elektronické podání využili, a to včetně souvisejících pokynů, které přispívají ke snížení počtu případných nedostatků a zrychlení postupu přezkumu. Nástroj pro elektronické podání je dostupný ve všech úředních jazycích EU, avšak je třeba uvést rovněž jazyk Madridského protokolu (francouzštinu, angličtinu nebo španělštinu), neboť v tomto zvoleném jazyce bude přihláška postoupena organizaci WIPO.
   
 • Tištěný formulář EM 2 úřadu EUIPO (formulář MM 2 organizace WIPO přizpůsobený potřebám úřadu EUIPO) je dostupný ve všech úředních jazycích EU.
   
 • Formulář MM 2 organizace WIPO v angličtině, francouzštině nebo španělštině

Při žádosti o mezinárodní zápis musí být úřadu EUIPO uhrazen poplatek za projednání věci ve výši 300 EUR. Poplatky týkající se mezinárodních přihlášek musí být uhrazeny přímo organizaci WIPO. Jakákoli platba splatná organizaci WIPO, která byla zaslána úřadu EUIPO, bude přihlašovateli vrácena.

Po kontrole obsahu a úplnosti přihlášky postoupí úřad EUIPO mezinárodní přihlášku organizaci WIPO. Úřad EUIPO musí organizaci WIPO oznámit jakékoli významné změny, které mají během závislého období (pět let po datu podání mezinárodní přihlášky) dopad na ochrannou známku EU.

Jakmile organizace WIPO váš mezinárodní zápis provede, můžete do něj přidat další země. Lze tak učinit prostřednictvím úřadu EUIPO jako úřadu původu, ale mnohem jednodušší je podat další vyznačení přímo Mezinárodnímu úřadu organizace WIPO.

Co může být ochrannou známkou EU

Ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova (včetně osobních jmen), nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky.

Dne 1. října 2017 byl v důsledku pozměňujícího nařízení (EU) 2015/2424 odstraněn tzv. požadavek na grafické ztvárnění.

To v praxi znamená, že pokud vaše ochranné známky spadají do jedné z kategorií ochranných známek akceptovaných úřadem a lze je ztvárnit pomocí akceptovaných formátů, můžete předložit jejich přihlášku, aniž byste je museli graficky ztvárnit.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Jaký druh ochranné známky chcete chránit?

Podle toho, co chcete chránit (slovo, obrázek, barvu atd.), máte různé možnosti ochranných známek. Zobrazit možnosti.

Označení, která tvoří ochrannou známku, musí být způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků.

Aby vaše ochranná známka byla způsobilá k zápisu, musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí popisovat, co prodáváte.

 
 

Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost.

U vašeho označení by spotřebitelé měli být schopni rozpoznat, čeho se týká, mělo by sloužit například jako označení původu. Mělo by vás odlišovat od jiných podniků na trhu, abyste mohli chránit a budovat identitu a hodnotu své obchodní značky.

Vaše ochranná známka by neměla popisovat, co prodáváte.

Vaše ochranná známka by neměla monopolizovat označení, které pouze popisuje výrobky a/nebo služby, jež nabízíte. Taková označení by měla zůstat dostupná pro každého: pro vás i vaše konkurenty.

 

Stále není vše jasné? Následující příklad by měl rozptýlit jakékoli zbývající pochybnosti.

Postrádá rozlišovací způsobilost
Spotřebitel by tuto láhev tak, jak je prezentována zde, nevnímal jako označení s rozlišovací způsobilostí schopné odlišit jeden podnik od druhého. Toto označení by mělo zůstat k dispozici pro všechny podniky.

Víno

Příliš popisná
V tomto případě spotřebitelé nebudou tuto láhev vnímat jako známku s rozlišovací způsobilostí a slovo „víno“ jednoduše popisuje obsah láhve. Budou na tuto známku pohlížet jako na popis produktu.

Příklad toho, jaká by vaše ochranná známka měla být, s rozlišovací způsobilostí a ne příliš popisná

Joe
Bloggs

Zapsatelná ochranná známka
V tomto příkladu, i když láhev sama o sobě nemusí mít rozlišovací způsobilost, by však spotřebitelé po přidání názvu s rozlišovací způsobilostí na štítek pohlíželi na lahev jako na ochrannou známku označující jednu konkrétní obchodní značku.

