Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

SME-fund-2023-tracking-codeFond pro MSP na rok 2023


Fond pro MSP Ideas Powered for business je grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU chránit jejich práva duševního vlastnictví. Fond pro MSP je iniciativou Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a která bude probíhat v období od 23. ledna 2023 do 8. prosince 2023.

Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků budou žádosti vyřizovány podle pořadí, v jakém byly podány.

Chcete-li požádat o proplacení vašich poukazů z Fondu pro MSP na rok 2022, připojte se ke svému účtu u Fondu pro MSP a vyplňte formulář žádosti o proplacení.

Proč je ochrana vašeho duševního vlastnictví nezbytná

V digitální éře je ochrana duševního vlastnictví nutností. Jedná se o zákonnou možnost ochrany jedinečných nápadů, výrobků či služeb před napodobováním nebo využíváním bez povolení. Ochrana duševního vlastnictví prostřednictvím Fondu pro MSP se může vztahovat na mnoho různých aktiv, včetně ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů a odrůd rostlin.

Kdo může z Fondu pro MSP čerpat finanční prostředky

Fond pro MSP nabízí finanční podporu MSP usazeným v Evropské unii. Žádost může podat majitel, zaměstnanec nebo zplnomocněný externí zástupce s oprávněním za podnik jednat. Granty se udělují podnikům z kategorie MSP, přičemž jejich proplacení se vždy provádí přímo na bankovní účet daného MSP.

Jak Fond pro MSP funguje:

Vybrat

VÁŠ STÁT

Fond pro MSP je kompenzačním programem, který vydává poukazy, jež lze využít k částečnému proplacení nákladů na vybrané činnosti. V závislosti na činnosti, kterou chcete provádět, je k dispozici několik typů poukazů:

IP Scan

Až 1350€*

K pokrytí nákladů na službu IP Scan

* Hodnota se liší v závislosti na dané zemi.

 

Ochranné známky a průmyslové vzory

1000€

K pokrytí způsobilých nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory

Patenty

1 500 EUR

K pokrytí způsobilých nákladů na poplatky za patenty

 

Odrůdová práva Společenství

225 EUR

K pokrytí nákladů na poplatky za on-line žádosti o odrůdové právo Společenství

Ochranné známky a průmyslové vzory

1000€

K pokrytí způsobilých nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory

 

Patenty

1 500 EUR

K pokrytí způsobilých nákladů na poplatky za patenty

Odrůdová práva Společenství

225 EUR

K pokrytí nákladů na poplatky za on-line žádosti o odrůdové právo Společenství

 
 
 
 
 
 
 

Chcete-li čerpat finanční prostředky z Fondu pro MSP, postupujte takto:

 1.  Jakmile se rozhodnete, jaký typ poukazu nejlépe vyhovuje potřebám vašeho podniku, zaregistrujte se a přihlaste se do svého „účtu u Fondu pro MSP“ a předložte vyplněný formulář žádosti. Více informací získáte na odkazu často kladené dotazy.
 2.  Po schválení vaší žádosti vám bude zasláno oznámení o udělení grantu společně s vašimi poukazy*. Následně můžete požádat o příslušné činnosti v oblasti duševního vlastnictví.
 3.  O proplacení nákladů na činnosti v oblasti duševního vlastnictví se žádá až po jejich uhrazení, a to s využitím formuláře, který žadatel nalezne na svém účtu u Fondu pro MSP

*Poznámka: 
Poukazy platí po dobu 2 měsíců od udělení grantu. Tuto dobu platnosti lze prodloužit o další 2 měsíce (4 měsíce v případě poukazu týkajícího se odrůdových práv Společenství). Potřebujete-li dobu platnosti poukazu prodloužit, můžete o prodloužení požádat přímo prostřednictvím svého účtu u Fondu pro MSP během posledního měsíce původní dvouměsíční lhůty. Během této doby můžete požádat o činnosti v oblasti duševního vlastnictví pokryté udělenými poukazy, uhradit příslušné poplatky a následně poukazy aktivovat prostřednictvím žádosti o odpovídající proplacení nákladů.