 

Úřad EUIPO odmítne vaši přihlášku ochranné známky, pokud bude přesvědčen, že ochranná známka nesplňuje tyto a některé další požadavky. Chcete-li, můžete si ověřit jiné případné důvody pro zamítnutí vaší ochranné známky (označované rovněž jako tzv. absolutní důvody).

Pokud si nejste jistí, vyhledejte odborné poradenství. Náš úřad takové poradenství poskytovat nemůže.

 

Jaké druhy ochranných známek si mohu nechat zapsat?

Existují tři  druhy ochranných známek, které si můžete nechat zapsat: individuální, certifikační a kolektivní ochranné známky.

Individuální ochranná známka rozlišuje výroby a služby jednoho konkrétního podniku od výrobků a služeb jiného podniku.

To ovšem neznamená, že individuální ochrannou známku musí vlastnit jedna osoba: individuální ochranné známky může vlastnit jedna či více právnických nebo fyzických osob, tj. může existovat více přihlašovatelů.

Nejnižší základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky činí 850 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Kolektivní ochranné známky rozlišují výrobky a služby skupiny podniků nebo členů sdružení od výrobků a služeb konkurence. Kolektivní ochranné známky lze použít k budování důvěry spotřebitelů ve výrobky a služby nabízené pod kolektivní ochrannou známkou. Často se používají k označení výrobků, které sdílejí určité vlastnosti.

O zápis kolektivních ochranných známek mohou žádat pouze sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků a veřejnoprávní právnické osoby.

Poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky činí 1 500 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Certifikační ochranné známky byly v úřadu EUIPO zavedeny dne 1. října 2017. Jedná se o nový druh ochranné známky na úrovni EU, přestože v některých vnitrostátních systémech již řadu let existují. Používají se k označení výrobků nebo služeb, které splňují požadavky na certifikaci stanovené certifikační institucí nebo organizací. Jedná se o označení kontrolované kvality.

O zápis certifikační ochranné známky EU může požádat jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Poplatek za přihlášku certifikační ochranné známky činí 1 500 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Úplný seznam poplatků za ochranné známky 

 

 

Příklady ochranných známek

Slovní ochranná známka

 

 

Obrazová ochranná známka

Úřad přijímá tento formát souborů: JPEG

 

Obrazová ochranná známka se slovními prvky*

Úřad přijímá tento formát souborů: JPEG

 

Prostorová ochranná známka

Úřad přijímá tyto formáty souborů: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Prostorová ochranná známka se slovními prvky*

Úřad přijímá tyto formáty souborů: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Poziční ochranná známka

Úřad přijímá tento formát souborů: JPEG

 

Ochranná známka se vzorem

Úřad přijímá tento formát souborů: JPEG

 

Ochranná známka tvořená jedinou barvou

Úřad přijímá tento formát souborů: JPEG

 

Ochranná známka tvořená kombinací barev

Úřad přijímá tento formát souborů: JPEG

 

Zvuková ochranná známka

V návaznosti na zrušení požadavku na grafické vyobrazení jsou počínaje dnem 1. října 2017 přihlášky zvukových ochranných známek EU přípustné výlučně v podobě audionahrávky reprodukující zvuk (zvukového souboru) nebo jako přesné vyobrazení zvuku v podobě notového zápisu.

Úřad přijímá tyto formáty souborů: JPEG, MP3 (maximální velikost 2 Mb)

 

Pohybová ochranná známka

Úřad přijímá tento formát souborů: MP4 (video), JPEG (pro řady statických obrazů).

 

Multimediální ochranná známka

Jedná se o novou kategorii ochranných známek (od 1. října 2017).

Úřad přijímá tento formát souborů: MP4 (maximální velikost 20 Mb)

 

Hologramová ochranná známka

Úřad přijímá tyto formáty souborů: JPEG, MP4 (maximální velikost 20 Mb)

 

*Poznámka: Druhy ochranných známek označené hvězdičkou nepředstavují podle prováděcího nařízení o ochranné známce EU samostatné kategorie. Z praktických a technických důvodů jsou však při elektronickém podání odlišeny.


 

Výrobky a služby

Vaše přihláška ochranné známky Evropské unie musí obsahovat vyobrazení ochranné známky, kterou chcete zapsat, a seznam výrobků anebo služeb, na které se má známka vztahovat.

Sestavení seznamu výrobků a služeb podléhá určitým pravidlům:

 • Výrobky a služby by měly být specifikovány co nejpřesněji.
 • Měly by být zařazeny do jedné ze tříd Niceského třídění.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přijal pro třídění výrobků a služeb Niceské třídění, které rozděluje výrobky a služby do 45 kategorií (neboli tříd).

V rámci poplatku za přihlášku (850 EUR) si můžete vybrat jednu třídu. Za příplatek ve výši 50 EUR můžete do přihlášky zahrnout druhou třídu, přičemž na každou další třídu se vztahuje příplatek 150 EUR.

 

Vyhledání a zatřídění vašich výrobků a služeb

Pokud k podání přihlášky ochranné známky využijete jeden z našich on-line formulářů, tj. formulář přihlášky v pěti krocích nebo rozšířenou verzi formuláře, budete mít možnost procházet seznam výrobků a služeb označovaný jako harmonizovaná databáze a vyhledávat v něm.

Tato databáze obsahuje klíčová slova, která již schválil úřad EUIPO a všechny vnitrostátní úřady duševního vlastnictví v Evropské unii i jiných zemích.

Nejrychlejší cesta ke zveřejnění vaší ochranné známky

Pokud vyberete výrobky a služby z harmonizované databáze, vaši přihlášku budeme moci zpracovat efektivněji. Může být rovněž zařazena do režimu Fast Track, což je zrychlený postup nabízený úřadem EUIPO, díky němuž lze dosáhnout dřívějšího zveřejnění přihlášky.

S vytvořením seznamu před podáním přihlášky vám může pomoci také náš „průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb". Doporučuje se kvalifikovaným odborníkům, kteří někdy potřebují podat několik přihlášek najednou.

Vypracování specifikace výrobků a služeb je hledáním křehké rovnováhy.

Vytyčte si vysoké cíle

Vaše společnost může ve skutečnosti poskytovat více výrobků a služeb, než si myslíte. Ačkoli se můžete cítit jistě, pokud jde o trh, na kterém působíte v současnosti, je třeba se zamyslet nad tím, co se svou ochrannou známkou zamýšlíte v budoucnosti. Například pokud nyní vyrábíte cukrovinky, mohli byste za dva roky nebo za pět let chtít nabízet více výrobků (například zmrzlinu).

Buďte realističtí

Mohlo by se zdát lákavé uplatnit široký sortiment výrobků anebo služeb, mějte však na paměti, že pokud svou ochrannou známku nebudete používat na všech výrobcích či pro všechny služby, které jsou zahrnuty ve vaší přihlášce, může se vaše ochranná známka EU stát předmětem napadení.

Pokud svou specifikaci zúžíte, snížíte riziko konfliktu s jinými známkami.

Balancování na kameni znázorňující hledání rovnováhy při výběru výrobků a služeb pro vaši ochrannou známku

Dovolujeme si Vám připomenout, že dlouhé seznamy výrobků a/nebo služeb mohou vést k řadě nevýhod, jmenovitě:

 • vyššímu riziku nedostatků z hlediska třídění,
 • zpoždění zveřejnění a zápisu OZEU,
 • zvýšenému riziku konfliktů s jinými ochrannými známkami (námitek),
 • zvýšenému riziku, že ochranná známka bude nakonec vymazána z důvodu podobnosti se starší ochrannou známkou nebo neužívání všech zapsaných výrobků a/nebo služeb.

Nezapomeňte: Po podání přihlášky nebudete moci svou specifikaci doplnit, proto si dobře promyslete, jaké výrobky anebo služby vyberete.

Vlastnická práva

Při vyplňování formuláře přihlášky bude třeba, abyste nám poskytli podrobné údaje.