Poukazy je třeba aktivovat v době jejich platnosti!
Pokud platnost vašeho poukazu vyprší, aniž by byla prodloužena či aniž by byl poukaz aktivován, nelze jej k žádosti o proplacení nákladů použít. V průběhu téhož roku pak nebudete oprávněni v rámci Fondu pro MSP žádat o stejný poukaz.

Po aktivaci poukazu následuje „prováděcí období“, během kterého lze požádat o další činnosti v oblasti duševního vlastnictví a rovněž o proplacení dalších nákladů v rámci vašeho poukazu. Jedná se o období:

 • 6 měsíců u poukazů na službu IP Scan a poukazů na ochranné známky a průmyslové vzory,
 • 12 měsíců u poukazů na patenty.

Pro poukaz týkající se odrůdových práv Společenství není stanoveno žádné „prováděcí období“, neboť bude v plné míře využit při první žádosti o proplacení nákladů.

Činnosti, u kterých lze žádat o proplacení nákladů

V roce 2023 bude Fond pro MSP určen na pokrytí několika činností, které vám pomohou s prováděním vaší strategie v oblasti duševního vlastnictví v závislosti na potřebách vašeho podniku.

Proplacení 90 % nákladů na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (služba IP scan)

 • S odborníkem na duševní vlastnictví, kterého určí vnitrostátní úřad duševního vlastnictví, společně prozkoumáte svůj obchodní model, výrobky či služby a plán růstu a stanovíte pro váš podnik nejvhodnější strategii v oblasti duševního vlastnictví. Služba IP Scan nepředstavuje právní službu.

 • Po posouzení vám odborník na duševní vlastnictví poskytne úplnou zprávu o možné strategii vašeho podniku v oblasti duševního vlastnictví a navrhne soubor osvědčených postupů a doporučení, jak byste mohli svá práva duševního vlastnictví v budoucnu řídit, chránit a rozvíjet.

 • Služba IP Scan se vztahuje na všechna práva duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory, odrůdy rostlin, zeměpisná označení), jakož i na ta, která nejsou zapsána nebo zápisu nepodléhají (např. autorská práva, obchodní tajemství, názvy společností, názvy domén).

 • Podrobnější informace o službě IP Scan a o tom, v čem může být přínosná, naleznete na internetové stránce věnované službě IP Scan. Podrobnosti o službě IP Scan poskytované v rámci Fondu pro MSP jsou k dispozici na internetových stránkách příslušného   úřadu duševního vlastnictví.

 

Úroveň ochrany, kterou si vyberete (vnitrostátní, regionální, unijní, nebo mezinárodní), závisí na vaší obchodní strategii a na vašem plánu růstu. Pokud váháte nad konkrétním druhem ochrany nebo jejím územním rozsahem, může vám ke správném výběru pomoci služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) nebo bezplatná konzultace v oblasti duševního vlastnictví (bezplatná individuální podpora v oblasti duševního vlastnictví).

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory na úrovni EU
  Můžete požádat o proplacení 75 % nákladů na poplatky za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, na poplatky za další třídy a poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na úrovni EU. U tohoto druhu ochrany je třeba zápis u úřadu EUIPO.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory na vnitrostátní a regionální úrovni
  Můžete požádat o proplacení 75 % nákladů na poplatky za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, na poplatky za další třídy a poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na vnitrostátní nebo regionální úrovni. U tohoto druhu ochrany se zápis provádí přímo u vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví (v případě regionální ochrany pro území Belgie, Nizozemska a Lucemburska).