 • Poskytnuté informace budou použity k vaší jednoznačné identifikaci jakožto výhradního majitele ochranné známky.
 • Může se stát, že vás budeme kontaktovat, budeme-li v průběhu zápisu nebo po něm potřebovat doplňující informace.

Je velmi důležité, abyste nás informovali o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů, například o novém kontaktním telefonním čísle apod.

Jaké informace byste měli poskytnout?

Pokud jste u nás podali přihlášku již dříve, stačí jen zadat jedinečné identifikační číslo, které vám bylo přiděleno. Toto číslo používáme k opětovnému vyhledání vašich údajů, proto není nutné zadávat je znovu.

Identifikační číslo najdete buď v předchozí korespondenci s úřadem, nebo pomocí aplikace eSearch.

Pokud podáváte přihlášku poprvé, bude třeba, abyste nám poskytli podrobné údaje. Ty pak budou uchovány pro účely případné budoucí korespondence.

Bude nutné uvést, zda přihlášku podáváte jako společnost nebo jako fyzická osoba.

Ikona se používá, je-li majitelem společnost představovaná osobou a budovou.

Společnost

Pokud jste společnost, budeme od vás potřebovat tyto údaje:

 • Celý název a právní forma
 • Země registrace
 • Adresa
Ikona se používá, je-li majitelem fyzická osoba představovaná jednotlivcem.

Fyzická osoba

Pokud jste fyzická osoba, budeme od vás potřebovat tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Státní příslušnost
 • Adresa

V obou případech je velmi důležité, abyste nám poskytli také e-mailovou adresu, telefonní číslo a faxové číslo (máte-li ho), abychom vás mohli snadno kontaktovat.

Jak s vámi bude úřad EUIPO komunikovat?

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem komunikace je sekce on-line User Area.

Přejděte k sekci User Area – nástroji úřadu EUIPO pro řízení komunikace

Poskytuje vám bezpečnou platformu, z níž můžete s úřadem EUIPO komunikovat elektronicky.

Upozorňujeme vás, že e-maily akceptujeme pouze v rámci neformální, neoficiální komunikace.

Je povinné jmenovat osobu, která vás bude zastupovat?

Přihlašovatelé nemusí být v zásadě zastoupeni. Pokud však majitel nemá sídlo, skutečnou a činnou pobočku či bydliště na území Evropského hospodářského prostoru, musí jmenovat zástupce pro všechna řízení před úřadem kromě podání přihlášky. Evropský hospodářský prostor tvoří všechny členské státy Evropské unie a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Zástupcem může být některá z těchto osob:

Advokát (nebo jemu odpovídající subjekt v závislosti na dané zemi)

Advokát, který je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu EHP a má v EHP také sídlo. Dále musí být oprávněn jednat v daném státě jako zástupce pro záležitosti ochranných známek anebo průmyslových vzorů.

Kvalifikovaný zástupce

Kvalifikovaný zástupce, jehož jméno je uvedeno na seznamu vedeném úřadem.

Zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby

Zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby, která má na území Evropského hospodářského prostoru bydliště nebo sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, může zastupovat jiné právnické osoby, pokud jsou tyto dvě právnické osoby hospodářsky propojeny.

Způsoby zápisu

Svou přihlášku můžete vytvořit a podat ve třech snadných krocích pomocí formuláře, který provede malé a střední podniky se sídlem a fyzické osoby s bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru celým procesem, aniž by potřebovaly pomoc odborníka na ochranné známky.

Formulář přihlášky obsahuje tři zásadní informace:

 • Vlastnická práva – ochrannou známku EU může vlastnit jakákoliv fyzická osoba nebo společnost. Tyto údaje jsou zveřejněny a musí být průběžně aktualizovány, aby nebylo pochyb o tom, kdo známku vlastní.
 • Co může být ochrannou známkou EU – vaše ochranná známka musí mít jasné grafické vyobrazení.
 • Výrobky a služby – musí být definovány tak, aby jiným obchodníkům bylo jasné, na jaké výrobky a služby se vaše přihláška vztahuje.

Pomocí níže uvedených odkazů vám ukážeme, jak podat přihlášku ochranné známky EU a jak ochrannou známku EU zapsat. Negarantujeme, že přihláška bude úspěšná, ale čím lépe jste připraveni, tím je to pravděpodobnější.

Postup zápisu

Právě jste podali přihlášku ochranné známky. Co bude dál?

Jakmile je přihláška podána, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ochrannou známku zpracuje, aby ověřil, zda může být zapsána. Tento postup sestává z různých kroků.

Časová osa zahrnuje „období průzkumu", „období podání námitek" a následně zápis. Období průzkumu začíná přijetím přihlášky a končí jejím zveřejněním. Období podání námitek začíná zveřejněním přihlášky a končí s koncem období podání námitek. Pak dojde k zápisu. Následně je zapsaná ochranná známka zveřejněna.

Období průzkumu

Období podání námitek

Zápis

 • Přijetí přihlášky

 • Zveřejnění přihlášky

 • Konec lhůty pro podání námitek

 • Zveřejnění zapsané známky

 

Co se děje během období průzkumu

Následující popis obsahuje přehled kroků, které úřad EUIPO provádí během období průzkumu. Tyto kroky probíhají téměř současně. Průběh stavu přihlášky můžete sledovat on-line pomocí nástroje eSearch nebo prostřednictvím uživatelské sekce User Area.

Následující postup se uplatňuje v případě přihlášek podaných přímo u úřadu EUIPO. Přečtěte si další informace o způsobech zápisu v případě mezinárodních přihlášek označujících Evropskou unii (EU).

Časová osa zahrnuje následující kroky: „datum podání", „zatřídění", „formální náležitosti", „absolutní důvody", „překlad" a „rešerše". Kliknutím na každý z těchto kroků zobrazíte další informace. Jakmile jsou všechny tyto kroky provedeny, je ochranná známka zveřejněna.

Období pro podání námitek

 
 

Pokud najdeme chybu nebo vás musíme informovat o námitkách, pošleme oficiální sdělení do vaší uživatelské sekce User Area s podrobnými informacemi o tom, co jsme zjistili; vy pak máte dva měsíce na nápravu případných nedostatků a vypracování odpovědi. Tato výchozí dvouměsíční lhůta pro přípravu odpovědi může být na vaši žádost prodloužena. První prodloužení bude obvykle uděleno automaticky, ale druhé budete muset zdůvodnit.

V některých řízeních se za účelem vyřešení jednoduchých námitek spojí naši průzkumoví referenti s přihlašovateli (nebo jejich zástupcem) telefonicky.

Bude-li vaše odpověď podle našeho názoru nedostatečná nebo pokud neodpovíte, vydáme konečné rozhodnutí, kterým vaši přihlášku či nárok vznesený ve vaší přihlášce (například uplatnění práva přednosti) částečně nebo zcela zamítneme. Můžeme také upravit některé údaje ve vaší přihlášce (například vymazat popis nebo přidat nárok na barvu). Připomínáme, že pokud nejste s výsledkem spokojeni nebo si myslíte, že došlo k chybě, máte právo odvolat se.

Pokud je vaše přihláška zamítnuta, je ještě možné provést její konverzi na přihlášku národní ochranné známky EU (most duševního vlastnictví), nesmí však existovat konflikt.

Nebudou-li vzneseny žádné námitky, zveřejníme vaši ochrannou známku ve 23 úředních jazycích EU. To znamená, že zveřejníme, že jste podali přihlášku této konkrétní ochranné známky pro určité výrobky nebo služby.

Co se děje během období podání námitek?

Počínaje datem zveřejnění mají třetí osoby, které se domnívají, že vaše ochranná známka by neměla být zapsána, tři měsíce na podání námitek.

Pro podání námitek obvykle existují dva důvody:

Třetí osoba má starší právo (nebo více starších práv) a domnívá se, že v případě zápisu bude vaše právo s jejím kolidovat.

Aby třetí osoba zabránila zápisu vaší známky, musí podat námitky proti vaší ochranné známce tak, že vyplní formulář a zaplatí poplatek ve výši 320 EUR. Jsou-li námitky podány, vaše ochranná známka bude předmětem námitkového řízení, v němž musí uspět. Námitky mohou být podány do tří měsíců po zveřejnění ochranné známky.
 