 • Proplacení 50 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory mimo území EU
  Můžete požádat o proplacení 50 % nákladů na základní poplatky za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, na poplatky za vyznačení a poplatky za následné vyznačení mimo území EU. Vyloučeny jsou poplatky za vyznačení ze zemí EU i manipulační poplatky, které účtuje úřad původu. U tohoto druhu ochrany se žádost podává u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

 

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za vyhotovení „Rešeršní zprávy o stavu techniky“.
  Tato zpráva, vyhotovená před podáním patentové přihlášky, pokrývá celý svět, přičemž musí být vypracována vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví jednoho z členských států EU.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu (nákladů na podání, rešerši a průzkum), poplatky za udělení patentu a za zveřejnění, pokud jde o ochranu v členském státě EU.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za podání a rešerši v případě evropských patentů přihlášených u Evropského patentového úřadu (EPO).
  Veškeré další poplatky za evropský patent jsou vyloučeny.

 

 • Proplacení 50 % nákladů na poplatky za on-line přihlášku na úrovni EU
  Můžete požádat o proplacení 50 % nákladů na poplatky za on-line přihlášku. Přihlášky v papírové podobě nejsou pro proplacení nákladů v rámci Fondu pro MSP způsobilé. U tohoto druhu ochrany se žádost podává u Odrůdového úřadu Společenství (CPVO).

 

Váš úřad   duševního vlastnictví nabízí i vlastní službu předběžné diagnózy, která do působnosti Fondu pro MSP nespadá. Další informace jsou uvedeny zde.

Podrobné informace o limitech a poplatcích lze nalézt ve výzvě k podávání návrhů a v příslušných přílohách.

Před podáním žádosti:

Podání žádosti je jednoduché. K podání žádosti si připravte dále uvedené doklady. Dokumenty musí být ve formátu PDF (přípustné jsou i naskenované kopie fyzických dokumentů ve formátu PDF). Všechny dokumenty musí být čitelné a nesmí být chráněny heslem.

 

Výpis z bankovního účtu vašeho podniku (vzor) s těmito údaji: název podniku v položce vlastník účtu, celé číslo IBAN s kódem státu (příklady) a kód BIC/SWIFT.

 

Pokud váš podnik využívá služeb externího zástupce nebo pokud jako externí zástupce malého či středního podniku vystupuje vy, musíte předložit čestné prohlášení (vzor) podepsané zplnomocněným vlastníkem nebo zaměstnancem MSP .

Poznámka: Před zahájením procesu podávání žádosti o financování z Fondu pro MSP si připravte veškeré informace o svých aktivech souvisejících s duševním vlastnictvím, abyste co nejlépe využili svůj čas.

Seznam poplatků a kontaktních údajů:

Níže si můžete prohlédnout seznam proplácených poplatků v rámci jednotlivých činností a zemí, ale i konkrétní kontaktní údaje v rámci úřadu EUIPO, organizace WIPO a úřadů členských států pro duševní vlastnictví, jejichž prostřednictvím můžete požádat o pomoc ve všech otázkách souvisejících s Fondem pro MSP.

Tento seznam je pouze orientační a může se měnit, protože shromažďuje informace z různých zdrojů. Nejaktuálnější informace naleznete v původních zdrojích.

Zde naleznete rovněž seznam kontaktů na vnitrostátních úřadech duševního vlastnictví

V případě potřeby asistence

Podrobné informace týkající se iniciativy Ideas Powered for business SME Fund naleznete ve výzvě k podávání návrhů.

Pokud máte nějaký dotaz, můžete se podívat na naše často kladené dotazy týkající se Fondu pro MSP nebo s námi můžete chatovat on-line v angličtině, francouzštině, italštině, němčině nebo španělštině. Jsme vám rovněž k dispozici v informačním centru úřadu EUIPO na telefonním čísle +34 965 139 100, a to v pracovní dny od 8:30 do 18:30 (UTC+1).

Jakýkoli dotaz nám můžete také zaslat e-mailem v jednom z úředních jazyků EU na adresu information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.