Námitkové řízení:

Majitelé ochranných známek, které jsou již na trhu, podávají námitky proti jedné z pěti přihlášek ochranných známek EU. O těchto sporech rozhodneme poté, co obě strany, přihlašovatel a subjekt, který podal námitky, předloží důkazy a argumenty. Přihlašovatel může minimalizovat riziko námitek tím, že ještě před podáním přihlášky potenciální konflikty vyhledá.
 

Následující diagram poskytuje přehled o různých krocích námitkových řízení:

Časová osa začíná zveřejněním přihlášky, končí zveřejněním zapsané ochranné známky a obsahuje následující kroky: „podání námitek", „kontrola přípustnosti", „lhůta na rozmyšlenou (cooling-off)", „sporná část řízení" a „konec řízení". Kliknutím na každý z těchto kroků se dozvíte další informace.

Lhůta na rozmyšlenou

Období průzkumu

Zápis


 

Všechna rozhodnutí o námitkách jsou zveřejněna on-line a všechny poškozené strany mají právo na odvolání.

Pokud byly námitky úspěšné, je ještě možné provést konverzi přihlášky ochranné známky EU na národní přihlášku (most duševního vlastnictví), nesmí však existovat konflikt.

Třetí strana se domnívá, že vaše ochranná známka neměla být přijata.

Může uplatnit jakýkoli „absolutní důvod", který považuje za vhodný. Absolutními důvody jsou požadavky, které musí vaše ochranná známka splňovat, tedy známka musí mít rozlišovací způsobilost, nesmí popisovat oblast vašeho podnikání a musí mít jasné grafické vyobrazení. Námitky proti ochranné známce by měla třetí strana předložit tak, že úřadu zašle odpovídající sdělení s vysvětlením důvodů, proč by podle ní ochranná známka neměla být zapsána. Toto sdělení se nazývá „vyjádření třetích stran" a je bezplatné. Mělo by se však používat pouze v případě, že pro zpochybnění ochranné známky existuje vážný důvod.

Jakmile úřad vyjádření obdrží, vystaví osobě, která vyjádření zaslala („osoba předkládající vyjádření"), doklad o přijetí a vyjádření bude sděleno přihlašovateli. Osoba předkládající vyjádření následně neobdrží od úřadu EUIPO žádné další sdělení. Nebude především informována o výsledku jakéhokoli opětovného průzkumu přihlášky. Nicméně osoby předkládající vyjádření, které chtějí být informovány o dalším osudu dotčené přihlášky ochranné známky EU, budou mít přístup k informacím o jejím stavu prostřednictvím nástroje eSearch.

Doklad o zápisu

Pokud nikdo nepodá námitky nebo vyjádření třetích stran, vaše ochranná známka je zapsána a zápis je zveřejněn. Tento krok se provádí z toho důvodu, aby si majitelé jiných ochranných známek a veřejnost obecně byli vědomi toho, že daná konkrétní ochranná známka je vaše.

Zveřejnění zápisu je bezplatné a vystavuje se osvědčení o zápisu.

Ke stažení osvědčení jste vyzváni dva dny po zveřejnění. Nebude vystavena žádná tištěná kopie osvědčení. Lze však požádat o ověřené nebo neověřené kopie osvědčení o zápisu. To může být nutné v případě, že chcete uplatnit právo přednosti své ochranné známky EU. Některé jurisdikce budou akceptovat odkaz na naši databázi (eSearch), zatímco jiné budou požadovat oficiálnější dokument, který můžete získat pomocí žádosti o nahlédnutí do spisu.

Jak napadnout rozhodnutí úřadu

Pokud je konečné rozhodnutí pro určitou stranu řízení nepříznivé, může podat odvolání. Nástroj eAppeal nabízí možnost elektronického podání odvolání prostřednictvím jediného formuláře. Podání odvolání je nyní rychlejší a jednodušší než kdykoli předtím. Přímý přístup do nástroje eAppeal je k dispozici ve vaší uživatelské sekci User Area v rámci on-line služeb, a to prostřednictvím sekce Formuláře a podání a po otevření příslušného spisu v nástroji eSearch Plus v sekci „Úkony a sdělení“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.